Openbare Basisschool De Blerck

Tiendmaatweg 2 8084 EJ 't Harde

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Blerck
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Blerck
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Blerck

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt vanuit het ‘Beredeneerd Aanbod’. Er wordt bewust aandacht geschonken aan het omzetten van de onderwijsbehoeften van de kinderen en deze te vertalen naar leerdoelen. De doelen zijn gericht op de hele groep, een deel van de groep of individuele kinderen. Zo leert iedereen op een manier en tempo die past bij hun eigen ontwikkeling. In de onderbouw leren de kinderen door middel van het kiesbord zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hetgeen waar ze mee spelen/werken. De keuzes die kinderen kunnen maken, zijn door de leerkracht zo samengesteld, zowel vallen onder het begrip thematisch werken als onder de vakgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie of kunstzinnige vorming. Door veel samen spelen, leren de kinderen de sociale contexten goed gebruiken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen vanaf groep 4 kunnen vrijwillig GVO of HVO lessen volgen. Deze lessen zijn drie kwartier per week. Voor de leerlingen die deze lessen niet volgen wordt samen met leerkracht en ouders invulling op maat verzorgd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (IB-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, IB-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument” in Parnassys; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht, IB-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering. Lees hier het volledige schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen de gemeente Elburg werken de voorschoolse voorzieningen met het programma Uk en Puk. Momenteel maken wij gebruik van 'beredeneerd aanbod' en volgen wij de SLO-doelen middels Parnassys leerlijnen. Wij hebben intensief contact met de peutergroepen van Prokino. Dit doen wij om de leerdoelen van peutergroep naar basisschool zo goed mogelijk aan te laten sluiten. Zo creëren wij een goede doorlopende leerlijn voor het jonge kind. Tevens zal dit jaar nog meer de nadruk liggen op samenwerking tussen de peuterleidsters en de leerkracht van groep 1/2. 

Terug naar boven