It Skriuwboerd

B Jacobus Schurerwg 14 9231 CE Surhuisterveen

Schoolfoto van It Skriuwboerd

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school.
  • Drietalige school
  • Rijk lesprogramma
  • Zelfverantwoordelijk leren
  • Goede samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholen zijn wettelijk verplicht om aan te tonen hoe ze gestalte geven aan het aspect (sociale) veiligheid. Vanuit de overheid zijn dit de eisen:

1. De school zorgt voor de sociale,fysieke en psychische veiligheid vande leerlingen in en om de schoolgedurende de schooldag. Dit blijktonder andere uit de beleving van deveiligheid en het welbevinden vanleerlingen. De school monitort dit tenminste jaarlijks.

2. De school heeft eenveiligheidsbeleid (beschreven in hetschoolplan of een ander document),gericht op het voorkomen,afhandelen, registreren en evaluerenvan incidenten.

3. Als de uitkomsten van demonitoring daartoe aanleidinggeven,treft de school maatregelenom de situatie te verbeteren.

4. De school heeft een persoon alsaanspreekpunt als het gaat ompesten en voor coördinatie van hetbeleid tegen pesten.

5. Schoolleiding en lerarenvoorkomen pesten, agressie engeweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Aan al deze eisen voldoen we. De  - naar ons idee -  voor u allerbelangrijkste informatie hebben we voor u in dit hoofdstuk uiteen gezet, maar mocht u vragen hebben over ons veiligheidsbeleid, de Vreedzame school, etc. dan bent u uiteraard van harte welkom!

Terug naar boven