SO VSO De Meidoorn

Vlaanderenlaan 7 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van SO VSO De Meidoorn

In het kort

Toelichting van de school

Iedere leerling is uniek en beschikt over eigen specifieke mogelijkheden waarmee hij/zij een functionele bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij gaan niet uit van de beperkingen van onze leerlingen maar we richten ons juist op de mogelijkheden. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Vanuit een professionele en opbrengstgerichte organisatie werken wij aan de talenten van onze leerlingen. Wij willen investeren in onze leerlingen en hen een veilige omgeving bieden waarin we kunnen werken aan het zelfvertrouwen en het zelfstandig functioneren van onze leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele Leergemeenschap
  • De Vreedzame School
  • De Feedbackrijke School
  • De Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Situering en schoolgrootte van de school   De school heeft 1 augustus 2023 ongeveer 142 leerlingen verdeeld over 4 SO groepen en 8 VSO groepen. De afdeling SO en VSO Brugklas bevindt zich op de benedenverdieping. Het VSO is op de bovenverdieping gehuisvest. Daarnaast bevindt zich op de afdeling SO een groep leerlingen in de leeftijd van 12 – 17 jaar met  speciale onderwijsbehoeften. Extra zorg en aandacht is wat deze groep leerlingen, genaamd VSO P2, behoeft. Alle overige VSO groepen zijn ingedeeld op leeftijd maar ook op zorgvraag en niveau zoals VSO P 3.  

De Klaver-4 groep is een schakelvoorziening waarbij een team van onderwijs- en zorgprofessionals is betrokken. De klaver staat voor groei en de vier klaverbladen voor de samenwerking tussen de vier betrokken partijen; SBO de Baldakijn, COSIS Dol-Fijn, RENN4 en SO de Meidoornschool. De groep is bedoeld voor jonge kinderen waarbij het onduidelijk is welke vorm van onderwijs en ondersteuning het beste past. De focus ligt bij de Klaver-4 groep op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs. Het doel van plaatsing in deze groep is dat duidelijk wordt welke onderwijs, en zorg ondersteuning het kind nodig heeft en in welke vorm en omgeving dit aangeboden kan worden. Dit kan voor ieder kind anders zijn. Het gaat in de Klaver-4 groep dus om maatwerk: - de focus ligt op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs - de specifieke onderzoeksvraag staat centraal - een intensieve samenwerking met betrokken onderwijs en (jeugd)zorginstanties. - er is sprake van een onderwijs ondersteuningsarrangement In een onderwijsondersteuningsarrangement werkt het onderwijs en de zorg samen in een programma voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit vanuit de overtuiging en ervaring dat een geïntegreerd aanbod meer doet aan de onderwijs ondersteuningsbehoeften van specifieke leerlingen.

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Meidoornschool maakte tot en met 31 juli 2014 onderdeel uit van het  REC-NON 3-1. Deze is komen te vervallen  na de invoering van passend onderwijs, echter de nauwe samenwerking met de overige scholen binnen voornoemd cluster is blijven bestaan onder de naam LECSO Noord. 

De samenwerking betreft de volgende scholen:  

Naam School,  Plaatsnaam,  Type school    

De Steiger, Groningen, ZML 

De Wingerd, Groningen, ZML                 

W.A. van Lieflandschool, Groningen, ZML

Margaretha Hardenbergschool, Veendam, ZML   

Meentschool, Winschoten, ZML

Prins Johan Friso, Haren, Mytyl

Thriantaschool, Emmen, ZML

W.A. van Lieflandschool, Assen, ZML    

Verder heeft de school o.a. contact met :  

COSIS COSIS is een zorginstelling waar gewerkt wordt met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. In de provincies Groningen en Drenthe komt u NOVO op meer dan tachtig locaties tegen. In hetzelfde gebouw is tevens het kinderdagcentrum ‘De Dol-fijn’ van de COSIS gehuisvest.  

COSIS heeft:  

-       Verblijf en behandeling voor kinderen.  

-       Kinderdagcentra.  

-       Woonvormen en dienstencentra voor volwassenen.  

-       Centra voor dagbesteding.  

-       Logeerhuis.

-       Ambulante dienstverlening.

-       Gezinsondersteuning.

Het telefoonnummer van gezinsondersteuning: tel:  0599-631937. Contactpersoon: Mevrouw Stieneke Boekweg tel: 06-57546394.  

Philadelphia Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die in en vanuit 800 locaties ondersteuning biedt aan cliënten in de gehandicaptenzorg en cliënten in de thuiszorg. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Philadelphia heeft:

  -       Woonbegeleiding

  -       Kortdurende opvang (logeerhuis en weekendactiviteiten)

  -       Ambulante begeleiding  

  -       Werken

  -       Dagbesteding

  -       Ouderenzorg

  -       Thuiszorg        

Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid Het Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid  is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. De school van uw kind en het CJGV werken nauw samen. De medewerkers van het CJGV vormen de vaste schakel tussen het CJGV en de school.  

Overige contacten

-       Onderwijsinspectie

-       (Medisch) Kinderdagcentra

-       Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs, scholen RENN 4

-       De Zijlen

-       William Schrikker Groep

-       Reik

-       VISIO

-       Netwerk 12+

-       Promens Care

-       CEDIN

-       NOG    

Terug naar boven