CBS De Maarsborg

De Wedde 11 -13 9502 BD Stadskanaal

  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg
  • Schoolfoto van CBS De Maarsborg

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten op de Maarsborg zijn (bijna)allemaal bevoegd om gymnastiek te geven. In het enkele geval dat dit niet zo is, regelen we het zo dat de leerlingen gym krijgen van een andere (bevoegde) leerkracht. We organiseren regelmatig sportclinics in samenwerking met Welstad en sportverenigingen in Stadskanaal.

We werken ook nauw samen met de Kunstenschool voor muziek- en danslessen. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Scholengroep Perspectief werkt met VABO vervangingsmanager, die vervanging regelt in geval van ziekte of anderszins voor diverse organisatie in Groningen. De directeur meldt afwezigheid bij VABO. Vervolgens regelt VABO de vervanging. Hoewel wij ons uiterste best doen om lesuitval te voorkomen, kunnen we niet uitsluiten dat er situaties zullen ontstaan waarin er geen vervanging meer is te regelen, dit heeft ook te maken met een tekort aan leerkrachten. De Scholengroep Perspectief voert specifiek kwaliteitsbeleid. In dat kader acht het bestuur het dan ook onwenselijk dat de directeur of de interne begeleider ingezet wordt om in te vallen. Daarom kan de school gedwongen zijn om groepen kinderen in het uiterste geval naar huis te sturen. U zult in voorkomende situaties zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd. Liefst de dag van te voren maar soms weten we het pas op de dag zelf. In dat geval wordt u middels de Parro app op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we bewust met een combinatiegroep. We zien hiervan een aantal voordelen zoals; jongere kinderen trekken zich op aan oudere, de sociale vaardigheden worden extra gestimuleerd, er staat materiaal van makkelijk tot moeilijk in de kasten zodat kinderen altijd kunnen pakken wat past bij hun ontwikkeling. Ook wordt de taalontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd door het omgaan met oudere kinderen. Op de vrijdag zijn de kinderen van groep 1 vrij. De kinderen van groep 2 gaan dan wel naar school. Op deze dag is er extra aandacht voor reken- en taalactiviteiten die voorbereiden op groep 3.

In groep 3 t/m 8 werken we met enkele (homogene) groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is in de kleutergroepen tijd om (samen) te spelen, muziek te maken, te knutselen, de wereld te verkennen enzovoorts. De kleuters doen dit aan de hand van betekenisvolle thema's. In de kleutergroepen wordt er dagelijks buiten gespeeld of gymnastiek gegeven. Elke dag werken de kleuters spelenderwijs aan allerlei leerdoelen. Met gerichte activiteiten maar ook terloops is er veel aandacht voor taal en voorbereidend rekenen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Maarsborg wordt elke morgen veel tijd besteed aan de basisvaardigheden, lezen, taal en rekenen en schrijven.
Op de middagen wordt er thematisch en vakoverstijgend gewerkt met de methode Blink. Ook begrijpend lezen sluit aan bij de thema's en als er een koppeling gemaakt kan worden met de taalmethode Staal doen we dit ook. 
De dag wordt gestart met een inloop waarbij allerlei leeractiviteiten aangeboden worden (groep 1 t/m 3) en met zelfstandig lezen (groep 4 t/m 8). Wekelijks hebben de kinderen 2 keer gymnastiek. Op de donderdagmiddag hebben de meeste groepen een creatieve middag.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe is iedereen welkom op onze school.
Als uw kind om uiteenlopende redenen (gedrag, ernstige leerproblemen, medische zorg, handicap, enz.) meer zorg nodig heeft, willen wij een duidelijk beeld hebben van de ondersteuningsbehoeften van uw kind. We kunnen dan beoordelen of de school de mogelijkheden heeft om dat te kunnen bieden. We zullen u dan vragen om informatie en om toestemming voor het opvragen van informatie aan derden. De school kan zich daarbij laten adviseren door externe deskundigen en nader onderzoek laten uitvoeren. Het is altijd een teambesluit of uw kind toelaatbaar is. Mocht de school niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, dan wordt samen met de ouders gezocht naar een passende plek.
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel waarin wordt beschreven wat de mogelijkheden en grenzen van de ondersteuning aan leerlingen zijn. 

Beleid vanuit Scholengroep Perspectief
Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Veel kinderen gaan al naar de peuter- of kinderopvang en zijn gewend aan het ritme waardoor de overgang naar de basisschool meestal gemakkelijk gaat. Daarnaast gebeurt het uiteraard ook regelmatig dat van basisschool gewisseld wordt, bijvoorbeeld door verhuizing of omdat een andere school meer passend onderwijs biedt. In alle gevallen vinden we het belangrijk om ouders/verzorgers informatie te geven over onze school en de dagelijkse gang van zaken. Ook vertellen we wie we zijn en hoe wij werken. Daarbij gaat het ook over de identiteit van de school. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze deze respecteren.

Aanmelding
Bij de aanmelding vragen we ouders/verzorgers om informatie over hun kind. Voor de meeste kinderen kunnen we passend onderwijs bieden, maar soms is dat niet mogelijk of alleen als er specifieke ondersteuning en/of begeleiding is. Daarom is het belangrijk dat we deze informatie vooraf goed in beeld hebben. Bij de aanmelding wordt u gevraagd om deze informatie te vermelden op het aanmeldingsformulier.

Toelating
Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanmelding ruim vóór de eerste schooldag wordt gedaan. We hebben als school die tijd nodig om op basis van de informatie een zorgvuldige afweging te maken als het gaat om passend onderwijs voor uw kind. Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, meld uw kind dan zo’n 3 maanden van te voren aan. In geval van verhuizing geldt deze termijn ook. Soms lukt dat niet. Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk aan zodra de verhuizing zeker is. Wettelijk geldt dat we als school een termijn hebben van 6 weken (in bijzondere situaties nog eens met 4 weken te verlengen) om een toelatingsbesluit te nemen. In de regel lukt dat prima, omdat er geen bijzonderheden zijn. Maar soms is meer tijd nodig om een besluit te nemen. Daarbij gaat het om de afweging of de school kan bieden wat uw kind aan onderwijs/begeleiding nodig heeft. Dat willen we goed en zorgvuldig doen. We hebben hiervoor een protocol opgesteld met meer informatie.

Uw kind wordt 4 jaar
In principe kan uw kind naar school als het 4 jaar wordt. Voorafgaande daaraan mag uw kind ook al een aantal dagdelen op school komen om te wennen. De directeur neemt ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om hierover afspraken te maken. Als uw kind naar school gaat, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Als dat niet het geval is, kan de school besluiten om uw kind niet toe te laten. Wij hebben geen mogelijkheden om dit te organiseren, omdat daarmee onvoldoende toezicht ontstaat op de groep. Ingeval van een medische reden zal de school van de ouders/verzorgers vragen om dit zelf te organiseren

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor groep 3 t/m 8 bieden wij aanbod dat aansluit bij kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Ze kunnen één keer per week naar de Breinklas. We willen ook meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Voor de overwegend praktisch ingestelde leerlingen bieden we vanaf groep 7 een klusklas ( 2 uur per week). Deze kinderen zijn bijvoorbeeld bezig met een moestuin, koken en bakken enz. Hieraan worden taal- en rekendoelen gekoppeld. 

Verder willen we de samenwerking met Welstad (schoolmaatschappelijk werk) in stand houden. We merken dat dit van toegevoegde waarde is, zowel voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderen die op de Maarsborg starten, komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken hier nauw mee samen en zorgen indien gewenst maar in ieder geval bij kinderen met een VVE indicatie voor een warme overdracht.

Terug naar boven