De Akkers school

Noordakker 2 3206 TC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Akkers school
  • Schoolfoto van De Akkers school
  • Schoolfoto van De Akkers school
  • Schoolfoto van De Akkers school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zicht op ontwikkeling op de Akkers

Op de Akkers volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Wij verzamelen vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Voor de kennisgebiedentaal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen (Cito) die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Voor leerlingen die zij-instormen vragen wij bij de oude school de leerling-gegevens op, om zo de voortgang te kunnen blijven bewaken. Naast de Cito toetsen gebruiken wij ook de methodegebonden toetsen om de voortgang van onze leerlingen te bewaken. Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Hiervoor worden zowel groepsdoelen als individuele leerling-doelen gesteld, waarbij leerkrachten uitgaan van hoge verwachtingen. Wij kunnen het wél. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren de leerkrachten waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. De zicht op ontwikkeling cirkel laat zien hoe wij onze informatie verzamelen en analyseren in de tijd. Doelstellingsgesprekken, groepsbesprekingen, werksessies, delen van successen zijn op de Akkers onmisbaar. Samen analyseren van leerling-gegevens, successen delen tijdens werksessies, gerichte lesbezoeken met feedback op het handelen van de leerkracht en het effect op de leerling maakt dat de leerkrachten dagelijks groeien in hun handelen én de leerlingen in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school staat open voor de visie en de denkwijze van anderen. Leerlingen leren zich in te zetten voor de ander, voor een betere wereld, te beginnen bij het gezin en de school. In een optimale samenleving is er wederzijds respect en interesse in elkaar. Dienstbaar zijn en ruimte geven aan de ander, zonder jezelf uit het oog te verliezen vormen daarin wezenlijke factoren. De school leert kinderen dat zij lid zijn van de samenleving en helpt hen om sociaal weerbare mensen te worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • verbondenheid en zorg
  • gerechtigheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op De Akkers is goed. Dit blijkt uit het feit dat we de waardering Goed voor zes standaarden geven. De school heeft een lange weg doorlopen vanuit een traject Zeer zwak, naar Onvoldoende, Voldoende en nu Goed. Directie en team zijn nog steeds gedreven om de kwaliteit van het onderwijs continue te verbeteren. De leraren kennen elkaars kwaliteiten en wisselen onderling kennis en ervaring met elkaar uit om het onderwijs te versterken. De school heeft te maken met een leerlingenpopulatie die kwetsbaar is. Juist daarom probeert de school bewust in te zetten op het eigen talent van de leerlingen met als doel dat de leerlingen gelukkig zijn op school. De zeven kernwaarden van het bestuur spelen daarin een belangrijke rol.

Terug naar boven