De Akkers school

Noordakker 2 3206 TC Spijkenisse

Schoolfoto van De Akkers school

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zicht op ontwikkeling op de Akkers

Op de Akkers volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Wij verzamelen vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Voor de kennisgebiedentaal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen (Cito) die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Voor leerlingen die zij-instormen vragen wij bij de oude school de leerling-gegevens op, om zo de voortgang te kunnen blijven bewaken. Naast de Cito toetsen gebruiken wij ook de methodegebonden toetsen om de voortgang van onze leerlingen te bewaken. Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Hiervoor worden zowel groepsdoelen als individuele leerling-doelen gesteld, waarbij leerkrachten uitgaan van hoge verwachtingen. Wij kunnen het wél. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren de leerkrachten waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. De zicht op ontwikkeling cirkel laat zien hoe wij onze informatie verzamelen en analyseren in de tijd. Doelstellingsgesprekken, groepsbesprekingen, werksessies, delen van successen zijn op de Akkers onmisbaar. Samen analyseren van leerling-gegevens, successen delen tijdens werksessies, gerichte lesbezoeken met feedback op het handelen van de leerkracht en het effect op de leerling maakt dat de leerkrachten dagelijks groeien in hun handelen én de leerlingen in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 7 november 2017 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.Binnen relatief korte tijd en onder een strakke maar enthousiaste aansturing van de nieuwe directie heeft zich een goede, snelle en positieve ontwikkeling voltrokken. Het draagvlak voor de ingezette ontwikkeling en verbeteracties onder de teamleden is groot, er is sprake van ambitie en eigenaarschap is weer bij de leraren belegd. Team en directie zijn duidelijk trots op hun school. De leeromgeving is prettig, netjes en daagt de leerlingen uit tot leren. Het is prettig toeven op de Akkers.

Terug naar boven