De Piramide locatie Elementen

Rijnlaan 25 3207 PE Spijkenisse

Schoolfoto van De Piramide locatie Elementen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schooljaren 19/20 en 20/21 zijn beïnvloed door het corona virus en de scholensluiting die daarvan het gevolg was. Twee periodes hebben de kinderen thuis gewerkt en ook toen de scholen weer begonnen, was de continuering van het onderwijs lastig. Dit is duidelijk terug te zien in de resultaten, ook in het resultaat van de eindtoets 22/23. Met de extra financiering van de overheid uit het Nationaal Plan voor het Onderwijs en de subsidie basisvaardigheden zullen we komende jaren investeren in de reken- spelling- en leesopbrengsten.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De wijze en het niveau waarop kinderen leren kan heel verschillend zijn. De leerlingen maken methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen. Deze worden geanalyseerd en met de leerling besproken. Op deze manier worden de onderwijsbehoeften van de leerling zichtbaar. Om aan deze niveauverschillen tegemoet te komen, werken wij met moderne lesmethoden, die klassikaal op tenminste drie niveaus gedifferentieerd worden aangeboden en verwerkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 volgen wij een procedure om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Voor toelating op het voortgezet onderwijs is een schooladvies nodig. U ontvangt het schooladvies van de basisschool. Dit schooladvies is wettelijk leidend. Het schooladvies bepaalt op welk niveau uw kind instroomt op het voortgezet onderwijs.Het schooladvies kan een enkelvoudig schooladvies of een dubbel schooladvies zijn. Om tot een goed schooladvies te komen, gebruikt onze school de gegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem van de school, zoals onder andere de IEP E7, de IEP groep 8 en het Drempelonderzoek. Naast de gegevens vanuit de toetsen, wordt bij het maken van een schooladvies ook naar de werkhouding, zelfstandigheid, motivatie, zelfvertrouwen, gedrag, huiswerkattitude en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind gekeken. Soms kan het zijn, dat er meer gegevens nodig zijn voor het maken van een schooladvies. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor de afname van een NIO-toets en/ of NPV-j. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd en vragen wij uw toestemming hiervoor.

In de periode van 10 januari tot 31 januari wordt met u het onderwijskundig rapport doorgenomen en wordt het (voorlopig) schooladvies met u gedeeld. Mocht u aanvullende relevante informatie hebben en/ of eventueel een andere zienswijze hebben dan de school, dan kan dat meegenomen worden in het onderwijskundig rapport. Het onderwijskundig rapport tekent u voor gezien.

Begin februari wordt de doorstroomtoets van IEP afgenomen. De doorstroomtoets is wettelijk verplicht. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets. Mocht de uitslag van de doorstroomtoets hoger zijn dan het gegeven schooladvies in januari, dan zal er een heroverweging van het schooladvies plaatsvinden, waarin alle aspecten voor het geven van een schooladvies meegenomen zullen worden. Het schooladvies, wat in januari is gegeven, kan naar boven bijgesteld worden of hetzelfde blijven. Het schooladvies kan nooit naar beneden bijgesteld worden. Uiterlijk 24 maart ontvangt u het definitieve schooladvies. Een schooladvies moet uw kind toegang geven tot de meest passende plaats voor uw kind op het voortgezet onderwijs. Het belang van uw kind staat voor ons voorop. Een schooladvies komt dan ook zorgvuldig tot stand.

In de week van 25 maart tot en met 31 maart, de wettelijke centrale aanmeldweek, kunt u uw kind aanmelden op een voortgezet onderwijsschool, die passend is bij het schooladvies van uw kind. De aanmelding kan ook digitaal. U vindt hierover meer informatie op de website van de voortgezet onderwijsschool van uw keuze. Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht bij de leerkracht van uw kind.

Voor enkele leerlingen geldt er een aangepaste procedure, wat betreft de overgang naar het voortgezet onderwijs. U wordt hierover tijdig geïnformeerd en bij begeleid.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor nagenoeg al onze leerlingen geldt dat structuur, duidelijkheid en regelmaat positief werken. Een veilig en helder pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde. Sommige leerlingen vragen veel aandacht op gedragsgebied. Daarbij kan het gaan om grensoverschrijdend gedrag en daarbij regelmatig conflicten aangaan. Of ze gedragen zich juist heel teruggetrokken, hebben faalangst en/of concentratieproblemen. Extra aandacht/training is nodig voor het aanleren van de noodzakelijke sociale vaardigheden. We hebben enkele leerlingen met een speciale aanpak op gedragsgebied, zoals autisme, emotiebeheersing of ADHD. Deze leerlingen vragen meestal extra structuur, aparte werkplekken, materialen of extra begeleiding bij het aanleren van sociale vaardigheden. Wij schakelen hiervoor, in samenwerking met ons samenwerkingsverband of schoolmaatschappelijk werk, externe instanties in.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven