De Piramide locatie Elementen

Rijnlaan 25 3207 PE Spijkenisse

Schoolfoto van De Piramide locatie Elementen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlofaanvragen van personeel wordt toegekend indien de situatie dit vereist. Conform de CAO Primair Onderwijs 2023-2024 is dit met behoud van salaris of zonder behoud van salaris.

Van personeelsleden die voor een bezoek/afspraak naar de huisarts of specialist moeten, wordt verwacht dat zij vóór of ná het bezoek op school zijn.

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we zoveel mogelijk de reguliere lessen door te laten gaan.
Indien mogelijk wordt er een aanvraag bij de VPR-pool gedaan.

Aangezien wij te maken hebben met het leerkrachtentekort is deze optie in de meeste gevallen niet haalbaar.

De volgende opties zetten wen op De Piramide in bij kortdurend ziekteverzuim:

1. De duo-collega wordt benaderd of invallen voor eigen groep mogelijk is.
2. Het inzetten van leraarondersteuners en onderwijsassistenten. De leerkrachten van de naastgelegen groepen zijn voor hen de aanspreekpunten.
3. Het verdelen van de leerlingen met werk, mits de groepsgrootte dit toelaat, over de andere groepen.
4. Het inzetten van ambulante collega's uit het managementteam (bij meerdere ziektegevallen onder collega's).

Via Social Schools benaderen we ouders hun kind thuis te houden als optie 1,2 en 3 niet mogelijk is. Er wordt géén online les verzorgd, omdat de leerkracht niet in staat is om les te geven. Leerlingen die NIET thuis of anders kunnen worden opgevangen, zijn welkom in andere groepen.

Bij langdurig verzuim

Als het ziekteverzuim van de leerkracht langer gaat duren dan twee weken wordt er intern naar een oplossing gezocht.

1. De duo-collega is bereid om voor een langere periode in te vallen.
2.In overleg met het team vindt er een verschuiving plaats van leerkrachten naar een andere groep.
3. Uit de VPR-pool wordt een collega ingezet.
4. Samenvoegen van groepen.
5. Groepen wisselend een dag géén les, omdat de groepsleerkracht(en) de groep van de collega met ziekteverzuim moet draaien.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 • groep 1/2a - Laura Baltazar De Seixas, Jessica Nederlof
 • groep 1/2b - Michelle Karels 
 • groep 1c - Joany de Leeuw
 • groep 3 - Evelyn Sonders, Milou Erkelens
 • groep 4 - Davey Mulder
 • groep 5 - Nienke Vogel, Lisa v/d Sluis
 • groep 6/7 - Georgia van Hulst, Annemieke Mori
 • groep 8 - Nadine Koning- van de Nadort, Tom Hendriks

Vakleerkracht gymnastiek:

 • Vivian Fok

Directie en onderwijsteam:

 • Wilco van der Maas - directeur
 • Diane Amelo - adjunct-directeur, intern begeleider
 • Marloes Kreuze intern begeleider
 • Michelle Karelse - coördinator onderbouw
 • Evelyn Sonders -  coördinator middenbouw
 • Annemieke Mori - coördinator bovenbouw

Vakleerkrachten muziekonderwijs:

 • Lloyd Amelo

Vakleerkracht MI (meervoudige intelligentie):

 • Nadine Koning- van de Nadort

Andere personen in school:

 • Lloyd Amelo: preventiecoach, anti-pest-coördinator, intern vertrouwenspersoon
 • Marloes Kreuze, intern vertrouwenspersoon Nissewijs
 • Lieske Langelaar: leraarondersteuner
 • Barbara Hoogerdijk: leraarondersteuner
 • Lisa vd Sluis: leraarondersteuner
 • Lindsay Idsinga: onderwijsassistent
 • Kayleigh van der Meer: administratief medewerkster
 • Nadine Koning - van de Nadort: Intern schoolopleider
 • Frida Sellis: ICT coördinator
 • Davey Mulder: ICT coördinator

Internzorgteam:

 • Diane Amelo: intern begeleider
 • Marloes Kreuze: intern begeleider
 • Lauretta Minderhout: schoolbegeleider
 • Lloyd Amelo: preventiecoach
 • Bart Kok: school maatschappelijk werker

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is de tijd die besteed wordt voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. In onderstaande urentabellen wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over 8 schooljaren. Het effectief benutten van de voorgeschreven onderwijstijd ziet de Piramide als één van de voorwaarde voor het leveren van de onderwijskwaliteit. Gedurende 8 schooljaren moeten wij 7520 onderwijsuren aanbieden. Dit betekent 940 lesuren per jaar. Binnen de school wordt gewerkt met een urentabel. In de urentabel wordt per groep aangegeven hoeveel minuten er aan de verschillende vakken wordt besteedt per week.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Piramide verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar;

De Piramide is een school voor regulier onderwijs;

De Piramide biedt passend onderwijs m.b.v. arrangementen.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband Onderwijscollectief

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een goede oplossing te vinden. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoet komen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind. 

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsverband Onderwijscollectief in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden. Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is. Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan bijvoorbeeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind.

Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband, samen met ouders, school en andere experts, onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Burgerschap en ons onderwijs

Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:

 • Het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;
 • Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving;
 • Het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

Op onze school besteden wij aandacht aan burgerschap in de lessen van onze wereldoriënterende methoden van Naut, Meander en Brandaan. De sociaal-emotionele methode ‘Goed gedaan’ geeft de leerkracht de nodige handvatten om de leerling te sterken in de ontwikkeling naar kennis en respect hebben voor de medemens. Daarnaast zijn de (fysieke) lessen van de trainer van Rots en Water een mooie aanvulling voor groepen of individuele leerlingen die meer moeite hebben met de basisvaardigheden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/peuteropvang. Op de locatie Schenkel werken wij samen met Klein Maar Dapper. We gebruiken daarbij VVE Startblokken.

Terug naar boven