De Kwinkslag

Vergouwlaan 5 7776 BA Slagharen

  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag

Het team

Toelichting van de school

Directeur 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met de intern begeleider en het team.  De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Hij/zij laat zich adviseren door de school-adviescommissie over zaken met betrekking tot onderwijs, opvoeding, levensbeschouwelijke identiteit en andere zaken die de school betreffen.   

De groepsleerkracht 

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.   

Intern begeleider 

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn: Zorg voor het leerlingvolgsysteem. Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen. Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging. Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties. Het adviseren bij gesprekken met ouders. Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.   

Onderwijsassistent 

De onderwijsassistent voert onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. De werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen bij hun leertaken tot het organiseren van excursies.  

Leraarondersteuner

De leraarondersteuner handelt onder toezicht van de groepsleerkracht. Hij/zij ondersteunt de groepsleerkracht in de klas in leerlingbegeleiding en lesgeven. Daarnaast draagt de leraarondersteuner bij aan de voorbereiding van lessen en is beschikbaar voor allerhande werkzaamheden met betrekking tot schoolorganisatie. Hij/zij neemt nakijkwerkzaamheden op zich, observeert leerlingen en helpt hen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, besteedt aandacht aan de voortgang van individuele leerlingen en ondersteunt de groepsleerkracht bij ouderavonden. Hij/zij denkt mee over de invulling van lessen en voert onderwijsgevende taken uit.  

Stichting Catent 

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. Onder deze stichting vallen 34 scholen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De dagelijkse leiding van onze Stichting en het bevoegd gezag over alle scholen is in handen van het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De RvT houdt toezicht op het CvB en diens beleid en staat het CvB met advies terzijde. Het CvB heef een verdeling aangebracht in portefeuilles en aandachtsgebieden. Deze mate van sturing is afhankelijk van criteria als kwaliteit, efficiëntie, en benodigde innovatieruimte of flexibiliteit op schoolniveau.  Het College van Bestuur bestaat uit De heer E.P. Verrips (voorzitter) De heer J. Kroon (lid) De directeuren van scholen hebben een adviserende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol m.b.t. het Catent beleid. Het College van Bestuur en de directeuren worden ondersteund door twee stafafdelingen te weten het Expertiseteam en team HR &Support.

Opleidingsschool/stages 

Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidingsschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met KPZ.  Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze schoolopleider. Dit is Petra Hermes. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel wordt in eerste instantie eventueel een duo-collega gevraagd om extra te komen werken. Als dit niet mogelijk is gaan we op zoek naar een invaller. Onze organisatie is aangesloten bij een invalpool (Slim). De leerkracht schrijft voor zijn/haar vervanger een overdracht met daarin belangrijke gegevens over de groep. 

De ouders worden door de schoolleiding zoveel mogelijk op de hoogte gehouden als er sprake is van een invalleerkracht. Op deze manier kunnen ouders hun kinderen thuis al voorbereiden. 

Door het tekort aan leerkrachten ontkomen ook wij er niet aan om nu en dan een groep vrijaf te geven omdat er geen invalleerkracht beschikbaar is. We proberen ouders hier zorgvuldig en tijdig over te informeren. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtsnoer voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen. 

Verlengde kleuterperiode, een klas overdoen of overslaan.

Af en toe komen we tot de conclusie dat een leerling er nog niet aan toe is om naar de volgende groep te gaan. Dit kan verschillende redenen hebben, op cognitief of sociaal emotioneel gebied. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze voor een leerling is. Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.   

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij Samenwerkingsverband PO Veld, Vaart & Vecht, afdeling Slagharen. Postbus 277, 7770 AG Hardenberg. veldvaartenvecht.nl

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren. 

De afgelopen jaren is binnen Stichting Catent flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd en/of onderwijsspecialisten van het Expertiseteam van Catent, wordt pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, werken we met scholen in de regio samen die de gewenste deskundigheid kunnen bieden.   

Ondersteuningsprofiel 

In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als school sluiten we aan bij het basis ondersteuningsprofiel van het SWV waarbinnen we vallen. Aanvullend daarop hebben we als school een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld waarin is opgenomen wat we daarbij als school aan extra ondersteuning kunnen aanbieden. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur. Een samenvatting kunt u vinden op onze website van de school. www.kbsdekwinkslag.nl  

Eigen leerlijn en ontwikkelingsperspectief

Soms zal een kind bij één of meerdere vakken met een aangepast programma gaan werken: een eigen leerlijn. De leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. We proberen het minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen met de onderwijsadviseur/orthopedagoog uit het Expertiseteam van Catent dan wel met andere experts binnen de stichting en met u als ouders een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs.  

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CCAT) 

De CCAT is een commissie waar leden van het Expertiseteam van Catent aan deelnemen en heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Sinds 2023 werken we binnen Catent met Ondersteuningsgelden Passend Onderwijs. De school heeft een plan op welke manier zij deze gelden inzetten voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Wanneer er daarnaast extra middelen nodig zijn voor een leerling, kunnen scholen een aanvraag indienen bij de CCAT. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de onderwijsadviseur/ orthopedagoog vanuit het Expertiseteam van Catent, ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld. 

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelings-verlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het school-ondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.  

Tevens kan de CCAT beslissen over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. Voor de meeste scholen geldt dat deze taak ligt bij een commissie van het samenwerkingsverband, waarbij veelal ook onderwijsadviseurs vanuit Catent aansluiten. In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O. 

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de website van Catent: Passend onderwijs Catent en op www.passendonderwijs.nl

Bezwaar

Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Samenwerking

De Kwinkslag is een school die samenwerkt en onderdeel is in het dorp Slagharen. Daarnaast onderzoekt het team van de Kwinkslag in welke mate er een samenwerking kan ontstaan met de andere scholen in het dorp. Vanuit de Kindertalentenfluisteraar gesprekken gaan de leerling en de leerkracht een verbinding aan waarin de talenten van de leerling centraal staan.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vanuit de verantwoordelijkheid voor je omgeving behalen we het vignet Gezonde school en maken de leerkrachten de leerlingen bewust van een gezonde leefstijl.

Effectiviteit

In het aanbod van het onderwijs maken de leerkrachten bewust keuzes in de verschillende werkvormen. In dit aanbod krijgen EDI, ICT, bewegend leren en coöperatieve werkvormen een centrale plek. Daarnaast wordt er een keuze gemaakt in een passend aanbod voor de leerlijn begrijpend luisteren/lezen.

Zelfstandigheid

De weektaak wordt doorontwikkeld, waarbij leerlingen persoonlijke leerdoelen opstellen en hiervoor een eigen plan maken.

Reflectie 

In het proces van het tot stand komen van het portfolio nemen de leerlingen meer eigenaarschap, waardoor de leerlingen beter reflecteren op het leerproces. Daarnaast wordt de Kanjertraining effectief ingezet, waarbij leerlingen reflecteren op de keuzes die gemaakt worden in het gedrag. Vanuit de visitatie van de Nederlandse Dalton Vereniging viert de Kwinkslag de successen en pakt vast wat nog verder ontwikkeld kan worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven