De Kwinkslag

Vergouwlaan 5 7776 BA Slagharen

  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag
  • Schoolfoto van De Kwinkslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij wel aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.

De school gebruikt sinds een aantal jaren de IEP eindtoets. De schoolscore van groep 8 is in 2023: 72.8. 

Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen we ruim aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.

                       lezen                              rekenen                       taalverzorging                       

2022-2023    92% 1F / 42% 2F             75% 1F / 34% 1S        100% 1F / 34% 2F

2021-2022    84% 1F / 68% 2F             95% 1F / 53% 1S        100% 1F /74% 2F

2020-2021   100% 1F / 62% 2F            93% 1F / 53 % 1S        100% 1F / 31% 2F

De scores van de afgelopen 3 jaren passen bij de populatie en is naar verwachting. Als school zijn we trots op hetgeen de leerlingen behalen eind groep 8. 

De speerpunten voor 2023 zijn:

- rekenen. 

- het nog beter opstellen van OPP.

- begrijpend lezen in een doorgaande lijn door de school.

- Instructies worden gegeven middels het EDI-model Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen, worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen, spelling en rekenen enkele malen per jaar getoetst en geregistreerd. Dit gebeurt door middel van toetsen, die bij de methodes horen (methode gebonden toetsen) en d.m.v. landelijk genormeerde IEP-toetsen.  

Methodetoetsen gaan over de lesstof over een korte termijn, bijv. over het thema taal van de drie voorgaande weken of een hoofdstuk van geschiedenis.   

IEP-toetsen gaan over de lesstof over een langere termijn, wat er het afgelopen half jaar geleerd en geoefend is.

Bureau-IEP heeft een visie die goed past bij onze Dalton- en kindvisie. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij/zij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP- leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.

De resultaten van alle IEP-toetsen worden geregistreerd in het IEP- leerlingvolgsysteem. Dit maakt het mogelijk de onderwijsresultaten te volgen en te analyseren. We maken trendanalyses van de vorderingen van uw kind, de groep en de school als geheel. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind allereerst met zijn eigen ontwikkellijn richting het behalen van de referentieniveaus op taal en rekenen. De scores laten dus zien wat de kinderen al beheersen en waar de leerkracht het kind verder gaat begeleiden. Er wordt hiermee veel minder gekeken of er wel/niet een voorsprong of achterstand is ten opzichte van een landelijke normering. Overigens is een toets een momentopname, waarbij de resultaten soms een vertekend beeld kunnen laten zien. Juist daarom is interpretatie van de scores door de leerkracht belangrijk en nemen wij de dagelijkse observatie van de leerlingen in de groep mee in de analyse.  

De IEP-scores van de groep en van uw kind op het gebied van taal, lezen, spelling, rekenen en woordenschat worden tweemaal per jaar vergeleken met de vooraf gestelde doelen. Dit gebeurt in een overleg tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Op schoolniveau vindt er tweemaal per jaar een opbrengstenvergadering plaats met het gehele team. Het doel is het vroegtijdig signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden, door de leeropbrengsten te vergelijken met de gestelde doelen. In het geval van significante afwijkingen volgt een analyse naar de mogelijke oorzaken en wordt er gekeken hoe het didactisch en/of pedagogisch handelen van de leerkracht eventueel aangepast moet worden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen, dat een kind in aanmerking komt voor extra begeleiding met eventueel aanvullende leermiddelen of dat op schoolniveau aanpassingen in didactiek of methode geboden moeten worden. 

De taaltoetsen sluiten aan bij het Referentiekader Nederlandse taal en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. De vaardigheden lezen en taalverzorging worden in de basistoetsen gemeten op <1F,1F en 2F. De leerkracht bepaalt zelf of de leerling daarna getoetst wordt op 3F of op weg naar 1F. Daarnaast kan in groep 7 en 8 ook de woordenschat van de leerlingen meten en in groep 8 ook de schrijfvaardigheid op referentieniveau 1F en 2F. De rekentoetsen sluiten aan bij het Referentiekader rekenen en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. In de rekentoetsen worden de volgende onderdelen getoetst op 1F, 1S en 2F.  Vanaf groep 6 worden de resultaten uitgedrukt in bovengenoemde referentieniveaus. We nemen voor technisch lezen en leesexpressie de leestoetsen van IEP af, deze gaat tot een niveau van 6b (eind groep 6). Bij een aantal leerlingen die moeite hebben met lezen volgen we nog de woordentoets DMT van Cito: dit i.v.m. mogelijke dyslexieaanvraag, waarbij men deze toets hanteert als meeting.  

Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Leerlingen krijgen extra zorg en aandacht van de leerkracht als ze moeite met de lesstof hebben (instructieniveau) en eventueel de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent. Deze leerlingen bieden we tevens toetsen op maat, dat verweven is in het IEP-systeem: we bieden een toets aan die aansluit op hun ontwikkelingsniveau en waarop we verwachten dat ze een voldoende scoren. Leerlingen die juist meer aankunnen, bieden we meer uitdaging met verdiepingsstof en eventueel een kortere uitleg van de stof door de leerkracht. Indien een leerling hierna nog meer uitdaging nodig heeft, volgen we onze Daltonkaart begaafde leerling. Na een screening en gesprek met de Intern Begeleider, kan een leerling deelnemen aan de interne plusgroep. 

Sinds het schooljaar 2022-2023 ontvangen de kinderen een portfolio. Hierin laat het kind zijn eigen leerprocessen en ontwikkeling zien. Zo ontstaat er een overzicht van wat kinderen al kunnen en waar ze in groeien t.o.v. zichzelf. Er is aandacht voor de vaardigheden in werkhouding, creatieve vakken, sport en spel. Er wordt gewerkt met verschillende beoordelingen. In groep 1-2 gaat het met name om de resultaten van observaties en vaardigheden in spel. De ontwikkeling van uw kind wordt weergegeven door middel van drie bolletjes met de opbouw: ‘in ontwikkeling’ – ‘voldoende’ – ‘goed’. In groep 3 t/m 8 gaat het om de resultaten van het werk op school, waaronder de toetsen. De beoordelingen worden gegeven met de woorden; onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed en zeer goed.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We proberen ervoor te zorgen dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school staat voor de totale ontwikkeling van het kind. Om kinderen goed voor te bereiden op de uitdagingen, die hen later in het voortgezet onderwijs en in de veranderende maatschappij te wachten staan, moeten kinderen zelfvertrouwen hebben om zelf initiatieven te nemen, zelf een plan te maken en dit vervolgens ook zelf te realiseren.  

Wij leren kinderen dat je samen vaak meer bereikt en dat je anderen nodig hebt om verder te komen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg leren samenwerken en van elkaar leren.  

Doordat kinderen uiteindelijk zelf hun ontwikkeling moeten realiseren, hebben ze ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij stimuleren daarom de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen al vanaf jonge leeftijd.  

Wij vinden dat het hebben van vertrouwen en je veilig voelen, een randvoorwaarde is voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen die vertrouwen hebben durven initiatief te nemen, relaties aan te gaan en zorg te dragen voor anderen.  

Wij hechten veel waarde aan het bevorderen van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het leren van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden is nauw met elkaar verbonden. Een kind dat sociale -en/of emotionele belemmeringen ervaart, is niet in staat om optimaal leerstof op te nemen. Een goede sociaal-emotionele begeleiding geeft kinderen vertrouwen en handreikingen om moeilijke omstandigheden beter het hoofd te bieden. Sociaal-emotioneel onderwijs is daarom een vast onderdeel op het rooster in alle groepen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig voelen
  • Vertrouwen
  • Verantwoording

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven