Openbare Jenaplan Basisschool De Krullevaar

Wilhelminastraat 3 A 5975 CK Sevenum

Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Krullevaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een toelichting op de score:

In de gemiddelde toetsscore zijn de toetsscores van 19 van de 20 kinderen meegenomen. De scores van deze kinderen passen bij de ontwikkeling die zij doorlopen hebben en het schooladvies VO dat ze gekregen hebben. 

Onze visie op bestuursniveau:

Onze school neemt de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn enorm belangrijk voor het schooladvies dat elke ouder ontvangt vóór de afname van de CITO-eindtoets. De eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. Niet als een meetinstrument voor de kwaliteit van de school. 

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Althans die leerlingen voor wie de toets geschikt is. Het komt voor dat voor sommige leerlingen de toets te moeilijk is vanwege hun niveau van leren. Of dat leerlingen te kort in Nederland zijn om de toets te kunnen maken. In zulke gevallen nemen we de toets niet af en gebruiken we een andere manier om de eindresultaten vast te stellen. Bij het maken van deze uitzonderingen handelen we volgens de regels die de onderwijsinspectie daar voor heeft opgesteld. De resultaten van leerlingen die niet hebben deelgenomen, zijn dan ook niet verwerkt in deze cijfers. De resultaten van leerlingen die korter dan 2 jaar op onze school zitten, omdat ze bijvoorbeeld verhuisd zijn, zijn ook niet meegenomen. Dat is ook conform de regels van de onderwijsinspectie.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies VO wordt bepaald via een gedegen procedure waarbij we veel gegevens die we hebben verzameld gedurende de schooljaren van het kind op onze school meenemen. We kijken daarbij niet alleen naar resultaten van kinderen en hun niveau betreffende basisvakken. Welbevinden, betrokkenheid, werkhouding en brede competenties van kinderen zijn zeker zo bepalend voor slagen in het VO.

Vaak komt ons schooladvies overeen met de score die een kind behaald heeft op de eindtoets. Waar dat niet zo is kunnen wij beredeneerd aangeven waarom dit afwijkt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven