Openbare Basisschool De Meent

H. Goeman Borgesiusstraat 52 9626 AX Schildwolde

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Meent

Het team

Toelichting van de school

Team obs De Meent

Leerkrachten:
Anneke Akkerman: groep 1/2
Alishia Greven: groep 1/2
Dorijn de Vries: groep 3
Imelda Dijk: groep 4
Laura Biezeman: groep 5/6
Michäel Venema: groep 5/6
Raymond Lambeck: groep 7/8
Bart van der Veen: gymnastiek
Thea van der Woude: Conciërge / administratief medewerkster


Zorg:
Intern begeleider: Carola van Iterson

Schoolleiding:
Directeur: Esther Klok

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SLIM personeelsbemiddeling regelt voor ons de invalleerkrachten die nodig zijn bij ziekteverlof of ander verlof. Daarnaast werken we met een aantal besturen samen in de RTC flexpool. Deze leerkrachten worden vanuit onze stichting uitgeleend aan het RTC. Momenteel hebben we vier flexleerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaat uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. leder kind moet de gelegenheid krijgen in eigen aanleg en tempo verder te gaan. Op onze school zitten doorgaans leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep, de zogenaamde jaargroepen. Uitzondering hierop vormen de kleutergroepen waarbij bewust is gekozen voor gemengde leeftijden variërend van vier jaar tot zes/zeven jaar. Per schooljaar kan het ook voorkomen dat andere jaargroepen binnen de school worden gecombineerd. In deze combinatiegroepen wordt onderwijs gegeven dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Het schooljaar 2020-2021 heeft 5 (combinatie)groepen; groep 1/2, 3/4, 5/6, 7, 8. De groepsgrootte ligt rond de 21 kinderen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan het jonge kind  

Ontwikkeling is niet te standaardiseren. Niet elk kind hoeft hetzelfde te willen of hetzelfde te kunnen. Er moet ruimte zijn voor de eigenheid van elk kind. Er zijn geen achterstanden; er zijn slechts verschillen in tempo en interesse, en die verschillen zijn boeiend, niet problematisch. Kinderen laten ons heel verschillende talenten zien; op sociaal gebied, op creatief gebied etc. Die verscheidenheid aan talenten moeten we koesteren; elk talent is de moeite waard! Veelzijdigheid zoeken we ook in de doelen die we nastreven in ons onderwijs. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, we hebben ook tot taak kinderen te leren leven. Leren (samen)leven is minstens zo belangrijk als leren rekenen, lezen of schrijven. Het is noodzakelijk dat we in onderwijs en opvoeding die veelzijdigheid van kinderen en die veelzijdigheid van doelen voor ogen blijven houden. Jonge kinderen hebben een grote ontwikkelingskracht, maar ze hebben volwassenen nodig die hun inspanningen waarderen en respecteren. Kinderen hebben opvoeders nodig die hen accepteren zoals ze zijn, maar ook uitdagen en bij de hand nemen.

Onderwijs. 
De dag na de vierde verjaardag begint de schoolloopbaan van een kind. Een kind komt niet blanco groep 1 van onze school binnen. In de eerste vier levensjaren is er al veel gebeurd, deels bepaald door de ‘genetica’ van het jonge kind zelf. Het jonge kind ontwikkelt zich in de dynamiek van de klas en het gezin en geeft daaraan zelf sturing. Dit houdt in dat de pedagogische-didactische aandacht voor het jonge kind van een andere aard is dan die voor kinderen vanaf zes jaar.  

De rol van de leerkracht is sturend/volgend/coachend op de ontwikkeling van het kind. Het resultaat is hierbij van belang, maar ook de wijze waarop het kind tot resultaat komt. Elk kind krijgt de ruimte, indien dit gewenst is, om dit op een eigen manier te doen. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen, deze brede ontwikkeling omvat alle intelligenties. Een kind is ontwikkelbaar en de ontwikkeling is te beïnvloeden. Het is geen vaststaand proces. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk, wacht niet tot de kinderen er zelf om vragen/wacht niet altijd tot kinderen er aan toe zijn. Wij volgen het kind, maar bieden dus ook aan.  

De SLO doelen (doelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling) zitten in ons achterhoofd en op deze zetten wij in verschillende situaties in. Met behulp van thema’s wordt stapsgewijs de ontwikkelingslijnen (domeinen van de SLO doelen) doorlopen. Er worden betekenisvolle activiteiten aangeboden en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen. Spel is de basis van het leren. We maken onderscheid tussen vijf kernactiviteiten: spel-, constructieve en beeldende, gespreks-, lees- en schrijf-, reken- en wiskundige activiteiten.
De kinderen worden gevolgd door het systematisch bijhouden van de prestaties d.m.v. leergesprekken, korte toetsen en observaties om dit vervolgens te bekijken en de lesactiviteiten bij te stellen. De gegevens verwerken wij in het observatie- en registratiesysteem van Digikeuzebord (gericht op de doelen en subdoelen van het SLO). Evaluatie van de gegevens en zelfevaluatie van de leerkracht is daarbij van groot belang om het onderwijsproces te kunnen sturen. De doorgaande lijn is daarbij geborgd.

Wij geloven in een onderwijsvorm waarbij spelend leren centraal staat in een betekenisvolle leeromgeving. In onze ogen leren jonge kinderen op een andere manier dan oudere kinderen. Het jonge kind leert spelenderwijs allerlei vaardigheden, daar heb je geen methode voor nodig; het spelend leren van het jonge kind. Volgens Leseman, Rollenberg & Rispens (2001) is de precieze relatie tussen leren, spelen en werken onduidelijk. Wij maken daarom geen strakke scheiding tussen spelen en leren. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de meest efficiënte wijze; ze leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Als we kinderen het spel afnemen, dan ontnemen we hen hun kind-zijn! Omdat er thuis en op straat steeds minder gelegenheid is tot spelen, moet de vroeg- en voorschool extra inspanningen leveren om het spel opnieuw die plek te geven die het verdient in het kinderleven. De kinderen moeten er een rijke omgeving treffen die uitdaagt tot spelen en ze treffen er volwassenen die hun spel serieus nemen. Ontwikkelingsgebieden zijn te onderscheiden, maar in het spel vallen alle ontwikkelingsgebieden samen. Een kind ontwikkelt zich als geheel, als totaliteit. Bij die aanpak komen de diverse ontwikkelingsgebieden geïntegreerd en impliciet aan bod. In het spel staat datgene wat kinderen zelf interessant en boeiend vinden centraal, niet wat volwassenen belangrijk vinden.

Betrokkenheid en welbevinden van de leerling zijn twee belangrijke leervoorwaarden om tot leren te komen. De leerkracht sluit hiervoor aan op de groep. Zij verzorgt regelmatig rollenspellen (en neemt hier ook deel aan). Kinderen leren zich te verplaatsen in andere personen en andere situaties (door rollenspel in de hoeken/inzet Kwink). De leerkracht is daarbij steeds op zoek naar kansen om de activiteit te verdiepen en te verbreden.

Ons onderwijs aan jonge kinderen is thematisch (OA²SE – Mooi, weer lekker spelen!), waarin het beredeneerd aanbod centraal staat. Wij hebben daarbij tevens aandacht voor de voorschotbenadering, maar wederom wel op een spelende wijze (SpeLezen). De voorschotbenadering richt zich vooral op het fonemisch bewustzijn van kleuters en heeft als doel om een kleuter al voor te bereiden op het leesonderwijs in groep 3. ‘Mooi, weer lekker spelen!’ is een concept waarmee het onderwijs op een andere manier wordt vormgegeven in de school. Er wordt thematisch gewerkt aan onder andere 21e  eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar. Bij ‘Mooi, weer lekker spelen!’ worden kinderen uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren, waarbij alle kinderen  aan hun trekken komen. Om een thema goed te kunnen verdiepen, werken we tussen twee vakanties aan één thema. Door te spelen in de hoeken, spelletjes in de grote en kleine kring en door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste kinderen van onze school. 
De leerkrachten van groep 1-4 werken aan hetzelfde thema. Hierdoor kan er groepsoverstijgend worden gewerkt en is er een doorgaande lijn op thematisch werken zichtbaar in de school.

SpeLezen is een aantrekkelijke aanpak om kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren lezen (en schrijven) vanaf groep 2. Elke dag een gezamenlijke start waarbij de letterkennis en elementaire leeshandeling (de eerste leesstrategie die de leerling zich eigen maakt: een geschreven woord opsplitsen in grafemen en daar de bijbehorende fonemen aan koppelen) veelvuldig worden geoefend, maar dan niet saai. Lekker actief, veel visuele ondersteuning, gebaren en een vleugje theater maken het tot een spetterend geheel waar alle kinderen elke dag met plezier aan meedoen. In SpeLezen zit een doorgaande leerlijn naar groep 3 en 4.

Ook beginnend rekenen is een groot onderdeel van ons aanbod. Op het gebied van getalbegrip gebruiken wij spelletjes uit de rekenkast. Meten en meetkunde komt naar voren tijdens het spelen in de bouwhoek en themahoeken.   

Jonge kinderen bewegen graag en veel. Dit doen we bijvoorbeeld buiten, maar beweging vindt ook in het speellokaal plaats. In het speellokaal wordt gewerkt aan de grove motoriek door te klimmen en klauteren en te bewegen op muziek. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Nijntje hebben samen een leuk beweegprogramma voor jonge kinderen ontwikkeld: het Nijntje Beweegdiploma. Het Nijntje beweegdiploma wordt op Obs de Meent gegeven door de eigen leerkracht van groep 1/2, die daarvoor speciaal is opgeleid. Een Nijntjeles bestaat uit gevarieerde oefeningen en spelletjes, waardoor kleuters de basis van bewegen leren en vooral ook dat bewegen leuk is!

De fijne motoriek wordt ontwikkeld met verschillende technieken te knutselen en te tekenen. Ook door het spelen in de zandtafel, de watertafel, met klei etc. stimuleren wij de fijne motoriek van de kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de vakken maken we gebruik van de volgende methoden:

Snappet 3.0:
Rekenen, Automatiseren, Spelling (zowel op schrift als op Chromebook), Taal, Studievaardigheden (groepen 6 t/m 8), Woordenschat (incidenteel) (groep 5 t/m 8)

Getal en Ruimte Junior: 
Rekenen (groep 3 en 4)

Staal:
Taal en spelling (groep 4, passend gemaakt bij een thema)

Veilig Leren Lezen: 
Aanvankelijk technisch lezen (groep 3) - aangevuld met SpeLezen (zie onderaan)

DMT Oefenmap Redzaamheidslezen: 
Voortgezet technisch lezen (groep 3 t/m 8)

Nieuwsbegrip Zilver: 
Begrijpend Lezen en woordenschat (groep 4 t/m 8)

DIA Tekst:
Begrijpend Lezen (groep 5-8)

Blink: 
Geïntegreerd zaakvakonderwijs Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur/Techniek & Wetenschap (groep 5 t/m 8). In groep 3/4 wordt Blink opgenomen in het thematisch werken.

Groove.me: 
Engels (groep 1 t/m 8)

Eigenwijs: 
Muziek (groep 1 t/m 8)

7 letters – 1 woord:
Deze aanpak sluit aan bij Spelezen, waarbij schrijven en lezen hand in hand gaan in een tempo dat past bij de leerling. Hierbij worden de zeven basisvormen aangeleerd die nodig zijn om alle letters te kunnen vormen. Voor iedere letter die wordt aangeleerd geldt het principe "van groot naar klein". 

Pennenstreken: 
Schrijven (groep 5 t/m 8)

Veilig Verkeer Nederland:
Verkeer (groep 5 t/m 7)

Kwink: 
Sociaal Emotioneel Leren en burgerschap (groep 1 t/m 8)

Basicly: 
Digitale Geletterdheid (groep 5 t/m 8). In de groepen 1-4 wordt Basicly opgenomen in het thematisch werken.

SpeLezen 
SpeLezen is een werkwijze, geschikt voor de groepen 1 t/m 4, die zorgt voor uitdagend en breed taalonderwijs. Het is een aantrekkelijke aanpak die goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen om ze op hun eigen niveau te leren lezen en schrijven. Dagelijks oefenen de kinderen actief en veelvuldig, waarbij letterkennis, lezen en spelling centraal staan. SpeLezen heeft tien routines. Voorbeelden van routines zijn ‘Lettersoep’, ‘De Boekenbar’, ‘Dik-thee’, ‘Koekenpan’. Er wordt gebruik gemaakt van gebaren, ondersteuning met plaatjes en een beetje theater. Door de vaste routines die elke dag voorbijkomen, is het voor de kinderen overzichtelijk en herkenbaar. Herhaling is een sleutelwoord bij ontwikkeling. Ook is er ruimte om zelfstandig te werken, zodat er tijd is om met instructie aan de slag te kunnen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorg voor leerlingen is bij ons op school een groot goed. We hebben ons onderwijsproces dusdanig georganiseerd dat wij op zorgvuldige wijze het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen kunnen volgen. Om onze zorg goed te waarborgen hebben we alle te nemen stappen vastgelegd in een zorgplan. Daarnaast hebben wij een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld, waarin wij vermelden op welke gebieden wij extra zorg kunnen bieden.

Passend Onderwijs
Naast het verlenen van extra hulp door de eigen leerkracht in de groep, zetten wij in de groepen 1-4 voor vijf ochtenden in de week een onderwijsassistent in. Zij kan onder begeleiding van de leerkracht extra ondersteuning geven aan de groep of individuele leerlingen, afhankelijk van het probleem

De MeentAcademie
Op de Meent vinden we het belangrijk dat alle kinderen gezien worden. We willen dan ook tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Ook kinderen die de stof snel begrijpen en makkelijk lijken te leren, hebben aandacht nodig om te kunnen groeien. De leerlingen die naar de Meent Academie gaan, komen één keer per week bij elkaar in een eigen leeromgeving. Hierbij houden wij wel rekening met de leeftijden van de kinderen, de hulpvraag en/of doelstelling. 

De kinderen leren hier volgens de uitgangspunten van de Taxonomie van Bloom in een hogere denkvaardigheid te denken en werken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het aanleren en versterken van de executieve functies zodat de leerlingen hun talenten goed kunnen inzetten in het dagelijks leven en de maatschappij. Het versterken van emotionele en sociale vaardigheden komt hier ook aan bod. Belangrijk is de koppeling van de Meent Academie naar de klas. Ook in de klas leren de kinderen hun vaardigheden kunnen in te zetten en te versterken. Zowel bij de klassikale lessen als bij onderwijs op maat in de klas. Wij maken onder andere gebruik van het programma Acadin.

Overige specialisten
De school heeft beschikking over eigen specialisten, zoals een intern begeleider, leerkracht met een afgeronde opleiding Remedial Teaching en twee opgeleide Kwink-coaches. Schooljaar 2021-2022 krijgen alle leerkrachten van Obs de Meent meerdere scholingen in meer- en hoogbegaafdheid. Hierdoor is bij alle leerkrachten een basiskennis op dit gebied aanwezig. Daarnaast wordt een leerkracht opgeleid tot coördinator Snappet.
Op Obs de Meent hebben wij ook een logopediste (1 dagdeel) en een kinderoefentherapeute (op afroep) tot onze beschikking.
Voor onze kinderen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2) werken wij samen met de Taalschool uit Hoogezand. Een aantal uren per week kunnen de kinderen extra ondersteuning van een ambulant begeleider krijgen.
Daarnaast kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het Sociaal Team van Midden-Groningen, mocht er ondersteuning nodig zijn in een thuissituatie. Het Sociale Team bestaat uit verschillende organisaties. Medewerkers van Kwartier, gemeente Hoogezand-Sappemeer/Slochteren of Menterwolde, TSN, ZINN, Accare, Reik, Elker, Jonx ( kinderafdeling Lentis) MEE Groningen, de Zijlen, de GGD en vanuit de gemeente WMO en BWRI werken samen en hebben hun krachten en kennis gebundeld, waardoor zij veel deskundigheid in huis hebben.

Schoolondersteuningsteam
Elke OPRON-school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT) voor de ondersteuning van leraren en voor het, zo nodig, inroepen van in- of externe expertise. Het SOT bestaat in elk geval uit de IB-er en de directeur. Bij de besprekingen van leerlingen zijn in elk geval de leraar en de ouders betrokken. Het betreft leerlingen binnen de basisondersteuning met kort- of langdurende interventies. Drie maal per jaar neemt de orthopedagoog van het Opron Expertise Team (OET) deel aan het overleg. Op afroep kunnen externen aan het overleg deelnemen. Het SOT beslist over verzoeken voor interventies en bereidt benodigde dossiervorming voor.

OPRON, en dus ook Obs de Meent, wil bewerkstelligen dat een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs op een reguliere basisschool kan blijven volgen. Onze school kan daarom een beroep doen op aanvullende middelen, zogenaamde ‘OPRON Arrangementen’. Hiervoor wordt advies gevraagd aan het OET. Deze vorm van extra ondersteuning, het OPRON arrangement, is maatwerk en wordt toegespitst op de ondersteuningsvraag voor een specifieke leerling en/of leerkracht, in overleg met de ouders/verzorgers van die betreffende leerling. 

Contactgegevens van het Opron Expertise Team:
Adviseur Onderwijs en kwaliteit: Linda Kuiper, e-mailadres: lkuiper@opron.nl
Orthopedagogen: Marije Keereweer en Wendy Tolner, e-mailadressen: mkeereweer@opron.nl en wtolner@opron.nl
Psycholoog: Merel Schothorst, e-mailadres: mschothorst@opron.nl
Intern Begeleider: Greet Korte, e-mailadres: gkorte@opron.nl
Telefoon: 0599 – 696398


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Obs de Meent werkt op dit moment samen met peuterspeelzaal Krummelbörg. De samenwerking is zichtbaar door bepaalde feesten en activiteiten samen op te pakken. Het schoolbreed thema wordt door beide partijen opgepakt, dus de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar heeft hieraan gewerkt. Hiermee is een eerste aanzet voor de doorgaande leerlijn van 2 tot en met 12 jaar gerealiseerd. 

Ontwikkelpunt;
Een doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar realiseren, nadat de nieuwbouw is gerealiseerd. KidsFirst zal onze nieuwe partner worden.

Terug naar boven