De Poldervaart

Prinses Beatrixlaan 20 3121 JN Schiedam

  • Hier maken de kinderen de tegels die voor de school zijn neergelegd.
  • Workshop bij de Jaguars. Gekleurde paaltjes beschilderd of bekleed met wol.
  • Schoolfoto van De Poldervaart
  • Schoolfoto van De Poldervaart

In het kort

Toelichting van de school

MDO De Poldervaart is een school voor openbaar speciaal basisonderwijs.

De Poldervaart wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van vier tot maximaal veertien jaar. Zij komen uit Schiedam en omgeving.
Kinderen worden alleen toegelaten wanneer het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) daar toestemming voor geeft. Zij geven een toelaatbaarheidsverklaring af voor het SBO/SO.
De Poldervaart is de plek voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool. Op de Poldervaart zitten de leerlingen in kleinere klassen. Zij krijgen les met voor hun geschikte methodes. De leerkrachten hebben extra tijd om de kinderen goed te begeleiden. Wij zorgen voor een aangepaste onderwijsplek zodat de kinderen weer met plezier naar school kunnen gaan. Veel van de gegevens van deze site worden door het ministerie van onderwijs aangeleverd(BRON) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Autonomie
  • Onderwijs op maat
  • Orde
  • Rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de 2 groepen van de JRK-afdeling (Jonge Risico Kinderen) worden kleuters geobserveerd om te bekijken welke onderwijsvorm het beste bij de leerling past. Zij krijgen passend kleuteronderwijs en na de kleuterperiode wordt in overleg met het samenwerkingsverband gekeken welke onderwijsvorm het beste bij de leerling past (BAO, SBO, clusteronderwijs).  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Poldervaart heeft een aantal zaken in protocollen vastgelegd om zo de sociale veiligheid en het schoolklimaat te bewaken. Echter belangrijker is dat, wat vastgelegd is, ook wordt beleefd en uitgevoerd. Regelmatig kijken team en MR van de school of dat wat opgeschreven is ook in de werkelijkheid van het schoolleven wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Op die wijze zijn de protocollen meer dan papieren verhalen maar geven richting aan het handelen in de school.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Poldervaart werkt in goede harmonie samen met de hierna genoemde ketenpartners. Samen dragen wij zorg voor onze leerlingen. Waar extra zorg nodig is, kunnen wij direct een beroep doen op onze ketenpartners.

Terug naar boven