Basisschool Don Bosco

Deken Tomaslaan 35 4453 AK 's-Heerenhoek

Schoolfoto van Basisschool Don Bosco

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Halverwege het schooljaar worden bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8 de Cito-M toetsen afgenomen. Het doel is om de vorderingen van de afzonderlijke leerlingen en de afzonderlijke groepen systematisch in kaart te brengen. Zo ontstaat er inzicht in de ontwikkeling en mogelijkheden van de leerlingen en ook inzicht in de resultaten van de groepen. Zo wordt in kaart gebracht of de leerlingen voldoende hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod. De resultaten worden besproken met de intern begeleider. Naar aanleiding van de resultaten kan het tonderwijsaanbod en de aanpak worden aangepast. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school wil graag een veilig leer- en werkklimaat bieden waarin de leerlingen en allen die bij de schoolorganisatie betrokken zijn zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken in een cultuur waarin de betrokkenen aan het denken worden gezet over hun houding en handelen. Hier wordt open over gepraat, zodat de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag wordt verkleind. Dit plan sociale veiligheid is onderdeel van het beleid van Prisma zoals het is beschreven in het Beleid Sociale Veiligheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goed omgaan met elkaar
  • Goed omgaan met materialen
  • Rust en veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven