PCBS de Regenboog

Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van PCBS de Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leraar, bijv. in geval van ziekte, kan de directeur vervanging aanvragen. Toch kan het, zeker in deze tijd van een groot tekort aan invalleerkrachten, voorkomen dat er géén vervanging beschikbaar is. Dan is de school genoodzaakt de betreffende groep naar huis te sturen met inachtneming van de volgende gedragsregels:

* De eerste dag, maar zeker de eerste ochtend, wordt dit slechts gedaan als een andere oplossing niet of zeer slecht mogelijk is;

* De kinderen worden opgevangen tot de ouders op de hoogte zijn gesteld (direct mondeling of telefonisch);

* Er wordt nooit een kind naar huis gestuurd zonder dat de ouders dit weten;

* Opvang wordt geboden voor die ouders die aangeven niet in staat te zijn om op dat ogenblik hun kind te kunnen opvangen;

* Het besluit omtrent het naar huis sturen kan alleen door de directeur of diens vervanger worden genomen.

Indien de school besluit de leerlingen op school op te vangen kan dit op twee manieren gebeuren:

* De kinderen worden verdeeld over de andere groepen. Het gevolg is dat de onrust over meerdere groepen verdeeld wordt en de werkdruk voor andere leerkrachten aanmerkelijk wordt verhoogd. Dit is een oplossing voor ten hoogste een dag.

* De groep (of individuele leerlingen) wordt opgevangen door een leraar of andere functionaris, mits die op dat moment niet belast is met een groepstaak, met dien verstande dat het volgens het oordeel van de directeur niet leidt tot onverantwoorde stagnatie in de eigenlijke taak.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt intensief, gestructureerd gewerkt aan taal en met name aan woordenschatontwikkeling. Dat doen we omdat wij vinden dat een goede beheersing van (mondelinge) taal van zeer groot belang is voor een succesvolle (school)loopbaan. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal emotionele ontwikkeling, sociale redzaamheid, zintuiglijke ontwikkeling en expressievakken zoals tekenen, muziek etc. Dit doen we middels een beredeneerd aanbod.

Beredeneerd aanbod staat voor: een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school zorgen we ervoor dat we de leerstof, gerelateerd aan de kerndoelen aanbieden. Dat is vanuit de overheid ook een verplichting. Daarnaast moeten we wat betreft taal en rekenen ook de referentieniveaus halen. Dit is een opbrengstverplichting. Soms is het nodig dat er aan bijv. rekenen, lezen of spelling extra tijd wordt besteed omdat het basisniveau gehaald moet worden. Kortom, we zorgen dat we aan de kerndoelen voldoen en afhankelijk van de behoefte van (het) kind (eren) wordt er meer of minder les gegeven in een bepaald vak.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze doelgroep is basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

De extra faciliteiten die we bieden zijn:

- Huiswerkklas (groep 7/8) 

- Aanbod voor MHB-leerlingen (interne Plusgroep en externe Plusgroep EduMare)

- Leesbegeleiding EduMare

- POVO traject begrijpend lezen

- Intensief aandacht voor sociale veiligheid

Samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne-Putten en Rozenburg

  1.       Wat is passend onderwijs?

Wellicht heeft u weleens van de term ‘passend onderwijs’ gehoord. Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen onderwijs volgen dat bij hen past. Ook als zij meer ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn extra hulp bij leerproblemen zoals dyslexie, een programma voor leerlingen met gedragsproblemen of het ondersteunen bij het aanleren van sociale vaardigheden. Er zijn natuurlijk ook andere vormen van ondersteuning.  Niet elke school kan deze extra ondersteuning zelf organiseren. De scholen in de regio Voorne-Putten Rozenburg werken daarom samen, zodat er altijd een school in de buurt is waar deze ondersteuning wel aangeboden wordt. We noemen dit een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband in Voorne-Putten Rozenburg heet “Onderwijscollectief”.   

2.       Wat is basisondersteuning en extra ondersteuning?

De scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning elke school in ieder geval aanbiedt. Dit noemen we de basisondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over hoe de zorg voor leerlingen op school wordt georganiseerd, hoe er rekening wordt gehouden met verschillen in leren en het tempo waarin leerlingen ontwikkelen. Daarnaast hebben alle scholen bepaald welke extra ondersteuning zij zelf kunnen organiseren voor leerlingen. Dit noemen we extra ondersteuning.  Wat elke school aanbiedt, schrijven zij op in het Schoolondersteuningsprofiel (het SOP).     

3.       Wat is de rol van het samenwerkingsverband?

Soms is er voor een leerling meer nodig. Een school heeft namelijk niet altijd zelf de expertise in huis om alle leerlingen goed te kunnen ondersteunen. De professionals van Onderwijscollectief kunnen dan gevraagd worden mee te denken en te adviseren over wat voor deze leerling de beste aanpak is. Scholen mogen dit alleen doen als zij hiervoor toestemming hebben van de ouders/verzorgers. Hiervoor is het nodig dat er een goede hulpvraag wordt gesteld, we noemen dit de ondersteuningsvraag.  De ondersteuningsvraag van de leerling staat centraal in de aangeboden ondersteuning. Onderwijscollectief biedt diverse vormen van ondersteuning aan scholen en leerlingen. Er is vanuit het Onderwijscollectief aan elke school een schoolbegeleider verbonden, dit is een orthopedagoog die kan komen observeren en advies geeft. Begeleiders Passend Onderwijs kunnen leerkrachten en leerlingen ondersteunen op diverse gebieden. Zo zijn er jonge kind experts en experts op het gebied van gedrag en van leer- en ontwikkelproblemen.  Naast de ondersteuning aan scholen en leerlingen, zet Onderwijscollectief zich ook in voor een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen voor het gehele gebied Voorne-Putten Rozenburg. Daarmee wordt bedoeld dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. De reguliere scholen werken daarvoor samen met de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. We willen hiermee het aantal leerlingen verminderen dat nu niet naar school kan of gaat.   Als het voor een leerling nodig is om naar het gespecialiseerd onderwijs te gaan, is hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (een TLV) nodig. Dit is het toegangsbewijs voor het gespecialiseerd onderwijs. Deze TLV vraagt een school, altijd in overleg met ouders/verzorgers, aan bij Onderwijscollectief. De specialisten van Onderwijscollectief onderzoeken of het gespecialiseerd onderwijs de juiste plek is, en geven de TLV af.  In het ondersteuningsplan van Onderwijscollectief vindt u meer informatie over de rol en inzet van het samenwerkingsverband.

4.       Contactgegevens samenwerkingsverband

Wilt u meer informatie over passend onderwijs of heeft u specifieke vragen? Op de website www.onderwijscollectiefvpr.nl kunt u terecht voor actuele informatie en contactgegevens. Neem gerust contact op.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In ontwikkeling nog niet nader te specificeren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven