Elisabeth school

Carnissedreef 292 3084 NN Rotterdam

  • Schoolfoto van Elisabeth school
  • Schoolfoto van Elisabeth school
  • Schoolfoto van Elisabeth school
  • Schoolfoto van Elisabeth school
  • Schoolfoto van Elisabeth school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de Elisabethschool zijn sinds het schooljaar 2016-2017 voor de volgende vakken vakleerkrachten werkzaam:

- Aikido

- Filosofie

- Techniek

- Koken/Tuinlessen

- Beeldende vorming

- Gymnastiek

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De voorwaarden om basisondersteuning te kunnen verlenen op de gebieden ’leren en ontwikkeling, werkhouding en thuissituatie’ zijn op de Elisabethschool voldoende aanwezig. Dit geldt in meer beperkte mate ook voor de gebieden ‘fysiek en medisch’en ‘sociaal emotioneel’. Met name bij deze twee domeinen ‘fysiek en medisch’ en ‘sociaal-emotioneel’  zijn wij genoodzaakt in een vroeg stadium breedtezorg of zelfs dieptezorg in te schakelen, omdat bij deze twee domeinen de grens aan basiszorg snel bereikt is. De versterking van de mogelijkheden voor Passend Onderwijs en het verlenen van basisondersteuning liggen met name in de ambities verankerd. Op het gebied van deskundigheid zal het team de komende jaren blijven worden geschoold. Hierbij moet worden gedacht aan uitdiepen en excelleren binnen het werken met DIM en professionaliseren van het pedagogisch handelen.  De samenwerking met externe partners is en blijft van wezenlijk belang om Passend Onderwijs een kans te geven. Wij blijven dan ook inzetten op een goede samenwerking waarbij het Wijkteam Carnisse  een prominente rol inneemt evenals de collega’s binnen het SBO. Zoals in de missie en visie van de Elisabethschool staat beschreven doet het gehele team er dagelijks alles aan om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren mits realistisch en haalbaar. De aanwezigheid van de conciërge,medewerker ouderbetrokkenheid en medewerker brede school zijn van wezenlijk belang om dit dagelijks waar te maken! We zullen  bij iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften ons steeds op vaste momenten afvragen wat de mogelijkheden zijn om deze leerling dat te bieden wat hij/zij nodig heeft. Daarbij zullen we ook het lange termijn denken moeten inzetten. Kortom, niet alleen kijken naar het huidige jaar, maar ook de jaren die volgen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven