KC De Stern

Woensdrechtstraat 9a 3045 PZ Rotterdam

 • Op de Stern werken we met Hoofd, Hart en Handen.
 • Leer mij het zelf doen
 • Natuurlijk onderwijs tijdens het bezoek aan de boerderij.
 • Liefde en aandacht maakt gezond.
 • Periode Grieken en Romeinen groep 7-8.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf de kleutergroepen volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen via de leerlijnen van het SLO voor kleuters en worden de vorderingen en de resultaten van de kinderen door observatielijsten bijgehouden.

Voor de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we naast de periode gebonden/les gebonden toetsen, de IEP-toetsen, als onafhankelijk, gestandaardiseerd toetsinstrument. Hiermee kunnen we de resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde, kunnen we de prestaties van de leerlingen volgen en het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de groep of individuele leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van de 5 leerlingen die de Eindtoets hebben gemaakt in het schooljaar 2020-2021, waren bij 3 van de 5 leerlingen de adviezen na het maken van de Eindtoets kloppend. Er zijn twee adviezen overwogen en aangepast:

1 van TL/Havo naar Havo/Vwo

1 van Havo/Vwo naar Vwo

Alle leerlingen zijn gestart op de school van eerste dan wel tweede keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen de Stern kijken naar de sociale ontwikkeling binnen een breder perspectief dat wij onderverdelen op de volgende 3 ontwikkelingsgebieden:


Morele ontwikkeling

 • Thema over geloofs- stromingen, Menskunde (ook seksuele diversiteit)
 • Zelf zorg dragen voor materialen, verspilling tegen gaan, opruimen.
 • Solidariteitsacties zoals bijv schoenendoosproject edukans

Politiek-Democratische Ontwikkeling

 • Er wordt gewerkt aan het opzetten van een leerlingenraad vanuit democratische principes.
 • Leerlingen maken kennis met verhalen uit verschillende bronnen (sprookjes, fabels, bijbelverhalen, Griekse mythen), aansluitend bij de ontwikkelingsfasen van kinderen.
 • Veel actieve betrokkenheid van leerlingen over manier van werken in de klas.

Sociale ontwikkeling

 • Gewoontes aanleren biedt een goed uitgangspunt om regels te combineren met interactie over waarom je iets op een bepaalde manier doet.
 • Uitgangspunt is dat kinderen op school samen leren werken, leren leven en voorbereid worden om te participeren in de samenleving.
 • Door te doen bijvoorbeeld In het toneelstuk 'Driekoningen' verkennen wat er gebeurt bij ‘ geven en ontvangen’. En wat betekent dankjewel zeggen?
 • Moestuinen geven leerlingen eigen verantwoordelijkheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Leer mij het zelf te doen
 • Samen werken, samen spelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de Stern inspectiebezoek gehad. Dit was niet een regulier inspectiebezoek maar een thema- onderzoek op het onderdeel 'didactisch handelen'. Aan het einde van dit bezoek, bestaande uit verschillende observaties van lessen en gesprekken, heeft er een mondelinge evaluatie plaatsgevonden. Tijdens een thema- onderzoek worden er nooit rapportages gemaakt vanuit de inspectie. Als school kregen wij positieve feedback over het didactisch handelen van de leerkracht. De betrokkenheid was groot bij de leerlingen tijdens de lessen. De inspecteur was positief over de opstart van de organisatie.

Terug naar boven