KC De Stern

Woensdrechtstraat 9a 3045 PZ Rotterdam

  • Op de Stern werken we met Hoofd, Hart en Handen.
  • Leer mij het zelf doen
  • Natuurlijk onderwijs tijdens het bezoek aan de boerderij.
  • Liefde en aandacht maakt gezond.
  • Periode Grieken en Romeinen groep 7-8.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en afwezigheid van medewerkers proberen wij eerst vervanging te regelen binnen het team of van buiten af. Mocht er geen vervanging mogelijk zijn, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. 

Als we verplicht zijn om te werken binnen cohorten en het niet mogelijk zijn om de kinderen te verdelen, krijgen de kinderen thuis onderwijs aangeboden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Stern is semi tijdelijk gevestigd aan de Woensdrecht 9a. Zodra de tweede helft van de woonwijn Park 16 Hoven zal het kindcentrum definitief gehuisvest worden in de woonwijk zelf. Wij verwachten de komende 3-4 jaar gehuisvest te zijn aan de Woensdrechtstraat.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Gezien de jonge organisatie zijn wij beperkt in staat om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een plek te bieden in de school, zijn er grenzen aan onze zorgcapaciteit. Er zal per aanmelding een afweging worden gemaakt en bekeken worden of wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van een kind.

De school beschikt over de deskundigheid van; een Intern begeleider, een sociaal maatschappelijk werker, een spellingsspecialist, een taalspecialist, een orthopedagoog een kindercoach, kunstzinnig therapeut, EHBO-ers en BHV-ers.

Indien nodig wordt in overleg met en na toestemming van ouders PPO Rotterdam ingeschakeld. Wij zetten PPO in voor Ambulante begeleiding/ondersteuning en/of onderzoek.  

De samenwerking tussen school en KindeRdam wordt vormgegeven, we zijn op weg naar planmatig ingezet van het vroegtijdig signaleren.

Er is structuur, regelmaat en aandacht voor het kind. Dit realiseren we door het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkelingsfase van het kind. Op de respectievelijke ontwikkelingsfase zijn de doorgaande leerlijnen gebaseerd. 

De school is het oefenterrein voor sociaal gedrag. We stimuleren positief gedrag. We leren de leerlingen om met zorg met hun omgeving en het materiaal om te gaan.

School ziet de ouders als belangrijke partner. Ouderparticipatie lezingen, jaarfeesten en doe-avonden zijn gerealiseerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komende tijd gaan we aan de slag het verder specialiseren op het gebied van meerbegaafdheidsaanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuteropvang van kindcentrum

De Stern geeft peuters vanaf 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid om in een harmonieuze en warme omgeving met leeftijdgenootjes te spelen.  We werken aan een sfeer van rust, structuur en evenwicht. Het pedagogisch beleid van de peuteropvang volgt de stroming van het Peuterhuis; de antroposofie en de daaruit ontwikkelde pedagogiek. De peuteropvang deelt met het onderwijs niet alleen het gebouw, maar ook deze pedagogische visie. Hierdoor is een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.

De ochtend volgt een ritme van spelen en rusten tijdens het ochtendspel, het vrij spelen in de huishoek, het atelier, de bouwhoek en de leeshoek. In de ochtend wordt de dag samen met de ouders geopend met een liedje of een versje. Als de ouders naar huis zijn, volgt een ochtendbegin in het teken van het seizoen. Dan is het tijd voor een activiteit zoals broodjes bakken en schilderen. Na het vrij spel eten we fruit, ruimen we met elkaar op en eten we aan tafel het zelfgebakken brood.  Aan het eind van de ochtend spelen we buiten. Tijdens de speelochtend zingen we veel liedjes, doen we spelletjes en worden er mooie korte verhalen verteld.

Terug naar boven