CBS De Parel

Kruisstraat 31 4284 EB Rijswijk (Noord-Brabant)

Schoolfoto van CBS De Parel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs (VO) vindt plaats op basis van diverse gegevens. De leerkracht kan gebruik maken van o.a. het leerlingvolgsysteem, de Entreetoets en het drempelonderzoek. Ook zal de leerkracht van groep 8 de adviezen bespreken met collega's op school. Heeft hij/zij het juiste beeld bij een leerling en is het niveau passend bij de leerling. Natuurlijk gaat de leerkracht ook in gesprek met de ouders van een leerling. Door met elkaar in gesprek te gaan, kan er een passend advies gegeven worden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in het schooljaar 2012 - 2013 op bezoek geweest bij beide locaties. De scholen waren toen nog niet gefuseerd, wel waren de ontwikkelingen in volle gang. In het rapport kunt u lezen wat het oordeel van de inspectie was. Ondertussen zijn we hard aan het werk om de eventuele onvoldoendes weg te werken en een passend systeem hiervoor te vinden.

We blijven dus ontwikkelen!

Terug naar boven