Basisschool De Vijf Eiken

van Duivenvoordestraat 75 5121 VR Rijen

  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijf Eiken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school heeft het afgelopen schooljaar, 2022-2023 net boven het landelijk gemiddelde gescoord.De IEP werkt adaptief waardoor alle leerlingen de toets op groep 8 niveau kunnen maken. Alle leerlingen hebben volgens prognose gescoord en zijn toegelaten op het vervolgonderwijs passend bij hun talenten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit doen we d.m.v. methodegebonden toetsen en niet methodegebonen toetsen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de individuele resultaten. Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Heeft dit consequenties voor ons onderwijs aan deze leerling? Zo ja, hoe gaan we dit aanpakken? Bij de tussenresultaten kan ook het besluit genomen worden of een kind bij de Bij-werkers aansluit of Breinbrekers.

Tevens kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Heeft dit resultaat consequenties voor de huidige aanpak? Zo ja, hoe gaat de nieuwe aanpak er dan uitzien? De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school zijn wij erin geslaagd om de kinderen een passend advies te geven voor hun verdere schoolcarrière. Bij het volgen van deze kinderen blijkt dat de adviezen passend waren en dat enkele kinderen zelfs hoger uitkwamen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op BS De Vijf Eiken vinden we het belangrijk:

– Dat kinderen respect voor elkaar hebben en dat laten zien in hun gedrag.

– Dat kinderen voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen mening durven geven.

– Dat kinderen zich veilig voelen op school en er met plezier heen gaan.

BS De Vijf Eiken heeft de belangrijke taak om samen met ouders positieve opvoed- en opgroeimogelijkheden te creëren. We geven dat vorm door het gebruik van de methode Kanjer. De Kanjermethode is de rode draad bij het leren van sociale vaardigheden.Naast de lessen van Kanjer gebruiken wij de methodiek SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen met respect
  • Verantwoordelijk
  • Veilig en vertrouwd

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 hebben wij bezoek van de inspectie gehad. Deze bevindingen kunt u terugvinden in het rapport.

Terug naar boven