Kindcentrum de Ruif

Burg Krijgsmangeerde 47 4942 AV Raamsdonksveer

Schoolfoto van Kindcentrum de Ruif

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school is de vervanging bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht als volgt geregeld:
Wanneer een leerkracht afwezig of ziek is, wordt Leswerk ingeschakeld. Dit bureau verzorgt voor de scholen van Stichting Uniek het aantrekken van vervangers. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan zullen we op een andere manier tot een oplossing moeten komen, zoals:

- Benaderen eigen vervangers en deeltijdleerkrachten
- Inzetten van een LIO-student onder verantwoordelijkheid van de directie
- Inzetten van een eventuele ambulante medewerker 
- Leerlingen verdelen over andere groepen (maximaal 1 dag) 

Wanneer bovenstaande opties niet zorgen voor een oplossing, zullen we de betreffende groep naar huis moeten sturen. In principe zullen we dit niet de eerste dag doen, omdat we ouders schriftelijk op de hoogte moeten stellen van de ontstane situatie. Er is geen meldingsplicht meer om afwijkingen van het jaarrooster te melden bij de onderwijsinspectie. De inspectie gaat er wel vanuit dat we ons uiterste best hebben gedaan om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en de ouders voldoende hebben ingelicht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taal: taal wordt natuurlijk de hele dag door gebruikt. Tijdens de (kleine)kringactiviteiten besteden we specifieke aandacht aan de taalontwikkeling van de kleuters. Dit gebeurt door voor te lezen, verhalen na te vertellen, letters te herkennen, woorden te hakken en te plakken etc. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal gaan we in op: letterherkenning, schrijven eigen naam, rijmen en opdrachten als ‘wat hoort er niet bij?’

Rekenen: naast het bieden van taalonderwijs, zijn we bij de kleuters ook bezig met het rekenonderwijs. De rekendomeinen die dan behandeld worden zijn: Getalbegrip, bewerkingen, meten, meetkunde en verbanden leggen. De activiteiten die bij het rekenonderwijs horen, zijn ook weer gekoppeld aan de thema’s. In de (kleine)kring oefenen we het synchroon tellen of gaan we met elkaar kijken wie bijvoorbeeld welk stuk fruit het lekkerst vindt en maken daar een grafiek van. We gebruiken in de (kleine)kring de materialen die bij het thema horen, maar kijken ook naar wat er speelt bij de leerling. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal spelen we in op het rekenen door middel van: bouwen in de bouwhoek, tellen op de telmat, cijferkleurplaat, tellen, wegen en bouwen met klein materiaal. Bij de oudste kleuters besteden we aandacht aan het optellen/ aftrekken, maken van groepen. Dit wordt  zowel spelend als op het platte vlak geoefend.

Motoriek/bewegen:  de motorische ontwikkeling van kleuters wordt verdeeld in fijne en grove motoriek. De grove motoriek bestaat uit grote bewegingen die we maken met onze armen, benen en hoofd. Het oefenen van de grove motoriek vindt plaats in de gymzaal en buiten. Per thema kijken we welke gymles/ spelles en bewegen op muziek passend is.  Daarnaast wordt de grove motoriek ook geoefend bij het vrije spelen. We maken hierbij gebruik van fietsen, karren, voetballen etc. De kleine motoriek zijn wat fijnere bewegingen zoals knippen, plakken en tekenen/schrijven. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal oefenen we de fijne motoriek met het maken van: kleurplaten, verftekeningen, tekenen met wasco en  kleikunst. We spelen ook in de zand- watertafel, die we bij ieder thema passend kunnen maken. Met groep 2 gaan we in op de schrijfpatronen, zodat we groep 2 kunnen voorbereiden op het schrijven in groep 3.

Sociaal-emotioneel:  binnen de kleutergroep richten we ons ook op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Het starten in een groep met klasgenoten die je nog niet goed kent is vaak spannend. Welbevinden van de leerling staat hoog op onze lijst. Voelt een kleuter zich veilig in de groep. We oefenen dit door samenspel in de kring en door middel van de methode ‘Goed gedaan.’ Daarnaast is sociaal gedrag in de klas wenselijk. We leren kleuters naar elkaar te kijken, zodat ze kunnen zien wat een ander vindt of voelt. Tijdens het spelen met de materialen oefenen we met elkaar vragen te stellen over de activiteit en leren we om te gaan met andere meningen binnen de groep.

Werken met ontwikkelingsmaterialen en spel:  dagelijks zijn er momenten waarbij de kleuters werken met materiaal of hun fantasie kunnen prikkelen door middel van spel. ’s Ochtends werken we met ontwikkelingsmateriaal dat wordt aangeboden door de leerkracht. Op deze manier is er ’s ochtends ruimte om te observeren, maar we oefenen zo de werkhouding en concentratie. ’s Middags is het programma voor de kleuters wat vrijer. De kleuters mogen dan bij de leerkracht kiezen met welke activiteit zij het liefst willen spelen. Dit kan zijn materiaal uit de kast, maar ook de poppenhoek, bouwhoek etc. Tijdens deze momenten kunnen wij als leerkracht inspelen op het stuk samenspel en de omgang met elkaar. De kleuters kunnen nog meer tonen wat ze allemaal al kunnen tijdens het vrije moment.

Jonge kinderen hebben veel behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Dit doen we onder andere door de activiteiten, die we de gedurende de dag doen, visueel te maken. We maken hiervoor gebruik van onze dagritmekaarten en een planbord. Veel onderdelen die iedere dag terugkomen, ondersteunen we met een liedje of versje. Bijvoorbeeld tijdens de dagopening, het fruit eten en het opruimen. Afspraken en routines zijn belangrijk om de groep tot een prettige en voorspelbare leeromgeving te maken, waarbinnen een kind zich veilig kan bewegen. De emotionele veiligheid en het welbevinden van een kind zijn basisbehoeften. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd die aan de verschillende vakken wordt besteed is conform de richtlijnen. Deze zijn voor taal&lezen een gemiddelde van 8 uur per week, voor rekenen 5 uur per week en voor bewegingsonderwijs 2 uur per week.
In de groepen 3 & 4 wordt er meer tijd aan technisch lezen besteed dan in de andere groepen.
Ook kan de onderwijstijd voor een bepaald vak worden uitgebreid na een analyse van de resultaten.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Ruif streven we ernaar alle kinderen optimaal te laten leren en ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We gaan hierbij uit van het basisaanbod en bieden een passend aanbod wanneer dit voor een kind nodig blijkt. Daarbij wordt gewerkt met de onderstaande zorgtrappen om stapsgewijs de zorgstructuur vorm te geven.

Zorgtrap 1  Zorgtrap 1 vormt het basisaanbod in de klas. Hier valt de gemiddelde leerling onder die meekomt na de basisinstructie. Het onderwijs wordt passend vormgegeven aan de hand van de onderwijsbehoeften van de leerling en de clustering op basis van de resultaten. Het handelen van de leerkracht staat centraal in de groep. Daar waar nodig biedt de leerkracht extra ondersteuning door middel van verlengde  of verkorte instructie in de groep en extra oefeningen.   

Zorgtrap 2  Als een leerling extra ondersteuning door de leerkracht nodig heeft in de groep, wordt zorgtrap 2 ingezet. Hierbij begint de lichte ondersteuning. In de klas biedt de leerkracht de leerling ondersteuningsmateriaal aan en worden daar waar nodig kleine aanpassingen in de lesstof gemaakt. De leerling krijgt eveneens extra oefeningen in de klas aangereikt of mee naar huis, zodat de basis extra verstevigd kan worden.

Zorgtrap 3  Als de signalen niet minderen na zes weken en de extra ondersteuning in de klas niet voldoende blijkt te zijn, wordt de intern begeleider ingeschakeld. We zitten dan nog steeds op lichte ondersteuning. Op dit moment wordt er een individueel handelingsplan (IHP) geschreven om de extra zorg te maximaliseren. In het IHP komen individuele aanpassingen van het onderwijsaanbod terug om de leerling extra zorg en ondersteuning te bieden op cognitief gebied of wordt extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied opgenomen.   

Zorgtrap 4  Als het individuele handelingsplan niet voldoende resultaat biedt, wordt de leerling, na toestemming van ouders, aangemeld voor het intern ondersteuningsteam (IOT). Bij het IOT zijn eventueel ouders, de leerkracht, een orthopedagoog van Edux en de intern begeleider aanwezig. Hieruit komen adviezen waarna een nieuw IHP wordt opgesteld of de eerste versie wordt aangepast. Al deze maatregelen vallen nog steeds onder de lichte ondersteuning.   

Zorgtrap 5  Indien het tweede IHP niet de gewenste resultaten oplevert, wordt er, na toestemming van ouders, een extern ondersteuningsteam (EOT) ingezet. Bij het EOT zijn ouders, de leerkracht, een orthopedagoog van Edux, begeleider Passend Onderwijs, consulent vanuit het CJG en de intern begeleider aanwezig. Het EOT komt met adviezen die ingezet gaan worden in de onderwijspraktijk. De intern begeleider zorgt, in samenwerking met de leerkrachten, voor de opzet van een groeidocument waarin het traject en de vorderingen opgenomen gaan worden.

Zorgtrap 6  Indien uit het EOT blijkt dat er een arrangement aangevraagd moet worden of een doorverwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs moet plaatsvinden, wordt dit in gang gezet nadat ouders toestemming hebben gegeven. De intern begeleider zorgt samen met de leerkracht voor een volledig groeidocument die ondertekend moet worden door ouders. Als alle documenten compleet en ondertekend zijn, wordt het volledige groeidocument doorgestuurd naar RSV Breda ter beoordeling. Mocht er vanuit daar een goedkeuring komen voor een arrangement wordt dit middels het opgestelde plan in het groeidocument op school ingezet met behulp van een ingehuurde professional. In geval er een goedkeuring komt voor een doorverwijzing, wordt overplaatsing, daar waar mogelijk, na de eerstvolgende vakantie in werking gezet.            

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor onze school zien we de volgende ontwikkeldoelen:

1.      Verbeteren van kwaliteit van de kernvakken:
         - begrijpend lezen: implementeren Close Reading

2.      Differentiatie bij de kernvakken
         -  differentiatie naar de bovenstroom

3.      Opbrengst en doelgericht werken
         - implementatie coöperatief leren 
         - passende doelen stellen

4.      Implementatie nieuwe zaakvakkenmethode
         - impuls techniek 
         - impuls burgerschap
         - impuls digitale geletterdheid

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Ruif is een kindcentrum.

In ons Kindcentrum werken de peuterleidsters en kleuterleerkrachten samen aan de zorg en ontwikkeling van uw kind. Dit doen we op allerlei manieren. Zo werken peuters en kleuters aan dezelfde thema’s die we gezamenlijk openen en sluiten. We stemmen in dat thema ook, waar mogelijk, op elkaar af, bijvoorbeeld door dezelfde liedjes en versjes te zingen die passen bij het thema. Ook gaan de peuters regelmatig hun fruit  samen met de kleuters in de kleutergroepen eten, spelen we samen op de gang en trekken we gezamenlijk op bij vieringen zoals Sinterklaas en Kerstmis. Als een peuter de overstap maakt naar de kleutergroep, dan spreken de leidster en leerkracht samen over de ontwikkeling van het kind. Daardoor kan de leerkracht van de kleutergroep meteen aansluiten bij wat het kind op dat moment nodig heeft. Door die verschillende activiteiten zorgen we er niet alleen voor dat er een doorgaande lijn is van peuters tot en met groep 8, maar ook dat de peuters zich hierdoor spelenderwijs al veilig en vertrouwd voelen met hun toekomstige klasgenoten en leerkrachten.

Terug naar boven