Kindcentrum de Ruif

Burg Krijgsmangeerde 47 4942 AV Raamsdonksveer

Schoolfoto van Kindcentrum de Ruif

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de individuele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van ons leerlingvolgsysteem. Tussentijdse toetsen en instrumenten worden gebruikt om de ontwikkeling van ieder kind te volgen. We richten ons voornamelijk op de voortgang bij lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.  We maken jaarlijks uitgebreide analyses van deze toetsen om ons onderwijs en de opbrengsten daarvan goed in de peiling te houden. Naar aanleiding van de tussentijdse citotoetsen vinden de groepsbesprekingen plaats. Hierin bespreken leerkrachten en de IB-er hoe op groepsniveau en individueel niveau resultaten kunnen worden verbeterd. Besproken wordt welke voorwaarden daartoe moeten worden geschapen en welke aanpak het meest effectief zal zijn. Ook op parallel- en bouwniveau wordt er regelmatig gesproken over de resultaten. Door intervisie worden processen en ontwikkelingen inzichtelijk en nieuwe werkwijzen breed gedragen toegepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 6 wordt met ouders en leerlingen het ontwikkelingsperspectief besproken. Dit is een document van het Leerlingvolgsysteem wat inzicht geeft in de leerontwikkeling  en het niveau van de leerling voor de vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

In juni van groep 7 krijgen vindt er een pre-adviesgesprek plaats met ouders en kinderen. 

In groep 8 wordt eind oktober de Begin-toets van het leerlingvolgsysteem afgenomen. 
Aan de hand van alle gegevens van met name groep 6 t/m groep 8 wordt in januari van groep 8 het tweede voorlopige advies gegeven.

In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen.  Hierna volgt het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen leren en ontwikkelen in een gemeenschap waar iedereen zich respectvol gedraagt en oog heeft voor de ander. Wij willen dat kinderen gelukkige en veerkrachtige wereldburgers worden en geven hen de kans met vallen en opstaan te groeien. We stimuleren hun talenten en nieuwsgierigheid, helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en leren hen te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenheid
  • ontplooien
  • zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven