Rooms Katholieke Basisschool Petrus Canisius

Kerkweg 107 6155 KL Puth

De aula van onze school met een gezellige leeshoek voor de kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van bs. Petrus Canisius. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Mocht u meer informatie over onze school willen verkrijgen, adviseren wij u om contact op te nemen met de directeur voor het plannen van een bezoek aan onze school. U bent van harte welkom. Want wij zijn van mening dat naast de cijfers en feiten de sfeer in school zeer belangrijk is. Deze kunt u alleen maar zelf ervaring op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedegen en vernieuwend
  • Respect voor elkaar
  • Goed onderwijs
  • Leren leren én leren leven
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit 8 reguliere groepen en 4 opvangklassen voor anderstaligen. Gemiddeld 185 leerlingen krijgen les in de reguliere groepen en gemiddeld 50 a 60 leerlingen krijgen les in de opvangklassen.

De trendlijn van de reguliere groepen laat nog een dalende lijn zien. De oorzaak hiervan is dat onze school in een krimpregio ligt en er minder kinderen geboren worden. Toch zien we in de prognose gegevens dat de sterkste krimp qua leerlingenaantal achter ons ligt en het leerlingenaantal nu redelijk stabiel zal zijn.

De trendlijn van de opvangklassen laat zien dat er een sterke wisseling is in het aantal NT2-leerlingen. De oorzaak hiervan is dat de doorstroom van de leerlingen die woonachtig zijn in het AZC Moorheide op dit moment erg groot is. En we afhankelijk zijn van het aantal gezinnen met kinderen die geplaatst worden in het AZC. De afgelopen 2 schooljaren hebben gemiddeld 50 NT2-leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar onze school bezocht.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven