Trijegeaster Honk

Jetze Veldstraweg 49 8513 CK Ouwsterhaule

 • Met respect voor de ander leren samenwerken en samen leren
 • Laat een kind groeien
 • Jezelf ontwikkelen als zelfstandig en zelfkritisch individu
 • Ieder kind leert op zijn eigen niveau in zijn eigen tempo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen. Naast de samenstelling van de groep heeft ook de grootte van de groep grote invloed op de gemiddelde scores van groep 8. Wanneer er minder dan vijf leerlingen in groep 8 zitten, beoordeelt de onderwijsinspectie de gemiddelde resultaten van de laatste vijf jaar (in plaats van de laatste drie jaar). In verband met de maatregelen tijdens de uitbraak van COVID-19 is in 2020 geen landelijke eindtoets afgenomen voor groep 8. In 2021 is wel een landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld.

Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van onze leerlingen. En wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerling populatie mogen verwacht. 

De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie (voldoende). 
De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie (in ontwikkeling).

De resultaten voldoen niet aan onze ambities. De kans is groot dat de Coronacrisis en de wisselingen binnen het schoolteam (nieuwe directeur, IBér en bovenbouwleerkrachten) effect hebben gehad op de resultaten. We zijn ervan overtuigd dat we, met dit schoolteam, een krachtigere visie op onderwijs en met meer kennisuitwisseling en samenwerking tussen de kleine scholen, de ambities van de leerlingen, ouders en schoolteam naar een hoger level kunnen tillen de komende schooljaren. De komende periode zetten we in op het:

A) Ontwerpen en borgen van een Actieve-Leercyclus:

 • Vanuit het basisinstructiemodel EDI 2.0 naar onderzoekend, ondernemend, bewegend en talentvol leren.
 • Met (ambitieuze) persoonlijke leerdoelen waarbij de focus ligt op rekenen, taal, digitale- en onderzoeksvaardigheden binnen de leerlijnen van SLO en de aanschaf van een nieuwe rekenmethode voor de hele school en leesmethode voor de onderbouw.
 • Door het organiseren van kind- en driehoek gesprekken (leerkracht, ouder, kind) met behulp van een (digitaal) portfolio & LVS.
 • Binnen een effectieve kwaliteitscyclus (PDCA en kwaliteitsdenken, stelsel van kwaliteitszorg en systematisch werken, integraal en planmatig) op de school m.b.v. een kwaliteitscoördinator (IB). 

B) Samenwerken als wereldburgers aan veiligheid & betrokkenheid:

 • Thematische (Wereldburgerschap) Projecten en activiteiten organiseren via dynamische werkteams & klankbordgroepen (leerlingen, ouders/verzorgers, externen en teamleden).
 • De vaardigheden van het Columbusmodel in combinatie met de zienswijzen van Rots & Water en Kwink als basis voor de cognitieve en executieve functies en sociaal emotionele ontwikkeling binnen deze projecten en activiteiten.

C) Ontwikkelen van een totaalaanbod en kennisuitwisseling:

 • Samenwerking met andere (kleine) scholen,  kinderopvangorganisatie(s) en externe partijen (Voorbeelden: Plusklas, Keilab, KinderInnovatieRaad (KIR), Buitenschoolse Opvang (BSO), Voorschoolse opvang (VSO) en Peuteropvang). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd.

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Als blijkt dat een leerling op de Eindtoets een hogere score haalt dan verwacht, kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld worden.

Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.  

De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd.  

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal klimaat speelt een belangrijke rol binnen in ons onderwijs. Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat leerlingen leren omgaan met zichzelf, met elkaar en anderen.

Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling: Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en inbreng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn, een gevoel van saamhorigheid.

Om dit dagelijks te oefenen gebruiken we de lesmethoden Kwink en Rots & Water in de hele school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven