Trijegeaster Honk

Jetze Veldstraweg 49 8513 CK Ouwsterhaule

 • Met respect voor de ander leren samenwerken en samen leren
 • Laat een kind groeien
 • Jezelf ontwikkelen als zelfstandig en zelfkritisch individu
 • Ieder kind leert op zijn eigen niveau in zijn eigen tempo

Het team

Toelichting van de school

Alle teamleden + functies: https://www.trijegeasterhonk.nl/nl/organisatie/ons-team.

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker.

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werkwijze/ organisatie 

Werkwijze/ organisatie

Binnen onze kleine dorpsschool zoeken we constant de verbinding met de omgeving en de rest van de wereld zowel fysiek als digitaal. We werken samen met vele interne en externe mensen/partijen om de school te verrijken met extra (wetenschappelijke)kennis, middelen en activiteiten. Op de school is veel aandacht voor doelgerichte instructie en het zelfstandig toepassen van het geleerde tijdens uitdagende leeractiviteiten. Activiteiten waarin onder andere onderzoeken, ondernemen en bewegen centraal staan. De leerstof wordt in de groepen 1 t/m 8 leerdoelgericht aangeboden volgens een instructiemodel (EDI 2.0.).

De keuze om de onderzoekende houding en de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen is heel bewust gemaakt. De leerlingen werken in de onder- en middenbouw met dagtaken en in de bovenbouw met weektaken, waarbij de leerkracht de noodzakelijke begeleiding biedt. De leerlingen van groep 1 plannen de activiteiten met behulp van een planbord, vervolgens worden de activiteiten, die op het planbord staan, uitgevoerd. In alle groepen wordt de dag/weektaak met de leerlingen besproken en met hen geëvalueerd in kindgesprekken. Wanneer de leerlingen zelfstandig werken met een onderzoekende houding (experimenteren/uitproberen) heeft de leerkracht tijd om individuele leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

Combinatiegroepen

Het voordeel van werken in combinatiegroepen is dat de kinderen van elkaar kunnen leren. De hoogste groep in de klas herkent vaak nog zaken die in de laagste groep aan de orde zijn geweest en ook kunnen zij de jongere kinderen helpen. In groep 1-2-3 wordt veel in groepjes gewerkt. Het accent ligt in groep 1 en 2 op doelgericht spel. Door de heldere opbouw van dit spel (Via leerlijnen en via EDI 2.0), coaching van de leerkracht, reken- en taalactiviteiten met ontwikkelingsmaterialen worden de vaardigheden spelenderwijs aangeleerd die nodig zijn voor de stap naar groep 3.

In de groepen 3 t/m 8 wordt ook leerdoelgericht gespeeld en gewerkt via leerlijnen. Het accent ligt op rekenen, taal, lezen en digitale- en onderzoeksvaardigheden. Na de instructie brengen de leerlingen het geleerde zelfstandig in de praktijk tijdens thematische onderzoeksprojecten of tijdens oefeningen op de iPad of in werkboeken en schriften. Dit doen ze afwisselend binnen de groep maar ook werken we geregeld groepsdoorbrekend. Tijdens deze zelfstandige verwerking heeft de leerkracht tijd om individueel of in kleine groepjes met kinderen te gaan werken. Soms volstaat een extra uitleg om een kind weer op gang te helpen. Na de lessen kijken we samen met de kinderen terug tijdens groepsgesprekken, kindgesprekken en/of KOL-gesprekken (Kind, Ouder, Leerkracht). Is het doel behaald? Wat heb je geleerd? Wat wil je nog meer leren? Heb je hulp nodig? Wat voor hulp heb je nodig? 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij “Onze school” => “Documenten”.

Intern begeleider

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Die houdt zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg.

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Drie weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om drie momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode Bosos wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Wanneer een kind geconcentreerd en taakgericht aan een taak kan werken, wanneer de voorwaarden van het aanvankelijk lezen en het getalbegrip voldoende zijn kan een kind de overstap maken naar groep 3. Bij twijfel wordt het overgangsprotocol ingevuld en besproken met de ouders. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar de best passende onderwijsplek (groep 2 of groep 3).

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

We krijgen in het schooljaar 2022-2023 ondersteuning van externe onderwijsadviseurs en interne experts bij het:

 • Verdiepen van het basisinstructiemodel EDI 2.0.
 • Experimenteren met onderzoekend leren.
 • (Door)ontwikkelen van een professionele leer, experimenteer en kwaliteitscultuur op de school en tussen de (kleine) scholen.
 • Implementeren van een nieuwe rekenmethode en de nieuwe leesmethode ‘Veilig leren lezen’.
 • Het verdiepen en borgen van de methode Estafette.
 • Ontwikkelen van leesmotivatie.
 • Coachen van studenten (o.a. Pabo en Opleiding tot onderwijsassistent).
 • Toewerken naar een nieuw schoolconcept (langere termijn). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar te versterken. Er vindt een “warme overdracht” van de peuteropvang naar de basisschool plaats. Door samenwerking en uitwisseling wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd en doorontwikkeld.

Terug naar boven