obs De Schakel

Kerkweg 82 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel

Schoolfoto van obs De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

 In april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs). Wij maken gebruik van de eindtoets die door Cito ontwikkeld wordt. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, zal de school het schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Met de scholen van het voortgezet onderwijs is er regelmatig contact

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Klaar voor het voortgezet onderwijs 

 Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs verstrekt de leerkracht informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar.    In groep 7 bespreekt de leerkracht met de ouders de verwachtingen voor het voortgezet onderwijs. De aard van deze gesprekken zijn verkennend en oriënterend en er worden geen besluiten genomen.

In groep 8 heeft de leerkracht een adviesgesprek voortgezet onderwijs in de maand december van dat schooljaar. De school kijkt voor het bepalen van welk type onderwijs het beste bij de leerling past onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. In januari/februari kunnen de kinderen en/of hun ouders de open dagen en avonden van het voortgezet onderwijs bezoeken. Vervolgens melden de ouders aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze.  

Schooladvies 

Op verzoek van het voortgezet onderwijs stellen wij een onderwijskundig rapport samen. U krijgt inzage in dit verslag. Op basis van de wens van de ouders en het advies van de basisschool neemt de school voor voortgezet onderwijs een beslissing over plaatsing. Sinds 2015 is het advies van basisschool bindend. Indien verder overleg over een leerling nodig is, dan gebeurt dit tussen de groepsleerkracht en de brugklascoördinator.   De Centrale Eindtoets In april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs). Wij maken gebruik van de eindtoets die door Cito ontwikkeld wordt. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, zal de school het schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Met de scholen van het voortgezet onderwijs is er regelmatig contact. Zij sturen de basisschool afschriften van de cijferlijsten van de oud-leerlingen. Uit overleg en de cijferlijsten blijkt dat de adviezen van onze school een goede voorspelling vormen voor het vervolg van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven