obs De Schakel

Kerkweg 82 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel

Schoolfoto van obs De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

 In april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs). Wij maken gebruik van de eindtoets die door Cito ontwikkeld wordt. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, zal de school het schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Met de scholen van het voortgezet onderwijs is er regelmatig contact

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Klaar voor het voortgezet onderwijs 

Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs verstrekt de leerkracht informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar.    In groep 7 bespreekt de leerkracht met de ouders de verwachtingen voor het voortgezet onderwijs. De aard van deze gesprekken zijn verkennend en oriënterend en er worden geen besluiten genomen.

In groep 8 heeft de leerkracht een adviesgesprek voortgezet onderwijs in de maand december van dat schooljaar. De school kijkt voor het bepalen van welk type onderwijs het beste bij de leerling past onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. In januari/februari kunnen de kinderen en/of hun ouders de open dagen en avonden van het voortgezet onderwijs bezoeken. Vervolgens melden de ouders aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze.  

Schooladvies 

Op verzoek van het voortgezet onderwijs stellen wij een onderwijskundig rapport samen. U krijgt inzage in dit verslag. Op basis van de wens van de ouders en het advies van de basisschool neemt de school voor voortgezet onderwijs een beslissing over plaatsing. Sinds 2015 is het advies van basisschool bindend. Indien verder overleg over een leerling nodig is, dan gebeurt dit tussen de groepsleerkracht en de brugklascoördinator. In februari nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Doorstroomtoets. Wij maken gebruik van deze toets die door Cito ontwikkeld wordt. Met de scholen van het voortgezet onderwijs is er regelmatig contact. Zij sturen de basisschool afschriften van de cijferlijsten van de oud-leerlingen. Uit overleg en de cijferlijsten blijkt dat de adviezen van onze school een goede voorspelling vormen voor het vervolg van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven