obs De Schakel

Kerkweg 82 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel

Schoolfoto van obs De Schakel

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Klaar voor het voortgezet onderwijs 

 Voor de overgang naar het voortgezet onderwijs verstrekt de leerkracht informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar.    In groep 7 bespreekt de leerkracht met de ouders de verwachtingen voor het voortgezet onderwijs. De aard van deze gesprekken zijn verkennend en oriënterend en er worden geen besluiten genomen.

In groep 8 heeft de leerkracht een adviesgesprek voortgezet onderwijs in de maand december van dat schooljaar. De school kijkt voor het bepalen van welk type onderwijs het beste bij de leerling past onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. In januari/februari kunnen de kinderen en/of hun ouders de open dagen en avonden van het voortgezet onderwijs bezoeken. Vervolgens melden de ouders aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze.  

Schooladvies 

Op verzoek van het voortgezet onderwijs stellen wij een onderwijskundig rapport samen. U krijgt inzage in dit verslag. Op basis van de wens van de ouders en het advies van de basisschool neemt de school voor voortgezet onderwijs een beslissing over plaatsing. Sinds 2015 is het advies van basisschool bindend. Indien verder overleg over een leerling nodig is, dan gebeurt dit tussen de groepsleerkracht en de brugklascoördinator.   De Centrale Eindtoets In april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs). Wij maken gebruik van de eindtoets die door Cito ontwikkeld wordt. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, zal de school het schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Met de scholen van het voortgezet onderwijs is er regelmatig contact. Zij sturen de basisschool afschriften van de cijferlijsten van de oud-leerlingen. Uit overleg en de cijferlijsten blijkt dat de adviezen van onze school een goede voorspelling vormen voor het vervolg van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven