De Hoeksteen

Zilvermeeuw 2 3263 BP Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als leerkrachten van CBS De Hoeksteen streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. We stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op de individuele mogelijkheden van het kind. Over de resultaten van individuele leerlingen spreken we met ouders persoonlijk tijdens de oudercontactavonden.

Uiteraard doet ook De Hoeksteen mee aan de landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. Normaliter scoort onze school boven het landelijk gemiddelde. Schooljaar 2016-2017 was daarin een opvallende - tegenvallende - uitzondering, met diverse oorzaken die we als schoolteam hebben geanalyseerd. Aan de plaatsing van de leerlingen in dat schooljaar kunt u zien dat die hoger is geweest dan men op basis van de score op de eindtoets zou verwachten. Dat is conform onze werkwijze: we plaatsen leerlingen op grond van hun leerstijl, taakgerichtheid en hun scores over meerdere jaren.

Bij deze weergave van onze score tellen wij overigens (in tegenstelling tot sommige andere scholen in ons dorp!) alle leerlingen mee, dus ook de leerlingen met speciale leerlingenzorg.

Op basis van het beeld dat leerkrachten hebben van een leerling, gecombineerd met zijn of haar prestaties op methodetoetsen en Cito-toetsen, stelt de school een VO-advies op. Wij hebben daartoe een procedure voor de advisering vastgesteld en overleggen systematisch met de VO-scholen waar we leerlingen plaatsten. Daardoor hebben wij zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt en beschikken wij over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven