De Hoeksteen

Zilvermeeuw 2 3263 BP Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen
  • Schoolfoto van De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin iedereen tot zijn recht komt.

Kenmerkend voor De Hoeksteen is het sterke sociale karakter. Wij passen de principes van coöperatief leren intensief toe. Naast goede instructie op meerdere niveau’s door een leerkracht, zijn het ook de leerlingen die elkaar uitleg en informatie geven, elkaar helpen en samen zoeken naar oplossingen. In ons prachtige nieuwe schoolgebouw, met open lokalen, versterken we in woord en daad het groepsdoorbrekend en zelfregulerend leren. Of het dan niet te druk wordt? Integendeel! Op onze school zorgen we SAMEN voor rust, structuur en regelmaat. We gebruiken ondersteunende didactische structuren en hebben heldere afspraken met elkaar.

Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling en het welzijn van ieder kind.

Onze missie is dan ook: Samen lerend naar een solide toekomst!

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Het team nodigt u van harte uit om de school te bezoeken voor het echte beeld van onze school in bedrijf! Wij ontvangen u graag!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed basisonderwijs op maat
  • Rust, structuur en regelmaat
  • passend onderwijs
  • samenleving-in-het-klein
  • school, kinderdagverblijf, BSO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van De Hoeksteen gaat de komende jaren stabiliseren. Zij zijn verdeeld over 8 jaargroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
277
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven