Basisschool Matthias

Deken Schmerlingstraat 17 5841 AM Oploo

Schoolfoto van Basisschool Matthias

Het team

Toelichting van de school

De kinderen worden begeleid door een team bestaande uit elf leerkrachten, een onderwijsassistente, een conciërge, een intern begeleider en een schoolleider.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, kunnen we gebruik maken van een vervangerspool. In deze pool zitten vaste medewerkers die korte en langdurige vervangingen opvangen.

Door wet- en regelgeving is het niet mogelijk om onbeperkt medewerkers in deze pool te plaatsen in verband met contractuele verplichtingen. Hierdoor is het mogelijk dat alle medewerkers zijn ingezet en dat er vanuit de vervangerspool geen leerkracht kan komen. In deze situatie proberen we een 'eigen' leerkracht in te zetten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 maken we zeven groepen.
We werken in twee groepen 1-2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6-7 en een groep 7-8. 

Met name in de ochtend worden er krachtige, effectieve instructies gegeven, waarna de leerlingen de leerstof zelfstandig gaan verwerken. Op dat moment geeft de leerkracht (verlengde) instructie aan groepjes kinderen. Op de middagen wordt met name gewerkt aan wereldoriëntatie,(natuurkennis, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, etc.), muziek, handvaardigheid, tekenen, schrijven.

De kinderen doorlopen in totaal acht groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan, als alles goed gaat, ieder jaar door naar een hogere groep. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de afzonderlijke kinderen. Door het geven van een gedifferentieerde instructie met instructiegroepen waarbij de stof 'op maat' aangeboden wordt, houden we rekening met de verschillen tussen kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs geleerd in de vorm van kringactiviteiten, spelopdrachten, werklesjes, buitenspel, bewegingsactiviteiten.


Voorbereidend lezen/taal/woordenschat

Alhoewel de kinderen in groep 3 beginnen met lezen, zijn sommige kinderen toch al eerder aan lezen toe. Daarom besteden we in de kleutergroepen aandacht aan voorbereidend lezen. De kinderen leren de meeste letters al in groep 1 en 2. Ook leren de kinderen te luisteren naar een verhaal, het na te vertellen, rijmwoorden te gebruiken en lotto’s te maken. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats binnen een thema waarbij het betekenisvol leren het uitgangspunt is.  Onder andere de methode 'Schatkist' (als voorbereiding op Veilig Leren Lezen) en  'Fonemisch bewustzijn (CPS)' worden gebruikt als bronnenboek.


Voorbereidend rekenen

In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereiding van het rekenen. Kinderen leren omgaan met hoeveelheidsbegrippen, leren tellen en cijfers en vormen te herkennen. Onder andere de methode 'Schatkist' en  'Beginnende gecijferdheid (CPS)' worden gebruikt als bronnenboek.


Bewegen

De groepen 1 en 2 spelen dagelijks, indien het weer het toelaat buiten. Zowel geleid als begeleid. Daarnaast hebben zij één keer in de week een gymles in de gymzaal. De vakleerkracht gebruikt 'Basislessen bewegingsonderwijs' , 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal', 'De groene spelen'. en 'Speelkriebels voor kleuters' als bronnenboek.

Engelse taal

In de vorm van spelletjes wordt in groep 1 en 2 spelenderwijs aandacht besteed aan de Engelse taal. Kinderen leren zoals in hun eigen taal, door te luisteren en te reageren. Hiervoor gebruiken we de methode Join In.


Voorbereidend schrijven

In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereidingen (o.a. de fijne motoriek) voor het schrijven. In gerichte spel- en knutselactiviteiten en werkjes stimuleren we de ontwikkelingen van de fijne motoriek en een goede pengreep.


Verkeer

Voor verkeersonderwijs gebruiken we ook in groep 1 en 2 de methode Let's go!


Sociaal emotionele ontwikkeling

We willen de kinderen normen en waarden overbrengen. Kinderen leren bijvoorbeeld respect te hebben voor de ander en op te komen voor zichzelf.  We zijn en blijven in gesprek met de leerling over persoonlijke groei en sociale ontwikkeling.

In groep 1 t/m 8 wordt de methodiek van Fides en activiteiten uit het leerlingvolgsysteem 'KIJK op sociale competenties' en de methode Schatkist gebruikt.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen
Na het voorbereidend lezen in groep 1 en 2, start het leren lezen (aanvankelijk lezen) in groep 3 met de methode 'Veilig Leren Lezen'. Wanneer het aanvankelijk leesproces is doorlopen in groep 3, oefenen de kinderen het technisch lezen in groep 4. In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Blink Lezen om de vaardigheid van lezen verder te ontwikkelen. Daarbij komt ook het begrijpen van teksten. In de onderbouw oefenen we vooral het begrijpend luisteren. Wanneer de techniek van het verklanken voldoende beheerst wordt, gaan we ook begrijpend lezen. Begrijpend lezen oefenen we met diverse teksten die aansluiten bij het thema. Een belangrijk doel van het behandelen van teksten is het uitbreiden van kennis en de woordenschat. 

Taal / Spelling
Met taalonderwijs leren we kinderen de juiste spelling te gebruiken, afspraken schriftelijk en mondeling taalgebruik. We besteden aandacht aan spreken, luisteren wat anderen zeggen en daarop goed antwoorden. We leren kinderen een eigen mening onder woorden te brengen en taal in het dagelijkse leven goed te gebruiken. Hiervoor gebruiken we de methode Taal Actief. Het aanbod voor woordenschat wordt aangeboden binnen het thema. 

Rekenen
We werken met de doelen en leerlijnen van Wereld in getallen. Kinderen krijgen krachtige instructies waarna ze gaan oefenen en verwerken. Ze oefenen met de lesstof digitaal waardoor zij directe feedback ontvangen op hun gemaakte opdracht. Daarnaast kunnen we met Snappet de ontwikkeling per doel per leerling volgen waardoor we instructie en verwerking meer op maat kunnen maken.

Er worden verschillende soorten sommen geoefend. In groep 3 leren ze optel- en aftreksommen maken tot 20 en in groep 4 leren ze op verschillende manieren (leerstrategieën) rekenen tot 100, gevolgd door het rekenen tot 1000 in groep 5. Vanaf groep 5 komt het cijferen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) aan bod. 
Daarnaast oefenen kinderen met verhoudingen (bijv. procenten/breuken), meten en verbanden (bijv. tabellen en grafieken).

Wereldoriëntatie
Aan het einde van de basisschool hebben de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe mensen er leven. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land en over de natuur.  

Vanaf groep 3 werken we met de methode Blink geïntegreerd. Hierin zijn de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, burgerschap geïntegreerd binnen enkele thema's in een schooljaar. Blink is een lesmethode die uitgaat van activerend onderwijs, erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn ze zich sneller ontwikkelen en ze ook de leerstof beter begrijpen en langer onthouden.

Verkeer
Bij verkeersonderwijs leren kinderen dat het belangrijk is om regels en afspraken te kennen en deze toe te passen voor de eigen veiligheid. Naast lessen vanuit een methode wordt er enkele keren per jaar extra aandacht besteed aan  verlichting, streetwise (bewustwording in het verkeer) en de weg naar school. We werken met de methode Let's go!

Cultuureducatie
Dit zijn activiteiten als beeldende vorming, muziek, drama, dans, techniek, cultureel erfgoed en kunsteducatie. Op onze school leggen we een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen, van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten. Hier wordt vorm en inhoud aan gegeven middels eigen aanbod en inzet van vakdocenten via externe partners.

Bewegingsonderwijs
We leren de kinderen deelnemen aan bewegingssituaties en ze zich daarin te ontwikkelen. We willen een positieve houding ontwikkelen met betrekking tot beweging, sport en spel. De gymlessen worden in de gymzaal gegeven aan de groep 1 t/m 8. Iedere dinsdag en donderdag sporten de leerlingen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten gebruiken 'Basislessen bewegingsonderwijs' , 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal en 'De groene spelen'. en 'Speelkriebels voor kleuters' als bronnenboek.

Engels
In alle groepen maken de kinderen kennis met de Engelse taal. We maken de kinderen enthousiast en brengen ze in beweging. Spelenderwijs leren kinderen in de onderbouw Engels zoals ze hun moedertaal hebben geleerd: door te luisteren en hierop te reageren. In de bovenbouw komt hier spreken, lezen en schrijven bij. Hiervoor gebruiken we de actieve methode Join in.

Schrijven
Aan het eind van de basisschool moet een kind leesbaar en in een goed tempo kunnen schrijven. In groep 3 t/m 6 wordt vooral aandacht besteed aan het methodisch schrijven. In groep 7 en 8 wordt dit onderhouden. We gebruiken de methode Pennenstreken. 

Levensbeschouwing
Basisschool Matthias is een katholieke basisschool. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat er aandacht aan levensbeschouwing wordt gegeven, zonder dat daarbij op voorhand een bepaalde levensbeschouwing als norm geldt. Wij willen kinderen kennis laten maken met verschillende levensbeschouwingen en met elkaars godsdienst of levensvisie. We willen de kinderen leren om anderen daarin te respecteren en te begrijpen. 

Sociaal emotionele ontwikkeling
We vinden het van belang om normen en waarden over te brengen. Kinderen leren bijvoorbeeld respect te hebben voor de ander en op te komen voor zichzelf.  We zijn en blijven in gesprek met de leerling over persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. Daarvoor worden de methodiek van Fides en activiteiten uit het leerlingvolgsysteem 'KIJK op sociale competenties' gebruikt.

Zelfstandig werken
Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen werken we met een takenbrief. Elke week worden er taken aangeboden die de kinderen zelf plannen en maken. Er zijn verplichte taken en keuzetaken. Regelmatig evalueren met de leerling is belangrijk. De leerling krijgt inzicht in zijn werkhouding en in het zelf verantwoording dragen en waar nodig worden er met individuele leerlingen afspraken gemaakt. Tijdens zelfstandige werkmomenten creëren de leerkrachten ruimte om extra instructie te geven aan  leerlingen. De werkwijze van Leren leren vraagt een goede organisatie en duidelijke structuur voor zowel de leerling als voor de leerkracht.


Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. Wat de school naast de basisondersteuning biedt, staat beschreven in het School-Ondersteunings-Profiel (SOP). Dit profiel is geënt op het door Stromenland 2507 vastgestelde beleidsstuk “Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland”. Het SOP van onze basisschool beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. A.d.h.v. dit document kunnen ouders eerste informatie vinden op de vraag of de school adequaat antwoord kan geven op de ondersteuningsbehoeften van hun kind, en geeft het ook andere scholen en instanties of professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen meer informatie over wat onze mogelijkheden in begeleiding zijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang de Bezige Bijtjes (Oploo), kinderopvang Het Wollige Schaap (Landhorst) en kinderopvang Spring (Sint Anthonis) verzorgen opvang op hun eigen locatie. Waar mogelijk wordt samengewerkt ten behoeve van de doorgaande lijn. 

Terug naar boven