Basisschool Matthias

Deken Schmerlingstraat 17 5841 AM Oploo

Schoolfoto van Basisschool Matthias

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school volgt de resultaten van de kinderen op twee manieren:

 • Via methodegebonden toetsen, om de vorderingen van ieder kind te volgen.

Voor ieder vakgebied gebruiken we een methode om in een doorgaande lijn te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Deze methodes zijn verdeeld in blokken en aan het einde van zo'n blok wordt bekeken of de doelen worden beheerst.

 • Via de niet-methodegebonden toetsen (o.a. cito-toetsen) en de observatie-instrumenten.

Dit zijn landelijke toetsen, waarmee we het resultaat van ons onderwijs vergelijken met het onderwijs in Nederland. De toetsen worden op vaste momenten in het schooljaar afgenomen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden. De toetsen worden diepgaand geanalyseerd en geïnterpreteerd door de leerkracht en intern begeleider om zodoende zicht te krijgen op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van de groep en individuele leerlingen.

 • In groep 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen middels 'KIJK observatie en registratie' op 17 ontwikkelingslijnen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs (brugklas) gingen onze leerlingen?

Kinderen gaan naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Naar die vorm die het best bij hun mogelijkheden past. We stemmen ons onderwijs af op de individuele mogelijkheden van de kinderen. Vanuit de terugkoppeling met het voortgezet onderwijs kunnen we concluderen dat onze adviezen en uitstroomgegevens goed overeenkomen. De meeste leerlingen doorlopen na hun start in de brugklas de gekozen vorm van voortgezet onderwijs en ronden deze ook met succes af.

Onderstaand overzicht geeft een indruk voor welk type onderwijs men heeft ingeschreven in het vorige schooljaar.

Ten aanzien van het VMBO: kinderen schrijven zich in voor het VMBO en krijgen op school een advies mee voor de richting binnen het VMBO. Na een brugklasjaar wordt pas definitief de verdere richting bepaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid, vertrouwen en autonomie zijn belangrijke pijlers in ons dagelijks handelen. Er heerst een positieve sfeer binnen de school. We hechten veel waarde aan rust en structuur, duidelijke afspraken zijn kenmerkend binnen onze school.

We werken met de Fidesmethodiek om te bouwen aan het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen.

Met sociaal-emotionele ontwikkeling bedoelen we dat de kinderen leren omgaan met elkaar en de anderen.  

Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zijn:

 • Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn 
 • Respect hebben voor elkaars mening en inbreng
 • Elkaar de ruimte geven om zelf-ontdekkend bezig te zijn 
 • Het kunnen oplossen van conflictsituaties 
 • Het kunnen inleven in gevoelssituaties 
 • Anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn 
 • Een gevoel van saamhorigheid   


Om problemen te voorkomen in de omgang met elkaar, moeten kinderen leren sociale vaardigheden bij zichzelf en anderen te herkennen. Ze moeten leren hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar kunt helpen, hoe je conflicten op kunt lossen etc. Dit allemaal op een positieve manier. Ze moeten leren om goed met hun emoties om te gaan en deze naar elkaar toe te gebruiken. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Conflicten tussen (groepen) kinderen worden ook in kringgesprekken besproken, zodat kinderen zich (weer) bewust worden van waarden en normen. Waarden en normen zijn ook van grote invloed daar waar het gaat om pestgedrag. Met behulp van de symbolen van Fides proberen wij de ontwikkeling van de leerlingen met betrekking tot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen  te  stimuleren en concreet te maken.   


Hoe omgegaan wordt met pesten staat beschreven in ons Schoolveiligheidsplan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven