School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof

Kampingerhof 2 8431 AS Oosterwolde (Fryslân)

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kampingerhof

In het kort

Toelichting van de school

De Kampingerhof is een school voor speciaal basisonderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen en hebben daar alle vertrouwen in. In de school heerst een leef-en werkklimaat waarin respect en begrip centraal staan. Dat vergt een hoge inzet van het team en grote betrokkenheid van leerlingen en hun ouders.

Het spreekt voor zich dat een school voor speciaal basisonderwijs minimaal tegemoet kan komen aan de basisondersteuning en extra ondersteuning biedt aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Het streven is om de kerndoelen van het basisonderwijs te halen. Er is een groep leerlingen die om verschillende redenen niveau 1F niet zal halen op 12-jarige leeftijd. De ontwikkeling en de keuzes die gemaakt worden in het belang van de ontwikkeling, worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Er wordt gebruik gemaakt van de doelen van Passende perspectieven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openheid
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking
 • Verbinding
 • Relatie-Competentie-Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen.

Jaarlijks worden de kenmerken van de leerling populatie geïnventariseerd. Mogelijke actiepunten zijn gebaseerd op analyse van de gegevens. De laatste 5 jaar valt op dat:

 • Onze grootste doelgroep de leerlingen zijn die uitstromen naar het VMBO-basis beroeps.
 • Een groot deel van de leerlingen bestaat uit jongens.
 • Veel leerlingen een instabiele thuissituatie kennen.
 • Een groot percentage van de leerlingen extra ondersteuning nodig heeft om gemotiveerd te kunnen leren
 • De taalontwikkeling van onze leerlingen extra aandacht behoeft (woordenschat, begrijpend lezen).
 • Onze leerlingen gebaat zijn bij een duidelijke structuur met voorspelbaarheid.
 • Relatief veel leerlingen bewegingsonrust hebben en een hoge mate van impulsiviteit kennen.
 • Weinig leerlingen lid zijn van een club of vereniging.
 • De leerlingen die instromen lijken met grotere onderwijsachterstanden binnen te komen.
 • Er is een grotere toestroom van groep 1 en 2 leerlingen. 
 • Meer leerlingen komen in aanmerking voor een onderwijsplek op de Kampingerhof (verbrede toelating). 

Dit betekent dat leerkrachten een goede balans moeten zoeken tussen structuur en veiligheid enerzijds en het ruimte geven voor de ontwikkeling van de unieke persoonlijkheid van leerlingen anderzijds. Ze hebben goede didactische en pedagogische kwaliteiten en de wil om die te blijven ontwikkelen. Leerkrachten zijn in staat zijn om te denken in oplossingen. Ze moeten bezitten over een nieuwsgierige, onderzoekende grondhouding. Ze zijn in staat zijn om een goede afstemming te zoeken met externe ketenpartners.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Stipe.

Alle Friese basisscholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland PO 2101. Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op een onderwijs- en ontwikkelarrangement dat aansluit op de ontwikkelbehoefte van de leerling. De visie van het samenwerkingsverband luidt: ‘ Centraal waar het moet, decentraal waar het kan’.

Passend onderwijs gaat gepaard met een optimistische en pedagogische manier van denken over kinderen, we richten ons op wat kinderen kunnen. Van wezenlijk belang zijn daarbij het handelen van de leerkracht en een goed partnerschap met ouders.

Een kwalitatief sterk ondersteuningscentrum, zoals de Stipe speelt in de samenwerking met het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en de instelling voor jeugdzorg een actieve, zichtbare en verbindende rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van passend onderwijs.

De Stipe doet wat nodig is, passend arrangeren in plaats van slagboomdiagnostiek. Dit houdt in dat er geen sprake meer is van een gestandaardiseerd budget op basis van indicatie, maar dat er vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid beredeneerd wordt welke middelen kunnen worden ingezet voor deze leerling. Dit kan zijn in de huidige onderwijssetting of in een meer passende onderwijssetting. De extra ondersteuning sluit aan bij de (buurt)teams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan.

www.destipe.nl

Gebiedsteams.

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien waar hij/zij niet alleen uitkomt of graag advies over wil. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook bij het gebiedsteam. Bij het gebiedsteam kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld dan ook. Het gebiedsteam kan er voor zorgen dat u advies krijgt en indien nodig wordt de juiste ondersteuning geregeld. De gebiedsteams zijn gemeentelijk georganiseerd.

Alle scholen van Stichting Comprix zijn ketenpartner van de gebiedsteams en hebben een vast contactpersoon (school maatschappelijk werkende).

Het Comprix College.

Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt op het cognitief talentvolle kind: een kind met bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. Daar een IQ-onderzoek geen voorwaarde is bij de toelating tot het Comprix College is (hoog) begaafdheid niet bij iedere leerling officieel vastgesteld. Wij spreken derhalve over cognitief talentvolle leerlingen.

Het Comprix College is een bovenschools onderwijsarrangement waar de leerling één dag per week om kan gaan met gelijkgestemden. Het is geen vervanging van de basisschool, maar een aanvulling. De leerlingen worden tijdens deze dag begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en een schaduwleerkracht. De CC-dag vindt plaats op de Kampingerhof in Oosterwolde.

www.comprixcollege.nl

Terug naar boven