Vrijeschool De Strijene

Ganzendonk 4 4907 XZ Oosterhout

  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene

In het kort

Toelichting van de school

Bij de Strijene gaat het om meer dan schoolprestaties. We zijn een school met een open oor en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, resulterend in veranderende onderwijskundige inzichten. Met ons onderwijs willen we de kinderen zo begeleiden, dat ze datgene, wat zij in aanleg met zich meebrengen, later in hun leven kunnen verwezenlijken. De leerstof is om van te leren, maar ook om te groeien. Het aanbod is afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerling. Het leren met hoofd, hart en handen en het ontwikkelen van het denken, voelen en willen vormen een natuurlijke samenhang in de evenwichtige leerweg die het kind aangeboden wordt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met hoofd-hart-handen
  • We doen het samen
  • Breed ontwikkelen is het doel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeacht het leerlingenaantal gaat het bij een vrijeschool om de aandacht voor ieder kind.  Dat uit zich onder meer in het uitreiken van een getuigschrift aan het einde van ieder schooljaar. In het getuigschrift koppelt de leerkracht het leerniveau van het kind aan de persoonlijke ontwikkeling die het doormaakt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven