Vrijeschool De Strijene

Ganzendonk 4 4907 XZ Oosterhout

  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene
  • Schoolfoto van Vrijeschool De Strijene

Het team

Toelichting van de school

Het team bij de Strijene bestaat uit leerkrachten, schoolleider, IB-ers en ondersteunend personeel. 

We werken voortdurend aan de professionalisering van onze medewerkers. Zo biedt de overkoepelende stichting Pallas, waaronder de Strijene valt, studiedagen aan en de mogelijkheid voor een lerarenbeurs. Voor recent gestarte leerkrachten is er de applicatiecursus Vrijeschool onderwijs, met hierin aandacht voor de achtergronden en werkwijzen van de Vrijeschool pedagogiek. Daarnaast werken wij met zij-instromers die de Vrijeschoolpabo volgen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij de Strijene hebben we een flexleerkracht die zoveel mogelijk de vervanging doet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de Strijene zijn 9 klassen, 3 kleuterklassen en 1 klas per leerjaar klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leeftijdsopbouw bij de kleutergroepen is verticaal, met andere woorden, in alle klassen zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Het samengaan en samen spelen van jongere en oudere kleuters biedt veel mogelijkheden voor de sociale ontwikkeling van de kinderen.

Spel is een levensbehoefte van het kind. Daarin kan het zich identificeren met de omringende wereld en deze vol overgave nadoen. In de kleuterklas scheppen we een omgeving, die het nabootsen waard is. Het kind ontmoet zinvolle gebaren en handelingen, die vormend werken op de eigen bewegingsimpuls. Spelenderwijs leert het kind allerlei begrippen die voorwaarden scheppen voor het reken- en taalonderwijs.

Het speelgoed is van natuurlijk materiaal omdat dit de zintuigontwikkeling stimuleert. Het is ook zo gemaakt dat het een appèl doet op de fantasie. De dagindeling heeft een vast ritme van in- en ontspanning.

De dagen van de week hebben elk hun eigen kleur in verschillende activiteiten. Door het jaar heen herhaalt zich het ritme van de seizoenen en jaarfeesten. Ritme en regelmaat bieden het kind houvast en vertrouwen. Het geniet als het weet wat er komen gaat.

Leerrijpheid kleuter Bij de Strijene kijken we naar drie gebieden om te bepalen of een kleuter leerrijp is en naar de eerste klas (groep 3) kan: het niveau van denken, de sociaal- emotionele rijpheid (het voelen) en de motivatie om te leren (het willen). Rond de zesde verjaardag worden kleuters meestal leerrijp. Dit betekent het einde van de kleuterperiode. Leerrijpheid is een belangrijk begrip in de school, omdat de pedagogische aanpak van kleuters en schoolkinderen essentieel verschilt. Kleuters leren door spel, onderbouwleerlingen door instructie van de leerkracht. De kleuterleerkracht observeert de kleuter om goed te kunnen beoordelen of hij/zij toe is aan die schoolfase. Ouders worden bij dit proces betrokken. Bij twijfel neemt de intern begeleider een leerrijpheidsonderzoek af en wordt er in overleg met de leerkracht en ouders besloten tot een eventuele verlengd kleuterjaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De getoonde onderwijstijd is bij benadering, sommige vakken lopen in elkaar over. 

In elk leerjaar sluit de leerstof aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Vooral de vertelstof speelt hierin een belangrijke rol. Net als in de peuter-en kleuterklassen is er sprake van een duidelijk dag-week- en jaarritme. Dat is terug te vinden in het periodeonderwijs, de vaklessen en de jaarfeesten.

Vertelstof; In relatie tot de ontwikkelingsfase staan in iedere klas verhalen centraal. Verhalen waarmee het kind zich kan identificeren en van kan leren. In elke leerjaar staat een ander thema centraal, waaruit de leerkracht verhalen kan kiezen. Wij proberen de verhalen zo inclusief mogelijk aan te bieden. In klas 1 en 2 staan sprookjes, fabels en legenden centraal. In klas 3 en 4 worden verhalen uit het oude testament en de Noorse en Germaanse mythologie verteld. In klas 5 en 6 staan de Griekse en Romeins verhalen centraal, met daarnaast verhalen uit oude culturen, middeleeuwen, godsdiensten, en de Nederlandse canon.

Periodeonderwijs; De eerste uren van de dag van 8.30 tot 10.30 werken wij aan een thema, wij doen dit een periode van 3 of 4 weken lang. In deze uren wordt er lesgegeven in één vakgebied, zodat de leerlingen zich er echt mee kunnen verbinden en zich de lesstof eigen kunnen maken.  Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurvakken, levensbeschouwing, zitten allemaal in ons onderwijsaanbod. Periodeonderwijs biedt de mogelijkheid de leerstof op allerlei verschillende manieren te verwerken en te oefenen. Op creatieve wijze wordt het leerproces vormgegeven en steeds individueler.

Vaklessen;  Er is een breed aanbod aan vaklessen waar het ontwikkelen van vaardigheden centraal staat. Er zijn vaklessen voor uiteenlopende gebieden als; Engels, topografie, gymnastiek, verkeer, (vorm)- tekenen en schilderen, houtbewerken en boetseren, muziek en koorzang, circusles en toneel.

Oefenuren; Vanaf klas 1 worden lezen, schrijven en rekenen dagelijks geoefend als onderdeel van het periodeonderwijs én in oefenuren. Wij gebruiken daarvoor methodes die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt. Wij maken gebruik van Veilig leren lezen, ZLKLS, Staal spelling en Getal en Ruimte junior. Vanaf klas 3 wordt begrijpend lezen aangeboden met de methodiek Close Reading.

Huiswerk; Tot klas 4 komt huiswerk incidenteel voor, in de bovenbouw kan huiswerk structureel ingezet worden.

Ontwikkeling en vorderingen; Vanaf de eerste dag volgen wij de ontwikkeling en vorderingen van onze leerlingen. We doen dit op leergebied én sociaal emotioneel gebied. De observaties en leergegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem. Net als andere basisscholen nemen wij in  alle onderbouwklassen  2x per jaar de “Leerling in beeld” toetsen af om de leervorderingen te volgen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij ambiëren het continueren van een zo breed mogelijk ondersteuningsaanbod: 

  • inzet onderwijsassistent en leraarondersteuner
  • (M)RT ondersteuning 
  • projectgroep gericht op hoogintelligente kinderen  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de Strijene is er kinderopvang van 2 t/m 12 jaar, aangeboden door kinderopvang Istia. 

Meer informatie is te vinden op www.kinderopvangistia.nl

Terug naar boven