RK Basisschool De Berkenhof

Kevelaar 4 4907 KW Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Berkenhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school zijn we trots dat we als zorgzame school ook hele hoge eindopbrengsten kunnen verwezelijken. Dus aandacht voor iedereen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eindresultaten

Om zicht te krijgen op de onderwijsresultaten is het nodig deze te meten, te analyseren en wanneer nodig te komen tot verbeteracties.

Zicht krijgen op resultaten:

Om de onderwijsresultaten te meten, gebruiken we op onze school een leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit een aantal genormeerde toetsen van CITO die we twee keer per schooljaar afnemen. Daarnaast  maakt de IB-er voor ieder kind vanaf groep 4 t/m 8 een OPP trap, een communicatiemiddel waarin de ontwikkeling van het kind visueel is gemaakt. 

Met het Snappet tabletonderwijs volgen we continue de ontwikkeling van de leerlingen. Om de 10 weken geeft het leerlingenrapport van Snappet weer welke doelen de leerling wel/niet heeft behaald, waarna er met persoonlijke leerdoelen gewerkt kan worden.

Analyse van de uitslagen:

De uitslagen van de toetsen worden geanalyseerd en vergeleken met het door CITO aangegeven landelijk gemiddelde.

NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test):

Met toestemming van de ouders nemen de kinderen van groep 6 elk schooljaar deel aan een onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door het Onderwijs Ondersteuning Centrum (OOC) van Delta Onderwijs. Het betreft een intern kwaliteitsonderzoek naar de opbrengsten van ons onderwijs. Afgelopen schooljaar hebben we dit onderzoek afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. Met dit onderzoek brengen we in beeld of we op KBS de Berkenhof het optimale uit kinderen halen (cognitief). We vergelijken hiervoor de opbrengsten van de kinderen (Cito) met hun capaciteiten (IQ). Voor het meten van de capaciteiten maken we gebruik van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test). Het verschil tussen een intelligentietest (als NSCCT) en een schoolvorderingentoets (als Cito) is dat een school-vorderingentoets meet wat kinderen hebben geleerd in hun onderwijsjaren (de feitelijke schoolprestaties) en een intelligentietest bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).  

Het is belangrijk te weten dat de informatie uit het onderzoek bedoeld is voor een interne kwaliteitsmeting. De school legt de uitslag van de NSCCT naast de opbrengsten op de schoolvorderingentoetsen (Cito) om zo te zien of de school voldoende in staat is om op cognitief gebied uit de kinderen te halen wat erin zit. De uitslag van individuele kinderen wordt door de school alleen op verzoek van/ in overleg met ouders gedeeld met anderen en wordt dus niet automatisch meegenomen bij overdracht naar het voortgezet onderwijs.   Zodra de uitslagen binnen zijn verzorgt het OOC een informatiebijeenkomst waarna de ouders/verzorgers de uitslag mee naar huis krijgen.   We willen van de kinderen de leerresultaten vergelijken met hun capaciteiten. De verkregen resultaten gebruiken we om het onderwijs op KBS de Berkenhof steeds te verbeteren. Daarbij zijn we nieuwsgierig naar de mate waarin het ons lukt om ons onderwijs ‘passend’ te maken voor elk kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen zijn divers. We halen eruit wat erin zit en hopen de leerlingen zo goed mogelijk te plaatsen in het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van onze school al jaren goed.

De school werkt daar hard voor en is daar dan ook trots op!!!

Terug naar boven