Basisschool Onder de Wieken- school met de Bijbel

de Omloop 10 9883 PW Oldehove

Schoolfoto van Basisschool Onder de Wieken- school met de Bijbel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met het LVS van het CITO. Twee keer per jaar, in  januari/februari en juni worden deze toetsen afgenomen. Daarnaast maken we gebruik van de Tempo Toets Automatiseren.

Deze methode onafhankelijke toetsen geven een beeld van het niveau van de leerling. De methodetoetsen geven een beeld van de onderdelen die worden beheerst. De methodes worden gebruikt om per leerjaar de doelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) te halen. De toetsen van CITO worden dus gebruikt als objectief meetmoment.

Na de afname en de scoring van de toetsen, worden deze besproken met IB-er en directeur. Ook worden de resultaten van de toetsen besproken met de kinderen. De gegevens worden verwerkt in de schooladministratie, zodat een beeld van de ontwikkeling van de leerling te volgen is.
In het groepsoverzicht wordt aangegeven wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De reflectie kan dan groeps- maar ook individueel gericht zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
We willen een school zijn, waar ouders, de personeelsleden en leerlingen zich welkom en veilig voelen. Voor de ontwikkeling van de leerlingen is een veilig schoolklimaat belangrijk. In een dergelijk klimaat kunnen ze werken aan hun zelfvertrouwen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is een goede communicatie van groot belang. Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.  We willen dat onze christelijke identiteit zichtbaar is in de omgang met elkaar. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis meegeven over en verantwoordelijkheidsbesef voor nu en de toekomstige samenleving. We vinden het belangrijk dat er orde en rust op school is. Leerlingen hebben die rust nodig om goed te kunnen leren. We willen dat er een goede sfeer hangt in de school. We zijn trots op onze collegialiteit, maar willen ook dat de leerlingen goed met elkaar omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven