KC Op Zee

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van KC Op Zee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op KC Op Zee scoren we op de eindtoets gemiddeld. Deze score past bij onze schoolpopulatie. 

Door gestructureerd en planmatige te analyseren kunnen we onze leerlingen volgen. Door middel van plannen, bouwen we onze onderwijskwaliteit verder uit. In onze tussenresultaten kunnen we zien dat onze planmatige aanpak effect heeft.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af en observeren wij de kinderen. Na elke methodetoets, ongeveer om de 4 weken, maken we een afweging of uw kind de volgende periode in een ander niveau kan gaan werken. Dit houden we bij in het groepsplan per vakgebied. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze Cito-toetsen nemen we twee maal per jaar af, vanaf groep 3. De groepsleerkracht analyseert de Cito toetsen, in samenwerking met de Intern Begeleider. De onderwijsbehoefte van ieder kind wordt in kaart gebracht in het groepsoverzicht. De resultaten nemen we op in Parnassys, het leerlingvolgsysteem dat wij hanteren op Zeehonk Wakersduin. De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 tot en met 8 kan met behulp van dit systeem goed gevolgd worden. Tijdens oudergesprekken, bespreken we de vorderingen van uw kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 nemen we leerlingen en ouders mee in de advisering en overstap naar het voortgezet onderwijs. We bekijken hierbij de leerresultaten maar bovenal ook naar de persoonlijke ontwikkeling op gebied van werkhouding en motivatie. Eind groep 7 mondt dit uit in een pré-advies. Halverwege groep 8 volgt een voorlopig advies en in maart, na de doorstroomtoets het definitief advies. De leerling schrijft zich vervolgens in op een middelbare school die past bij het advies. Voor de zomervakantie vindt er vervolgens een warme overdracht plaats tussen groep 8 leerkrachten en het voortgezet onderwijs. 

Een advisering is maatwerk, in sommige gevallen vraagt dit al vroegtijdig samen op trekken met het voortgezet onderwijs. Wij hebben met de diverse scholen in de omgeving een goede relatie waardoor we maatwerk aan onze leerlingen kunnen bieden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerken
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is gedateerd.

Vanuit de stichting Sophiascholen zit KC Op Zee in een kwaliteitstraject. Komend schooljaar vindt inspectiebezoek plaats, waar de school met vertrouwen naar uitkijkt.

Terug naar boven