KC Op Zee

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van KC Op Zee

Het team

Toelichting van de school

Ons team is een diversiteit van jong, oud, veel ervaring, net afgestudeerd. Een team dat bovenal goed samenwerkt om het onderwijs op KC Op Zee iedere dag vol passie voor onze leerlingen neer te zetten. 

Onder de groepsleerkrachten zijn verschillende mensen met een specialisatie: ICT, bedrijfshulpverlening (BHV), hoogbegaafdheid, NT2 en bewegingsonderwijs. Daarnaast zetten we externen in met een specialisme op gebied van hoogbegaafdheid en dyslexie.

Op onze school worden jaarlijks PABO- studenten en onderwijsassistenten opgeleid. Onder supervisie draaien zij mee in de groepen, naast de groepsleerkracht. Naast de reguliere werkzaamheden, kunnen we altijd een beroep doen op een grote groep vrijwilligers; ouders die zich graag inzetten voor de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Bij een afwezige leerkracht wordt eerst gezocht naar een beschikbare collega. Indien deze niet beschikbaar is, wordt er iemand uit de invalpool gevraagd. Eventueel kunnen we een beroep doen op de mensen die in onze school ambulant zijn, met een lesbevoegdheid. In het uiterste geval wordt de groep verdeeld over de overige groepen en werken zij in de groep aan de dagtaak van hun leerjaar. Het komt wel eens voor, dat er een groep naar huis is gestuurd, in dat geval proberen wij u op tijd te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij geloven dat onze leerlingen het meest tot hun recht komen bij het jaarklassensysteem. Soms kan het, vanwege leerlingenaantallen, dat we een combigroep vormen. Combigroepen vormen een voordeel bij het aanleren van zelfstandigheid, verantwoordelijk en eigenaarschap. In deze groepen organiseren we daar waar mogelijk extra ondersteuning van de onderwijsassistent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

In groep 1 en 2 gaan wij uit van een brede ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling hechten we veel belang aan de spel-, muzikale-, motorische-, en sociaal- emotionele ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd in een betekenisvolle context.

Reken- en taalactiviteiten komen regelmatig tijdens de kring in een activiteit naast elkaar voor.

Bijvoorbeeld het benoemen van de dagen van de week en de begrippen vandaag, morgen , gisteren. Deze kunnen zowel als een taal- als een rekenactiviteit beschouwd worden. het leren van gedichtjes(taalactiviteit), kan een rekeninhoud hebben: bijvoorbeeld een aftelgedichtje. Een muzikale vormingsles zal ook een taalontwikkeling stimuleren, maar soms ook de rekenontwikkeling. Naast deze klassikale kringactiviteiten wordt er tijdens de speelwerktijd door kinderen individueel of in groepjes gespeeld. Bij het vrije spel worden eerder genoemde ontwikkelingsgebieden op een betekenisvolle manier gestimuleerd. Naast het zelfgekozen spel worden er verplichte activiteiten aangeboden. Deze kunnen tot doel hebben een onderdeel van de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren. Niet alle kinderen zijn dus  op hetzelfde moment met dezelfde activiteit bezig. De verplichte opdrachten rouleren in de week, zodat de activiteiten bij alle kinderen aan bod komen. De bovengenoemde uren die aan taal- en rekenonderwijs worden besteed, zijn de uren die de kinderen met elkaar in de kring doorbrengen. Daarnaast is er dus een groter aanbod, maar dat verschikt per kind per dag.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is een samenwerkingsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan het bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In samenwerking met samenwerkingsverband heeft de school afgelopen jaar een nieuw SOP(schoolondersteuningsprofiel) geformuleerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

...

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, kinderopvang en loopt soms door in groep 1 en/of 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met het kinderdagverblijf Pinokkio.

Zij bieden drie vormen van opvang aan: kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.·

Babygroep: 6 weken tot 2 jaar Van omrollen, kruipen tot de eerste stapjes. In de eerste jaren leert je kind zoveel. Niet alleen thuis maar ook bij ons. Elke fase vinden wij belangrijk. In een veilige omgeving stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen.

Dreumesgroep: 1 tot 3 jaar De hele dag door lopen, het liefst alles pakken en overal op klimmen. Je weet heel goed wat je wel en niet wilt en bent al lekker aan het kletsen: een echte dreumes! Op deze groep weten wij wel raad met deze nieuwsgierige kindjes.

Peutergroep: 2 – 4 jaar Van samen rennen tot rustig aan tafel een boekje lezen. Klimmen en klauteren. Samen gave dingen doen en er lekker op uit. Daar houden wij van!· Peuterspeelzaal, 2 tot 4 jaar Binnen de Peuterspeelzaal werken wij binnen een veilige omgeving naar de bassischool toe. In een ochtendprogramma van 4 uur bieden wij spel, knutselen, dansen, liedjes en andere activiteiten aan. Dit gaat allemaal samen met het (VVE) programma Uk en Puk. Puk is ons vriendje en neemt ons overal mee naar toe. Zo gaan we proberen te tellen, leren we over de seizoenen, geven we Puk een veilig plekje bij ons en zingen wij gezellig liedjes.

Buitenschoolse opvang: 4 tot 12 jaar Van rustig puzzels maken tot lekker ravotten buiten. Niets moet, alles mag. Samen met de kinderen zetten wij een gaaf activiteiten programma op. Van actief klimmen en klauteren in de gymzaal, Knutsels en proefjes in ons atelier, tot weg dromen bij een lekker boekje in onze ‘chillwand’.

Terug naar boven