Christelijke Basisschool Wakersduin

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Wakersduin

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Wakersduin scoren we op de eindtoets gemiddeld. Deze score past bij onze schoolpopulatie. 

Door gestructureerd en planmatige te analyseren kunnen we onze leerlingen volgen. Door middel van plannen bouwen we onze onderwijskwaliteit verder uit. Afgelopen jaar hebben we dit niet officieel kunnen meten, maar in onze tussenresultaten kunnen we zien dat onze planmatige aanpak effect heeft.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af en worden kinderen geobserveerd. Na elke methodetoets, ongeveer om de 4 weken, wordt een afweging gemaakt of uw kind de volgende periode in een ander niveau kan gaan werken. Dit wordt bijgehouden in het groepsplan per vakgebied. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze Cito-toetsen worden twee maal per jaar afgenomen, vanaf groep 3. Ze worden geanalyseerd door de groepsleerkracht, in samenwerking met de Intern Begeleider. De onderwijsbehoefte van ieder kind wordt in kaart gebracht in het groepsoverzicht. De resultaten worden tevens opgenomen in Parnassys, het leerlingvolgsysteem dat wij hanteren op Wakersduin. De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 tot en met 8 kan met behulp van dit systeem goed gevolgd worden. U wordt op de hoogte gesteld van de vorderingen van uw kind middels rapport- en oudergesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 nemen we leerlingen en ouders mee in de advisering en overstap naar het voortgezet onderwijs. We bekijken hierbij de leerresultaten maar bovenal ook naar de persoonlijke ontwikkeling op gebied van werkhouding en motivatie. Halverwege groep 8 mondt dit uit in een definitief advies. De leerling schrijft zich vervolgens in op de school naar keuze. Voor de zomervakantie vindt er vervolgens een warme overdracht plaats tussen groep 8 leerkrachten en het voortgezet onderwijs. 

Een advisering is maatwerk, in sommige gevallen vraagt dit al vroegtijdig samen op trekken met het voortgezet onderwijs. Wij hebben met de diverse scholen in de omgeving een goede relatie waardoor we maatwerk aan onze leerlingen kunnen bieden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is gedateerd.

Vanuit de stichting Sophiascholen zit Wakersduin in een kwaliteitstraject. Komend schooljaar vindt inspectiebezoek plaats, waar de school met vertrouwen naar uitkijkt.

Terug naar boven