SWS de Vlieger

Hamsterpad 1 9804 PZ Noordhorn

 • Schoolfoto van SWS de Vlieger
 • Schoolfoto van SWS de Vlieger
 • Schoolfoto van SWS de Vlieger
 • Schoolfoto van SWS de Vlieger
 • Schoolfoto van SWS de Vlieger

Het team

Toelichting van de school

Wat wij belangrijk vinden binnen ons team is dat we goed kunnen samenwerken en leren van en met elkaar. Dit doen we door gesprekken met elkaar over het onderwijs te hebben, samen teamtrainingen te volgen, teamdagen en studiedagen en activiteiten te organiseren. We zijn een enthousiast hardwerkend team bestaande uit 6 juffen, 1 meester, 1 ib-er en een directeur.  Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen organiseren we ieder jaar een aantal studiedagen voor het team. Daarbij wordt specifiek gewerkt aan zaken die op dat moment voor onze school van belang zijn. Quadraten organiseert overigens ook ieder jaar studiemomenten voor de teams van alle scholen. Leerkrachten kunnen waar ze willen ook individuele cursussen of workshops volgen.  De intern begeleider begeleidt het team op het gebied van de zorg. De intern begeleider wordt vervolgens ondersteunt door het Onderwijs Ondersteuning Team dat bovenschoolse werkt. Ook is 1 dagdeel per week een administratief medewerker aanwezig en is er een aantal dagen per week een conciërge. De schoolse taken (zoals bijvoorbeeld contactpersoon rekenen en taal, cultuurcoördinator, lid MR etc.)  zijn onderling verdeeld, waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken, via het bestuur, samen met een bureau voor vervanging: Slim. Bij verlof en/of ziekte proberen we de vervanging zodanig te organiseren, dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn voor de kinderen. Soms valt er niet aan te ontkomen om een groep leerlingen naar huis te sturen. Gaat het hierbij om ‘jonge kinderen’ (gr 1 t/m 4) dan worden de ouders vooraf geïnformeerd, zodat zij hun kind(eren) van school kunnen halen. Kinderen, waarvan de ouder(s) niet thuis zijn en die ook niet bij familieleden of kennissen terecht kunnen, worden op school opgevangen. Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geldt dat zij zelfstandig naar huis of naar hun opvangadres kunnen, nadat de ouders zijn geïnformeerd. Ook hier geldt dat de school in voorkomende gevallen voor opvang zorgt. We gaan ervan uit dat de opvangproblematiek na één dag opgelost is. Is dit niet het geval, dan kan het voorkomen dat een andere groep leerlingen naar huis wordt gestuurd. Zo wordt voorkomen dat dezelfde groep gedurende een langere periode geen les krijgt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SWS de Vlieger werkt met 4 groepen:

 • Groep 1-2
 • Groep 3-4
 • Groep 5-6
 • Groep 7-8

Leerlingen werken in de basis in hun eigen groep. Middels het maken van analyses proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Samenwerken met ouders vinden we daarbij heel belangrijk. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben kunnen dit krijgen van de leerkracht in de eigen groep, maar van toepassing bieden we ook groepsoverstijgende mogelijkheden. 1 ochtend per week hebben we de mogelijkheid om ter ondersteuning van de leerkrachten een onderwijsassistente in te zetten. Zij wordt volgens een planning daar ingezet waar de extra hulp nodig is. Daarnaast hebben we 3x p/w ondersteuning van onze NT2 leerlingen door een ervaren NT2 onderwijsassistent.  Voor Leerlingen die een andere aanpak en/of meer uitdaging nodig hebben bieden we gedifferentieerd onderwijs aan dat we integreren in het thematisch werken met de wereldoriëntatiemethode Blink. De IB-er is samen met een leerkracht van de bovenbouw hiervan de coördinator.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle scholen moeten voldoen aan een minimum aan onderwijstijd.  Bijgaande schema's laten de onderwijstijd per vakgebied per week zien. Uiteraard zit er verschil in de werkvormen en werkwijze in de verschillende groepen. Hierin is een duidelijke opbouw te zien. Zo zijn de kinderen van de onderbouw begeleid aan het spelen in een leerrijke omgeving en spelen hier de hoeken een belangrijke rol. Ook in de andere groepen is een leerrijke omgeving en een gevarieerd aanbod in lesmateriaal en didactische werkvormen een belangrijk item. Ook hier kan worden gewerkt met hoeken en wordt de lesstof ter ondersteuning zoveel mogelijk gevisualiseerd in de klas.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


1. Leerlingen met ADHD / ASS Naast het reguliere onderwijsaanbod is er ruimte voor individuele instructie en begeleiding. De grootte van de combinatiegroep en de hoeveelheid leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte bepaalt de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Dit onderwijsaanbod staat vermeld in het groepsplan. De leerling krijgt een rustige plek in de klas. Hulpmiddelen als dagritmekaarten, koptelefoon, kleurenklok en pictogrammen worden ingezet. De leerstof wordt in overzichtelijke “hapklare brokken” aangeboden. Veranderingen van klasse-situatie/programma tijdig aankondigen bij leerling.

2. Leerlingen met dyslexie. Passend taal/lees aanbod, geoorloofd voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Aanpak leerling staat vermeld in het groepsplan/handelingsplan. Leesonderwijs: Ralfi methode, teksten aanbieden met vergroot lettertype, voorleessoftware. Vaak een dyslexie training van Cedin of andere aanbieder. Bij CITO toetsen: zie website CITO; dispensatie/hulpmiddelen/aanpassingen voor dyslexieleerlingen

3. Leerlingen met NLD. Regulier onderwijsaanbod met indien nodig extra instructie. Deze extra instructie is gericht op organisatie, en het analyseren en synthetiseren van de aangeboden leerstof. Zie groepsplan. Leerling heeft een rustige plek in de klas. Les- en hulpmiddelen liggen op een vaste plek. Extra begeleiding, vooral ook in sociale situaties met verbaal overleg/uitleg.

4. Leerlingen met (faal)angst. Pre-teaching waar mogelijk om angst t.o.v. de leerstof te voorkomen. De leerling moet deze preteaching op kunnen pakken en daardoor zelfstandig kunnen werken. In het groepsplan staat het onderwijsaanbod vermeld. Veilige sfeer in de klas creëren. Zorgen dat situaties voorspelbaar zijn. Leerling informeren over wijzigingen in dagschema. Zie schoolplan.

5. Leerlingen met concentratieproblemen. Naast regulier aanbod is er individuele instructie en begeleiding. Aanbod onderwijsbehoefte hangt af van grootte combinatiegroep en hoeveelheid leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Onderwijsaanbod staat in groepsplan vermeld. De leerling heeft een rustige plek in de klas. Hulpmiddelen als dagritme kaarten, time-timer, pictogrammen en taak/planbord worden ingezet. Zorgen dat situaties voorspelbaar zijn. Leerling informeren over wijzigingen in dagschema.

6. Leerlingen met lees- taalproblemen Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt een ontwikkelingsperspectief berekend en een eigen leerlijn uitgezet m.b.v. de AB-er van Quadraten. Leerling moet leerbaar zijn. Individueel Ralfi lezen. Pre-teaching begrijpend lezen. Verlengde instructie bij taal- en spellinglessen

7. Hoogbegaafde leerlingen Onderwijsaanbod in overleg met AB-er van Quadraten. Algemeen: Verrijking en verdieping op het gebied van taal- en rekenonderwijs via digitale programma’s zoals Rekensprint, Gynzy. Maar ook inzet van: Rekentijgers, Rekentoppers, Kangoeroe opdrachten, meedoen aan kangoeroewedstrijd

8 Kinderen die op cognitief meer uitdaging nodig hebben. Bovenschoolse Plusklas van Quadraten. Tijdens taal- en rekenlessen differentiëren. De methoden bieden pluswerk. Daarnaast vrij werken aan opdrachten. ( bijv. PP) Voorwaarde: goede organisatie, motivatie en doorzettingsvermogen van de leerling.

9. NT2 leerlingen. Bovenschoolse taalklas Quadraten. Van daaruit  worden extra taallessen aangeboden, die onder begeleiding van een onderwijsassistent kunnen worden verwerkt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan meer thematisch en geïntegreerd onderwijs bieden. Dat doen wij door op bepaalde momenten het onderwijs anders te organiseren door groepsoverstijgend thematisch te werken. Hierbij wordt op verschillende onderdelen gedifferentieerd onderwijs geboden, zodat verschillende leerniveaus en onderwijsbehoeften aan bod kunnen komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ouders van jonge kinderen die een keuze gaan maken voor een basisschool en graag een kijkje willen nemen op onze school kunnen daarvoor een rondleiding aanvragen bij de directeur. Ouders krijgen een informatiepakketje mee en kunnen zelf ook hun vragen stellen. Valt de keus op de Vlieger dan worden er afspraken met ouders en de leerkrachten van groep 1-2 gemaakt om vooraf een paar wenmomenten in te plannen. Voor kinderen is het vaak heel fijn om alvast te zien hoe het er op school aan toe gaat. De leerkrachten van groep 1-2 vertellen de ouders wat de gewoontes zijn en hoe het dagelijkse onderwijs wordt georganiseerd. Samen met de ouders maken we een afspraak wanneer het kind voor het eerst naar school zal gaan.

Terug naar boven