SWS de Vlieger

Hamsterpad 1 9804 PZ Noordhorn

  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger

Het team

Toelichting van de school

Wat wij belangrijk vinden binnen ons team is dat we goed kunnen samenwerken en leren van en met elkaar. Dit doen we door gesprekken met elkaar over het onderwijs te hebben, samen teamtrainingen te volgen, teamdagen en studiedagen en activiteiten te organiseren. We zijn een enthousiast hardwerkend team bestaande uit 7 juffen, 1 onderwijskundige, 1 ib-er en een directeur.  Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen organiseren we ieder jaar een aantal studiedagen voor het team. Daarbij wordt specifiek gewerkt aan zaken die op dat moment voor onze school van belang zijn. Quadraten organiseert overigens ook ieder jaar studiemomenten voor de teams van alle scholen. Leerkrachten kunnen waar ze willen ook individuele cursussen volgen. De intern begeleider begeleidt het team op het gebied van de zorg. De intern begeleider wordt vervolgens ondersteunt door het Onderwijs Ondersteuning Team dat bovenschools werkt. Ook is er één dagdeel per week een administratief medewerker aanwezig en is er een aantal dagen per week een conciërge. De schoolse taken (zoals bijvoorbeeld contactpersoon rekenen en taal, cultuurcoördinator, lid MR etc.) zijn onderling verdeeld, waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de leerkracht bijvoorbeeld afwezig is door ziekte, wordt er vervanging geregeld door Slim. Is er geen invaller beschikbaar dan wordt eerst gekeken of er op school een leerkracht ambulant is die de groep over kan nemen. Wanneer dit geen mogelijkheid is, wordt de groep verdeed over andere groepen. Indien we echt geen oplossing kunnen vinden, dan wordt er aan ouders gevraagd om zelf opvang te regelen voor de desbetreffende dag. De weektaak van de kinderen is online beschikbaar in hun eigen leeromgeving. Op deze manier kunnen kinderen thuis het huiswerk maken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SWS de Vlieger werkt met 4 groepen:

  • Groep 1-2
  • Groep 3-4
  • Groep 5-6
  • Groep 7-8

Leerlingen werken in de basis in hun eigen groep. Middels het maken van analyses proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Samenwerken met ouders vinden we daarbij heel belangrijk. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen dit van de leerkracht in de eigen groep. Wanneer van toepassing bieden we ook groepsoverstijgende mogelijkheden.
We hebben drie keer per week ondersteuning voor onze NT2 leerlingen door een ervaren NT2 onderwijsassistent. Voor leerlingen die een andere aanpak en/of meer uitdaging nodig hebben bieden we gedifferentieerd onderwijs aan dat we integreren in het thematisch werken met de wereldoriëntatiemethode Blink.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle scholen moeten voldoen aan een minimum aan onderwijstijd.  Bijgaande schema's laten de onderwijstijd per vakgebied per week zien. Uiteraard zit er verschil in de werkvormen en werkwijze in de verschillende groepen. Hierin is een duidelijke opbouw te zien. Zo zijn de kinderen van de onderbouw begeleid aan het spelen in een leerrijke omgeving en spelen hier de hoeken een belangrijke rol. Ook in de andere groepen is een leerrijke omgeving en een gevarieerd aanbod in lesmateriaal en didactische werkvormen een belangrijk item. Ook hier kan worden gewerkt met hoeken en wordt de lesstof ter ondersteuning zoveel mogelijk gevisualiseerd in de klas.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan meer thematisch en geïntegreerd onderwijs bieden. Dat doen wij door op bepaalde momenten het onderwijs anders te organiseren door groepsoverstijgend thematisch te werken. Hierbij wordt op verschillende onderdelen gedifferentieerd onderwijs geboden, zodat verschillende leerniveaus en onderwijsbehoeften aan bod kunnen komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ouders van jonge kinderen die een keuze gaan maken voor een basisschool en graag een kijkje willen nemen op onze school kunnen daarvoor een rondleiding aanvragen bij de directeur. Ouders krijgen een informatiepakketje mee en kunnen zelf ook hun vragen stellen. Valt de keus op de Vlieger dan worden er afspraken met ouders en de leerkrachten van groep 1-2 gemaakt om vooraf een paar wenmomenten in te plannen. Voor kinderen is het vaak heel fijn om alvast te zien hoe het er op school aan toe gaat. De leerkrachten van groep 1-2 vertellen de ouders wat de gewoontes zijn en hoe het dagelijkse onderwijs wordt georganiseerd. Samen met de ouders maken we een afspraak wanneer het kind voor het eerst naar school zal gaan.

Terug naar boven