Kindcentrum Holk

Galjoen 71 -73 3863 EN Nijkerk

Schoolfoto van Kindcentrum Holk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per schooljaar een rapport mee over de gemaakte vorderingen. Eén week nadat het eerste rapport is uitgereikt, is er gelegenheid voor u om hierop een toelichting te krijgen tijdens de rapportgesprekken. Het laatste rapport gaat mee in de laatste schoolweek. Voor de kleuters wordt een portfolio bijgehouden, deze krijgen ze aan het einde van groep 2 mee naar huis. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Holk wordt eind groep 7 een voorlopig advies gegeven, dit advies wordt in groep 8 nogmaals bekeken en midden groep 8 definitief gemaakt. De gesprekken worden voor en na de doorstroomtoets gevoerd. De kinderen zijn bij deze gesprekken aanwezig.  Het definitieve advies wordt met zeer veel zorg samengesteld. Er wordt gekeken naar methode gebonden toetsen, Cito resultaten en zaken als zelfstandigheid, inzet, motivatie, huiswerkgedrag, etc. In groep 8 doen de kinderen van Holk mee aan de doorstroomtoets. Voor alle scholen binnen onze stichting is dit de IEP-doorstroomtoets. Naar aanleiding van deze toets mag alleen heroverwogen worden als de uitslag hoger uitvalt dan het definitieve advies dat vooraf gegeven is. De leerkrachten van groep 8 informeren u tijdig over de procedure van aanmelding.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Visie op het pedagogisch klimaat  

Holk biedt kinderen vriendelijkheid, veiligheid en vertrouwen en wil ze ook zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken. Holk: geeft leerlingen de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen; laat leerlingen oog hebben voor elkaar en zorg dragen voor elkaar; zorgt voor plezier in leren door een veilig en open klimaat; leeft hen dit voor.   

Een veilige leeromgeving in de praktijk  Holk creëert een schoolomgeving waarin leerkrachten en kinderen gewend zijn om vrijuit met elkaar te praten over gevoelens en ervaringen. Openheid naar elkaar is voor ons vanzelfsprekend. Holk spreekt met kinderen over problemen in de basisgroep of in de unit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat wel en wat niet kan of mag. Functionele regels en duidelijke afspraken zorgen voor een goed functionerende Holkgemeenschap.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Geeft leerlingen ruimte en verantwoordelijkheid
  • Veilig en open klimaat
  • Zorg en oog voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven