Openbare Basisschool 't Joppe

Vossestein 15 2151 KK Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Joppe

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit wordt binnen school geregeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


Op 't Joppe zijn de groepen 1 en 2 gecombineerd. De groepen 3 tot en met 8 zijn in jaarklassen verdeeld. 

Gespecialiseerde leerkrachten op ’t Joppe hebben een aanvullende opleiding gevolgd, bijvoorbeeld:Midden Management-Interne Begeleiding (IB)- School Video Interactie Begeleiding (SVIB)- Gedragsspecialist- Rekenspecialist- Motorische Remedial Teaching (MRT)- Specialisatie Schrijfdans bij kleuters- Specialist Meer- en Hoogbegaafdheid- Taakspelspecialist- Kids’ Skills- Informatie Communicatie Technologie (ICT)- Vakspecialist drama

Het vangnet rondom kinderen en leerkrachten is als volgt geregeld: Ondersteuning en begeleiding van 2 onderwijsassistenten, een leerlingondersteuner, 2 Intern Begeleiders, 4 bouwcoördinatoren, 2 hoofdige directie. Communicatie is in deze samenwerking het sleutelwoord en bewezen effectief.

De organisatie van de school.

Bij ’t Joppe werken wij vanuit de gedachte “onderwijs op maat”. Wij onderkennen dat ieder kind verschillend is en komen met ons onderwijs hieraan tegemoet. Het gaat er om dat:

  • kinderen worden uitgedaagd tot leren en om op verkenning uit te gaan. Dit doen wij door een rijke leeromgeving (met uitdagende materialen en goede onderwijsmethodes) te creëren en door kinderen opdrachten te geven die uitnodigen om zelfstandig mee aan de slag te gaan; • kinderen de ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben. Op het juiste moment en in een vorm die is aangepast aan de manier waarop zij het best informatie tot zich nemen;
  • kinderen ervaren dat er vertrouwen is in hun goede wil, hun leergierigheid en hun inzet.
  •  Kinderen eigenaarschap ontwikkelen binnen de duidelijke structuur van ‘t Joppe.

Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgen ook andere vaardigheden als zelfstandigheid, weerbaarheid, het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het probleemoplossend vermogen van de kinderen dagelijks aandacht in ons onderwijsaanbod. Wij zijn horizontaal georganiseerd. De leerlingen zijn verdeeld in jaargroepen. We kiezen voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling van het aantal leerlingen over de groepen. De groepen 1 en 2 zijn heterogene groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar met elkaar in één groep zitten. Wij noemen dit groep 1/2. Vanaf groep 3 werken we binnen een jaargroep met parallel groepen. Voor deze groepen geldt een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen per groep. 

Werkwijze in de groepen

Kleuters leren spelenderwijs. Ze leren in hun spel onderling afspraken te maken en samen te werken. Ze hebben er plezier in om de wereld zoals zij die zien na te spelen. Dit doen zij in de diverse hoeken die elke kleutergroep heeft, zoals de bouwhoek, de zandtafel, de spelhoek en de creatieve hoeken. Het kiezen voor een hoek doen de kinderen via het kiesbord. Voorbereidend lezen, schrijven en taal bieden we op verschillende niveaus aan via kringen, hoeken, ontwikkelingsmateriaal en verplichte werkjes. Ook andere aspecten van de kleuterontwikkeling komen hierbij aan bod, zoals de ontwikkeling van de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en het waarnemen van details. In de kleuterbouw worden de verschillende onderwijsdoelen rond een thema ingericht. De kinderen werken en leren vaak in kleine kringen. Hierdoor kan de leerkracht goed aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt volgens het directe instructiemodel. Deze manier van werken heeft als belangrijkste kenmerken een heldere opbouw van de leerstof, een heldere structuur in de les en directe feedback aan de kinderen. Het is een krachtige manier voor het aanleren van basiskennis en vaardigheden waarbij aangesloten wordt op de verschillende instructiebehoeften van de kinderen. De lessen starten over het algemeen met een korte groepsinstructie voor alle leerlingen. Na deze korte instructie kunnen kinderen aan de slag gaan en is er een extra instructiemoment voor kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht geeft ondersteuning als hij of zij tijdens de les rondloopt en signaleert. Na de basisstof is er verdiepingsstof voor de kinderen die meer aankunnen en herhalingsstof voor kinderen die moeite hebben met een onderdeel

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

PassendOnderwijs en schoolondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht.  Dat betekent wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, de school een passende oplossing dient te zoeken. Dit kan op:- de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas.- een andere reguliere school in de regio.- het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken wij samen in een regionaal samenwerkingsverband. In een ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind realiseert.Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Dit plan ligt ter inzage bij de directie. Op ’t Joppe hebben wij een ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat beschreven wat onze mogelijkheden  zijn om extra ondersteuning te bieden. Dit profiel ligt ter inzage bij de directie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven