Basisschool De Driehuis

Bozenhoven 156 3641 AJ Mijdrecht

Schoolfoto van Basisschool De Driehuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben de leerlingen op de Eindtoets naar verwachting gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen dat wordt aangevuld met observaties en gegevens van de leerkrachten. Voor de leerlingen van groep 1/2 gebruiken wij hiervoor de leerlijnen vanuit Digikeuzebord. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 gebruiken wij het leerlingvolgsysteem Cito Leerling in Beeld. Zodoende wordt waardevolle informatie verzameld over de opbrengsten van ons onderwijs. Dit registreren wij in Parnassys. De resultaten van uw kind(eren) bespreken wij met u. Op in de jaarkalender vastgestelde momenten bespreken wij de resultaten van de leerlingen. De volgende vragen zijn daarbij leidend: -doen wij de goede dingen? -doen wij de dingen goed? Wij kijken naar het resultaat van de afzonderlijke leerlingen, het resultaat van de groep en het resultaat van de school. De trendanalyses van de school en de verandering in de vaardigheidsscores van de leerlingen zijn onze input voor het onderwijsaanbod in de periode die volgt. De leerkrachten zullen samen met de Intern Begeleider de groepsplannen evalueren en bijstellen. Naar aanleiding daarvan worden de nieuwe clustergroepen samengesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023/2024 zal er op landelijk niveau een wijziging plaatsvinden met betrekking tot de procedure van aanmelding bij het VO. Dit schooljaar zal voor de eerste keer De Doorstroomtoets plaatsvinden. De ouders van groep 7 en 8 worden hierover geïnformeerd op de informatieavond en tijdens de oudergesprekken.

* Voorlopig advies

Aan het einde van groep 7 ontvangt u van de school het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies wordt vastgesteld door de leerkrachten van groep 7/8, 5/6, de intern begeleider en de directie. Hierbij wordt gekeken naar: motivatie, werkhouding, resultaten methode gebonden toetsen, resultaten Cito toetsen. We kijken hierbij naar de doorgaande lijn van uw kind; 

* Voortgangsgesprek

In november voeren de leerkrachten met de ouders een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht informatie over de cognitieve resultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Met de leerlingen in groep 8 wordt besproken of zij op de goede weg zijn. Verwachten wij dat zij op het niveau van het voorlopig advies zullen uitstromen. Indien nodig wordt het voorlopig advies aangepast.

* Definitief advies

In maart ontvangt de leerling het definitief advies. Het definitief advies wordt vastgesteld door de leerkrachten van groep 7/8, 5/6, de Intern Begeleider en de directie. Hierbij wordt gekeken naar: motivatie, werkhouding, resultaten methode gebonden toetsen, resultaat doorstroomtoets. We kijken hierbij naar de doorgaande lijn van uw kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school kenmerkt zich door de uitstraling van warmte, zorg en respect voor elkaar. Wij zijn van mening dat een prettige, veilige omgeving voor elk kind een voorwaarde is om goed te kunnen leren en werken. Daarom besteden wij op school veel aandacht aan de omgang met elkaar. Persoonlijk welbevinden van alle leerlingen staat daarbij voorop. Wij hebben een voorbeeldfunctie in de school en ook van u verwachten wij dat u het goede voorbeeld geeft aan uw kind(eren). Ons team van leraren kenmerkt zich door een grote mate van zorgzaamheid voor de leerlingen. Vanuit deze passie zorgen wij voor een positieve sfeer in de groep. Om er voor te zorgen dat kinderen plezier hebben en houden in leren, is het van belang dat wij eventuele problemen tijdig signaleren of op de hoogte worden gebracht door de ouders. Door hier op een goede manier mee om te gaan, voelen de kinderen zich gesteund en gesterkt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Vertrouwen
  • Persoonlijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven