Basisschool De Driehuis

Bozenhoven 156 3641 AJ Mijdrecht

Schoolfoto van Basisschool De Driehuis

Het team

Toelichting van de school

Basisschool De Driehuis is een kleinschalige school. Wij maken optimaal gebruik van elkaars talenten. Een leerkracht geeft gymles aan verschillende groepen. De leraarondersteuner verzorgt de technieklessen. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat alle vakken en doelen aan bod komen. Waar nodig schakelen wij expertise van buitenaf in. Bijvoorbeeld op het gebeid van hoogbegaafdheid. Hierbij vinden wij het van belang om alle leerkrachten te scholen, zodat iedereen kennis heeft in verschillende disciplines.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof voor de leerkrachten is geregeld volgens de richtlijnen van de CAO. Wanneer een leerkracht ziek is, zorgen wij zo goed mogelijk voor vervanging. In enkele gevallen, als er geen vervanging is, zullen we de ouders / verzorgers vragen om de kinderen thuis te houden. Wij zullen dan zorgen dat er werk klaar staat in Google classroom. Indien nodig zorgen wij voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 zijn de leerlingen verdeeld over 4 groepen. Alle groepen zijn combinatieklassen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8. Elke groep bestaat uit ongeveer 20 leerlingen. In een combinatieklas kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen met een achterstand of voorsprong makkelijker bij de andere groep aanschuiven.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In deze groepen wordt de belangrijke basis gelegd voor de rest van de schoolontwikkeling. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en zich durven uiten. Aan deze basisvoorwaarden wordt gewerkt binnen de kleutergroep. Het ene kind is hierin verder dan het andere, maar het zijn essentiële voorwaarden om tot leren te komen. In de kleutergroepen is door de organisatievorm met kringen en hoeken veel mogelijk op het gebied van differentiatie en zelfstandig werken.

Er wordt 's ochtends en 's middags gewerkt met een kring. Daarnaast werken de kinderen in groepjes aan hun tafel en in de verschillende hoeken:

  • er vinden taal– en rekenactiviteiten plaats;
  • er wordt met ontwikkelingsmateriaal gewerkt;
  • er wordt veel aan expressie gedaan;
  • er zijn dagelijks bewegingsactiviteiten.

Wij werken met Digikeuzebord. Met dit systeem kunnen wij de ontwikkeling van de leerling goed monitoren.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school


Met DE methode voor Samenhangend Onderwijs: Alles-in-1 met de daarbij horende taal- en spellingslijn Alles-Apart, zijn wij erin geslaagd een methode te vinden die passend is voor onze schoolpopulatie en de combinatiegroepen waarmee wij werken. Het is mogelijk om differentiatie aan te bieden binnen een groep of een leerjaar. We kunnen zoveel als mogelijk aansluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften en aanpakken van onze leerlingen. De grote meerwaarde van Alles-in-1 vinden wij terug in de samenhang tussen alle onderdelen en vakgebieden. Het is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs voor de basisschool. De vakken expressie, techniek, cultuur, kunst, Engels, begrijpend lezen en wereldoriëntatie  (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) komen in een logische samenhang aan bod. Het maakt het onderwijs betekenisvol en krachtig. Binnen de methode is een balans tussen cognitieve (kennis), creatieve en praktische vaardigheden.

Voor rekenen gebruiken wij de methode: Getal en Ruimte Junior.

Voor technisch lezen in groep 3 gebruiken wij de methode: Actief Leren Lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn verantwoordelijk voor een ononderbroken ontwikkelingsproces voor uw kind. Dit proces is voor elk kind anders en wij zorgen er voor dat dit soepel verloopt. Daartoe heeft de school een zorgstructuur, waarbinnen alle kinderen begeleid worden. Dit betekent dat niet elk kind dezelfde tijd of aanpak nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel en er zijn er ook die de einddoelen van groep 8 niet halen en werken volgens een eigen leerlijn. Voor kinderen bij wie het niet allemaal vanzelf gaat, stellen wij een ontwikkelingsperspectief op. Dit geeft zicht op het te bereiken doel. Wij bespreken dit met u.

Dyslexie

Op onze school wordt gebruik gemaakt van het Protocol Dyslexie. Hiermee kunnen we mogelijke dyslexie vroegtijdig opsporen.

In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een checklist, die de mogelijke risicofactoren en de voorwaarden om te leren lezen weergeeft. Bij een vermoeden van dyslexie bespreken wij met u de te nemen stappen.

Samenwerkingsverband Passenderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Daarmee zijn in het hele landsamenwerkingsverbanden opgericht, met als opdracht ‘een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.’ Ons bestuur maakt deel uit van samenwerkingsverband Passenderwijs. Onder dit samenwerkingsverband vallen alle basisscholen binnen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Binnen Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning op basisscholen, uitvoering van de zorgplicht, de arrangementen extraondersteuning welke worden geboden en de financiële stromen binnen het samenwerkingsverband. Er wordt samengewerkt met het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO), om zoveel mogelijk kennis vanuit deze speciale scholen binnen het regulier basisonderwijs beschikbaar te maken. Ook zijn op deze scholen plekken beschikbaar voor kinderen, die meer nodig hebben dan op het regulier basisonderwijs kan worden geboden. Door middel van deze afspraken proberen de scholen gezamenlijk de volgende doelstelling na te streven: ‘Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod.'

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben als school de ambitie om leerlingen op het gebied van taal, woordenschat, beter te kunnen begeleiden. Wij gebruiken hiervoor in de onderbouw de methode Logo 3000. Daarnaast verstevigen wij onze basis in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het aanbod voor het jonge kind vanaf 4 jaar hebben wij op school een beleid gericht op VVE: Voor- en vroegschoolse educatie. Wij stemmen dit af met de peuteropvang van KMN Kind en Co. Wij hebben geen aanbod voor kinderen jonger dan 4 jaar. 

Terug naar boven