Openbare Basisschool Wereldwijs Mijdrecht

Eendracht 7 3641 ML Mijdrecht

  • Onze bovenbouw leerlingen leren programmeren en geven hun kennis door aan de kinderen uit andere groepen!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wereldwijs Mijdrecht
  • 'Op de Eendracht maak je vrienden voor het leven'.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wereldwijs Mijdrecht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat onze leerlingen van groep 8 dit jaar een resultaat laten zien dat past bij hun capaciteiten en bij de kwaliteit van onze basisschool. Leerkrachten en leerlingen hebben met elkaar, vanuit een positieve leerhouding, een effectief en plezierig jaar gehad, waarin vertrouwen in en op elkaar onder andere dit resultaat heeft opgeleverd! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en de Intern begeleider met behulp van Leeruniek en het Leer- en OnderwijsVolgSysteem van Cito. De leerlingen worden in drie niveaugroepen ingedeeld (verrijking, basis en intensief) en krijgen les zoals dit door de methodemakers wordt geadviseerd. Bij een hoge of lage score worden andere materialen ingezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn de maatregelen:

? De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8

? Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, die ook past bij het schooladvies

? Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

1. scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een door stroomtoets

2. leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies

3. leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets

4. uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets

5. leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies

6. tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso

? Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school

? Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren

? De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen

? Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken

? Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ontwikkeling van burgerschap op Wereldwijs met the leader in me “You cannot hope to build a better world without improving the individuals”| Marie Curie

De 7 gewoonten waarmee persoonlijk leiderschap ontwikkeld wordt binnen Leader in Me, dragen op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van burgerschap. Allereerst moedigen ze ieder van ons aan om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen gedrag en acties. Door ons bewust te worden van onze keuzes en de impact die ze hebben op onszelf en anderen, worden mensen aangemoedigd om verantwoordelijke en betrokken burgers te worden.

Daarnaast bevorderen de 7 gewoonten en persoonlijk leiderschap het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met anderen. Dit is essentieel voor burgerschap, omdat het een actieve deelname aan de samenleving vereist. Door het ontwikkelen van vaardigheden zoals luisteren, empathie tonen en conflictbeheersing, kunnen mensen constructieve relaties opbouwen en bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap waarin zij participeren.

Verder benadrukt het nemen van persoonlijk leiderschap, met daarbij de 7 gewoonten als instrument en model van denken, het belang van doelen stellen en proactief zijn. Dit helpt ons bij het formuleren van een persoonlijke visie om van daaruit een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving van vandaag en morgen. Tevens helpt het ons bij het ontwikkelen van een plan om die visie te verwezenlijken. Door deze vaardigheden toe te passen in het dagelijks leven en maatschappelijke context, kunnen mensen actieve deelnemers worden in het vormgeven van hun betekenis voor de samenleving en het streven naar positieve verandering i.p.v. polarisatie.

Bovendien stimuleert persoonlijk leiderschap vanuit de 7 gewoonten het respecteren en waarderen van diversiteit. Ze moedigt mensen aan om open te staan voor verschillende perspectieven, culturen en ideeën. Door dit begrip van diversiteit te cultiveren, kunnen mensen bijdragen aan een inclusieve en tolerante samenleving, waarin iedereen wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

Kortom, de 7 gewoonten en persoonlijk leiderschap vormgegeven in de pedagogische aanpak van Leader in Me, dragen actief bij aan de ontwikkeling van burgerschap. Dit wordt ontwikkeld door het bevorderen van verantwoordelijkheid, effectieve communicatie, samenwerking, doelen stellen, proactiviteit, respect voor diversiteit en betrokkenheid bij de gemeenschap. Door deze principes al op jonge leeftijd te oefenen en in de basis leren toe te passen in het dagelijks leven, kunnen kinderen en jongvolwassenen al leren een positieve bijdrage te leveren aan hun omgeving en actieve burgers worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenwerken
  • zelfredzaamheid
  • respect voor de ander

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven