De Blauwe Morgenster

Nicolaas Cromhoutlaan 2 1462 JL Middenbeemster

Schoolfoto van De Blauwe Morgenster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Blauwe Morgenster hanteert de volgende uitgangspunten bij het regelen vervanging bij ziekte of verlof.

 • Het collectief gaat voor het individu/groep kinderen.
 • De consequenties van een zieke leerkracht wordt binnen de bouw verdeeld onder de collega's/groepen.
 • Gemiste onderwijstijd tussen de groepen in een bouwlaag wordt zo gelijk als mogelijk verdeeld.
 • Vanuit pedagogische-, groepsdynamische en ruimte overwegingen worden kinderen alleen binnen eigen bouw verdeeld als alle kinderen geplaatst kunnen worden én de ontvangende groep niet groter wordt dan 30 kinderen.
 • Een docent geeft voor ten hoogste een dag twee groepen instructie met ondersteuning van een onderwijsondersteuner die het zelfstandig werken begeleidt.
 • Lukida wordt alleen ingezet bij voorzienbare uitval voor ten hoogste één dag mits de veiligheid in de groep niet in het geding komt. Dit ter overweging aan directie en bouwcoördinator.
 • Kinderen worden pas in uiterste nood gevraagd thuis te blijven.

Vervanging gebeurt in onderstaande volgorde:

 1. Vanuit de ziektevervangingspool van Opspoor. Kan dat niet?
 2. Een externe leerkracht wordt gevraagd in te vallen. Kan dat niet?
 3. Vervangingsschema van De Blauwe Morgenster wordt gevolgd om groep op te vangen. Kan dat niet?
 4. Kinderen kunnen niet naar school en wordt aan de ouders gevraagd opvang te regelen.

Goed om te weten

 • De Blauwe Morgenster moet gebruik maken van de ziektevervangingspool van Opspoor. Deze is door de bank genomen niet gevuld.
 • De Blauwe Morgenster heeft één externe leerkracht die beperkt inzetbaar is om lessen te vervangen.
 • De arbeidsmarkt is krap. De Blauwe Morgenster kan daardoor niet garanderen dat de kinderen elke dag naar school kunnen komen bij ziekte van de vaste leerkracht.
 • Als ouders aantoonbaar kunnen maken niet in staat te zijn hun kind op te vangen bij ziekte van een leerkracht, gaat de BMS in gesprek met de betreffende ouders om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen.
 • Lukida levert vakdocenten die incidenteel lesgeven. De vakdocent bepaalt zelf het lesprogramma dat aansluit aan bij de kennis van de vakdocent. Denk aan theater, dans, fotografie, etc. Lukida is vanuit hun opzet en aanpak niet voor elke groep inzetbaar.
 • De BSO vragen in te vallen is (nog) geen optie, omdat zij niet gekwalificeerd zijn onderwijs te verzorgen, zij een andere organisatie zijn, andere cao hebben en andere wettelijke kwaliteitscriteria kennen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid bij het onderwijs. Het team staat open voor elkaar en ondersteunt elkaar waar en wanneer dat nodig is. De Daltonvisie en de uitvoering daarvan vormt het gezamenlijk denkkader.

Tijdens overleg wordt intensief samengewerkt en leren we van elkaar. Het team staat open voor vernieuwingen en neemt elkaar serieus. We erkennen de talenten van iedereen. De optelsom van de aanwezige talenten zien we als de kracht van het team.

De school telt 5 kleutergroepen. Van de groepen 3, 4, 6, 7 en 8 zijn er steeds 2 (parallel). Er zijn 3 groepen 5.

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, wat inhoudt dat de jongste en oudste kinderen bij elkaar in de klas zitten. De verschillende leeftijdsgroepen vullen elkaar aan en kunnen gebruik maken van de kwaliteiten van elkaar.

De groepen 3 tot en met 8 zijn homogene groepen. In principe zitten kinderen met eenzelfde leeftijd bij elkaar in de groep. De paralelcollega's werken nauw samen en dragen gedeelde verantwoordelijkheid voor de totale leeftijdsgroep. Er wordt lesgegeven aan een hele groep en met regelmaat ook aan kleinere subgroepen. Bijvoorbeeld aangaande een vak, verdieping of niveau. De daltonprincipes zijn in aanleg leidend. Zo is het ook mogelijk dat kinderen op andere plaatsen (dan in de klas) in de school aan het werk zijn. Denk aan De Blauwe Zaal of het Lab.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Een aantal vakgebieden bestaat uit diverse componenten: Taal bevat naast taalactiviteiten eveneens spelling en schrijven.
 • Expressieactiviteiten zijn onder meer: tekenen, muziek, handvaardigheid en dansante/dramatische vorming
 • Wereldoriëntatie bevat: aardrijkskunde, topografie en geestelijke stromingen, geschiedenis en maatschappelijke verhoudingen, natuurkennis en bevordering van gezond gedrag
 • ICT wordt (nog) niet als specifiek vak genoemd, maar komt bij bijna alle vakken aan bod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De onderwijsbehoefte van uw kind staat bij ons centraal. Voor leerlingen die sommige onderdelen nog niet beheersen of extra ondersteuning nodig hebben, bieden we allerlei extra mogelijkheden binnen de school, onderwijs op maat. We nemen hierbij graag de ouders mee in wat we doen, zodat zij op de hoogte zijn en we samen met de ouders de leerlingen kunnen begeleiden. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT).

U kunt hier meer lezen over het bovenschoolse Samenwerkingsverband waar wij bij aangesloten zijn.

De Denkvijver

Enkele leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 brengen we één keer per week bij elkaar. Deze leerlingen vallen op door hun manier van denken. Ze zijn nieuwsgierig naar feiten en hun kijk op de wereld is helder en nadenkend. Ze verdiepen zich graag in het HOE en WAAROM. Onder leiding van een leerkracht met speciale deskundigheid behandelen ze uiteenlopende interesses.

Plusklas Athena

Leerlingen die uitzonderlijk hoog scoren op onderdelen van de Cito-toetsen, informatie snel verwerken en een bijzondere denkwereld aan de dag leggen, kunnen over kenmerken van hoogbegaafdheid beschikken. Met behulp van een speciaal onderzoeksinstrument (DHH) kan worden gesignaleerd of ze deze kenmerken in zich hebben. Het kan zijn dat deze leerlingen speciale begeleiding nodig hebben in onze Plusklas Athena. Het Hoogbegaafdheidsbeleid is terug te vinden in de boekenkast van Ouderportaal BasisOnline.

De SEN-klas (de Vlindertuin)

Sommige leerlingen hebben dyslexie, vormen van autisme, adhd, een spraaktaalstoornis of volgen een persoonlijke leerlijn. Anderen hebben een stille werkplek nodig om goed zelfstandig tot werken te komen. Er is extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Verschillende ondersteuners binnen het team verzorgen met elkaar extra begeleiding. Zij zijn te vinden in de Blauwe Zaal, in de klas of in de SEN-klas (de Vlindertuin).

NT2 - anderstalige leerlingen

Voor anderstalige leerlingen die het Nederlands nog niet zo goed beheersen wordt extra ondersteuning aangeboden. De NT2-lessen die op school worden gegeven zijn gekoppeld aan het leren in de groep. Leerlingen worden ondersteund in de taalontwikkeling en met behulp van het programma LOGO 3000 wordt de woordenschat uitgebreid.

Doubleren en versnellen

Zie voor doubleren en versnellen het Schoolondersteuningsplan van De Blauwe Morgenster.

Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)

Als de onderwijsbehoeften van uw kind buiten de mogelijkheden van onze school valt (basis- en extra ondersteuning), zal plaatsing op het SBO of SO aangevraagd worden. De aanvraag wordt kritisch bekeken en als deze wordt toegekend, krijgt het kind een Toelaatbaarheidsverklaring. Hiermee kan aanmelding op SBO of SO plaatsvinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij onderzoeken manieren om de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid op meer praktische manier van leerlingen te vragen en niet alleen vanuit het werken aan de weektaak. Samen zorg dragen voor onze schoolomgeving (plein en gebouw) maakt daar deel van uit.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang De Speelhut van kinderopvang Forte grenst aan het gebouw van obs De Blauwe Morgenster. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn iedere ochtend welkom om hier te spelen en hun vaardigheden via spelletjes te ontwikkelen. Ze maken gebruik van het schoolplein met een ruime zandbak en ander buitenspeelgoed. Ook gaan ze geregeld de wereld buiten het gebouw verkennen. Zodra uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt, draagt de Speelhut de informatie over de ontwikkelingen van uw kind over aan de basisschool via een peuter-overdrachtsformulier. Daarvoor wordt toestemming aan de ouder(s) gevraagd. Zo verloopt de overgang van peuter- naar kleuterklas soepel.

Terug naar boven