De Blauwe Morgenster

Nicolaas Cromhoutlaan 2 1462 JL Middenbeemster

Schoolfoto van De Blauwe Morgenster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van de leerlingenenquête zijn besproken met de leerlingen die de enquête hebben ingevuld. De input is verzameld en ook besproken met het team. Ten tijde van de uitgifte van deze schoolgids zijn er nog geen actiepunten geformuleerd.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in een werkgroep bestaande uit 3 ouders, 2 leraren, schoolleiding en de gespreksleider. Deze input is verwerkt in de terugkoppeling, bijvoorbeeld de poster die met alle belanghebbenden gedeeld is. De opbrengst is uiteraard ook gedeeld en besproken in het team. Vanuit kleine gespreksgroepen (3 collega's)  is er feedback gegeven op deelgebieden en zijn onderzoeksvragen geformuleerd. 

De uitkomsten zijn volledig gedeeld met de MR. In schooljaar 2021-2022 worden deze uitgebreider met elkaar besproken en geëvalueerd.

Het onderzoek en de terugkoppeling vanuit de verschillende gremia zijn input voor schoolontwikkeling in de komende 3 jaar.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven