K.B.S. De Plataan

Vledderstraat 3 E 7941 LC Meppel

  • kinderen moeten ook opdrachten samen doen
  • Schoolfoto van K.B.S. De Plataan
  • Schoolfoto van K.B.S. De Plataan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school doet niet mee aan de Cito Eindtoets. Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van plaatsingswijzers, waarin een totaalbeeld van het kind geschetst wordt op meerdere vakgebieden.

Voor de verantwoording naar de Inspectie van de eindopbrengsten gebruiken we het leerlingvolgsysteem Cito. Daarvoor geven we aan de Inspectie de resultaten van de toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde van Cito LOVS. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten vormen een onderdeel van onze doelgerichte manier van werken. We kijken aan de hand van de tussenresultaten of onze doelen gehaald worden. Zo ja, dan kunnen we verder op de ingeslagen weg. Zo nee, dan wordt er bekeken wat er extra gedaan moet worden en worden de plannen voor de betreffende groep bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven