Jozefschool

Zandbergen 2 1671 MA Medemblik

Schoolfoto van Jozefschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Jozefschool meten we onze eindopbrengsten met de toetsen in ons leerlingvolgsysteem.

Hieronder vermelden we de opbrengsten van de laatste twee schooljaren.

Schooljaar 2012 2013           Aantal deelnemers      Toets  score      ondergrens                                    

Begrijpend lezen                      alle leerlingen groep 8            55                       55     

Rekenen en wiskunde               alle leerlingen groep 8          113,1                    110   

Schooljaar 2013 2014           Aantal deelnemers      Toets  score      Ondergrens                               

Begrijpend lezen                      alle leerlingen groep 8          55,4                       55     

Rekenen en wiskunde              alle leerlingen groep 8          117,2                     110 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks ontvangen wij rapportages van de VO scholen betreffende de prestaties van onze leerlingen op hun scholen. Uit vergelijking van deze gegevens met onze adviezen blijkt dat de leerlingen veelal het niveau van ons advies goed tot zeer goed kunnen volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het team van de Jozefschool werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De verbeterpunten genoemd in het laatste inspectierapport hebben we opgenomen in onze ontwikkel agenda.

Het school ontwikkelplan wordt beschreven in het schoolplan van onze school.

We zijn heel blij met het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.

De Jozefschool valt sinds de afgelopen 7 jaar in het basisarrangement van de inspectie.

De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven