Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

Ds. L Touwenlaan 3 8754 BP Makkum

  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool Rooms Katholieke Daltonschool Sint Martinus

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Martinusschool is een kleine katholieke daltonschool. De circa 70 leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Door middel van het Daltonconcept bieden wij onderwijs aan kinderen waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking belangrijke aspecten zijn. De betrokken en kundige leerkrachten zorgen voor een passend aanbod bij ieder kind. De leerstof wordt in drie niveaus aangeboden en de kinderen worden actief betrokken bij hun leerproces. Onze katholieke identiteit geven wij vorm door dagelijks thematisch aandacht te besteden aan (katholieke) normen en waarden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Meer informatie hierover kunt u vinden via de website van de school. De informatie is te vinden in het Informatieboekje. Het Informatieboekje is tevens bijgevoegd via onderstaande link.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Doubleren

Een doublure wordt zoveel mogelijk vermeden, omdat gebleken is dat doubleren weinig oplevert. Het gebeurt alleen wanneer de ontwikkeling en de leerresultaten van het kind opvallend achterblijven , extra begeleiding onvoldoende resultaat heeft en de nieuwe groep (dynamiek) voldoende geschikt is. Meestal heeft een dergelijke leerling baat bij nog een jaar in dezelfde groep te blijven, maar wel met een aangepast programma. Dit programma gaat verder waar het kind is gebleven. Met name in groep 2 zijn kinderen soms nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is. Een andere mogelijkheid, veelal na psychologisch onderzoek door externen, is na zorgvuldig overleg met ouders, leerkrachten en CPO een aangepaste leerweg voor 1 of meer vakken. De leerling krijgt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP).    

Dyslexie

Het vaststellen van risico op dyslexie, begint al bij de aanmelding van een kleuter. Als er dyslexie in de familie voorkomt, dan is dat belangrijk voor ons om te weten. De erfelijke factor speelt een grote rol bij het ontstaan van dyslexie. Bij de ontwikkeling van de leesvoorwaarden en het afnemen van een dyslexiescreeningstoets in groep 2, kunnen leerkrachten in de kleuterbouw de juiste aanpak voor een leerling inzetten. De leerkracht van groep 3 kan vanaf het begin van het leesonderwijs hier ook rekening mee houden. Indien de leesproblemen hardnekkig zijn en verschillende interventies niet tot verbetering leiden, dan volgt een aanmelding voor dyslexieonderzoek. Vaak is dat in groep 4, omdat dan voldoende resultaten bekend zijn en de hardnekkigheid aangetoond worden kan. De ouders doen de aanmelding in samenwerking met de leerkracht en CPO. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heef, t die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of –behandeling (co morbiditeit).    

Vergoedingsregeling volgens de Jeugdwet

M.b.t. tot de vergoeding geldt sinds 1 januari 2015 dezelfde regeling zoals die gold voor de vergoeding door de zorgverzekeraar: De zorg wordt vergoed voor leerlingen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder en leerlingen in het speciaal onderwijs van 7 t/m 13 jaar. Kinderen in het VO komen in aanmerking voor vergoeding als de dyslexiezorg vóór de 13e verjaardag van hun kind aanvangt.  Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast de dyslexieklachten (bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis), is een intensiever behandel-/begeleidingstraject nodig. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie.  

Terug naar boven