Talententuin Maastricht

Marienwaard 57 6222 AM Maastricht

 • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
 • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
 • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
 • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
 • Schoolfoto van Talententuin Maastricht

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen in de onderbouw worden gevolgd met het digikeuzebord. Dit volgsysteem zorgt er voor dat kinderen gedurende de schooltijd zelf kunnen kiezen (soms met behulp van de leerkracht). Daarnaast is het een observatiesysteem voor de leerkracht om de kwantitatieve en kwalitatieve vorderingen te beschrijven. Kwantitatieve vorderingen hebben alles te maken met hoe veel een kind per dag doet, maar ook hoe vaak hij een bepaald werkje doet. Bij kwalitatieve vorderingen kan gekeken worden hoe goed het de dingen doet.

Het meten van de resultaten gebeurt in de groepen B t/m J op  een aantal manieren:

 • Het toetsen van de leerlingen van de behandelde stof middels methode gebonden toetsing. Hier wordt vooral gemeten of de aangeboden stof wordt beheerst die de afgelopen periode is aangeboden.
 • Het volgen van leerling in hun dagelijks werk. Bijvoorbeeld het werken in werkboekjes en werkschriften.
 • Het observeren van leerlingen tijdens hun werk zowel op gedurende het theoretische aanbod als bij de praktische aanbod.

Om de toetsen of de opgehaalde gegevens ook daadwerkelijk kloppen nemen we 2 keer per jaar de nieuwe toetsen van cito af, leerling in beeld. Leerkrachten zullen samen met de IB-er (en eventueel de GW-er) kijken of de resultaten overeenkomen.

Omdat we te maken hebben met een school voor speciaal basisonderwijs zal (bijna) altijd een analyse plaatsvinden van de LIB-toetsen. Aan de hand van deze analyse wordt gekeken of er diagnostiek en interventies nodig zijn. De toetsen van LIB (inclusief de analyses) worden besproken in een groepsbespreking (VCB).
In groep 8 zal in februari de doorstroomtoets worden gemaakt.

Ouders worden van alle resultaten op de hoogte gebracht middels rapporten die de leerlingen ontvangen. Tevens zal het OPP van elke leerling twee keer per jaar worden bekeken en zo nodig worden aangepast en/of verder ontwikkeld.

Al deze bevindingen worden door het OT in een diepteanalyse samengebracht. Op schoolniveau zullen de interne begeleiders in afstemming met het managementteam deze analyse bekijken en afzetten tegen onze schoolnormen. In een teamoverleg wordt deze analyse met het team gedeeld. De diepteanalyse vormt een onderdeel van de schoolzelfevaluatie (vanaf schooljaar 23-24). Deze zal dan weer  leiden tot een nieuw jaarplan en vormt tevens een tussenevaluatie van het schoolplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met deze toets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de (speciale) basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden.
Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school. Ons doel is om kinderen op een positieve manier deel te laten nemen aan de maatschappij.

Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Kennis en het opdoen van sociale vaardigheden gaan hand in hand. Dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien willen we de leerlingen graag bijbrengen.  In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij vragen van ouders om dit samen met ons te bereiken en dit dan ook te zien als een gezamenlijk belang.

Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.  We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling tot evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
Het ondersteunen van onze leerlingen in hun ontwikkeling tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor het anders zijn (waaronder ook andere opvattingen en overtuigingen zoals bijvoorbeeld religie sexe en of geaardheid).We richten ons op de algemene ontwikkeling.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen en Sociaal
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven