Talententuin Maastricht

Marienwaard 57 6222 AM Maastricht

  • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
  • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
  • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
  • Schoolfoto van Talententuin Maastricht
  • Schoolfoto van Talententuin Maastricht

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Talententuin bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten. Dit team wordt ondersteund door een ondersteuningsteam van intern begeleiders en gedragswetenschappers, een logopediste, een conciërge en 2 administratieve medewerkers. Tevens hebben we een aantal vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning bij de conciërge en in de bibliotheek. Dit alles staat onder leiding van de directie.

Via de link kunt u zien wie wie is:

ons team

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervanging bij ziekte of ander verlof van leerkrachten is in toenemende mate een probleem aan het worden door de invoering van de wet ‘werk en zekerheid’. Om zowel ouders als personeelsleden wat meer inzicht te verschaffen in het hanteren van deze problematiek is - in overleg - onderstaande gedragslijn afgesproken.    

  • Bij een ziekmelding wordt eerst de duur van de afwezigheid van de leerkracht ingeschat.
  • Leerkrachten uit de flexibele schil van de school worden ingezet.
  • Indien we te maken hebben met meerdere afwezige leerkrachten worden de kinderen over de school verdeeld.
  • Het zal duidelijk zijn dat onze school, maar ook MosaLira, verre van gelukkig is met de noodmaatregel om leerlingen in het uiterste geval naar huis te moeten sturen. Echter, gezien de steeds maar toenemende problematiek bij het krijgen van vervangers rest ons niets anders dan het vaststellen van dit protocol zodat alle belanghebbenden bij het onderwijs aan onze leerlingen inzicht hebben in de maatregelen die door ons genomen kunnen worden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast alle traditionele vakken, willen we kinderen ook meer uitdagen om vaardigheden via de praktijk te ontwikkelen. Hierbij gebruiken we bijvoorbeeld de schooltuin, maar ook de keuken waarbij kinderen bijvoorbeeld rekenvaardigheden opdoen zoals bijvoorbeeld meten en wegen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we vanuit thema's. Vanuit de doelen die we hebben vastgesteld voor onze kleuters werken we middels dat thema aan deze doelen. Aan het einde van de eerste 2 jaren hebben kinderen vaardigheden ontwikkeld die er toe leiden dat ze klaar zijn voor groep 3. Middels het digikeuzebord kunnen we de kinderen volgen. Welke vaardigheden beheersen ze? En welke hebben wellicht nog aandacht nodig? In het ene thema komt Taal wat meer aan bod, terwijl het andere thema meer op rekenen of SEO-gericht zal zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor komend schooljaar zal de focus voornamelijk liggen op het werken in stamgroepen in plaats van niveaugroepen. Hierdoor krijgen en houden we meer zicht op de totale ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast zullen we ook extra aandacht schenken aan het geven van goede instructie.
Daarnaast zal het Doelgroepen Arrangement (DGA) een belangrijke plaats innemen in ons dagelijks handelen.

Bovenstaande punten passen in de schoolplandoelen 2020-2024:

Aanbod meer in lijn brengen met de manier waarop onze kinderen het liefst leren. Kerndoelen combineren uit verschillende vakgebieden.       

Zicht op de ontwikkeling binnen het Handelings Gericht Werken (HGW). Verdiepen op planning en analyse in de korte cyclus. Leerkrachten coachen om de ondersteuningsroute ingepland te krijgen zoals afgesproken.

Didactisch handelen. Nog meer afgestemd gebruik maken van didactische hulpmiddelen en activerende/coöperatieve werkvormen. Feedback geven aan leerlingen op gebied van zelfregulatie. Organiseren van differentiatie in de groep. Effectieve leertijd vergroten. 

Samenwerking. Stuurgroep SO/SBO en stuurgroep SBO/BaO formeren. Verbeteren ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie. Teamleden leren met en van elkaar.

Kwaliteitszorg. Met Mijnschoolplan PDCA-cyclus beter vorm geven en zichtbaar maken. Actualiseren digitale kwaliteitshandboek en borging hiervan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Omdat onze school een speciale basisschool is, hebben wij geen kinderopvang aan onze school verbonden. Onze jonge leerlingen stromen in vanuit  met name het MKD en KBC. (de zogenaamde onder instroom) en reguliere kinderdagverblijven. Daarnaast stromen ook kinderen in vanuit het regulier onderwijs (bv vanuit de zogenaamde instapklas).

Terug naar boven